งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อม บำรุงเดลิเวอรรี่ ” สายงานซ่อมบำรุง ส่วนอาคารและ สถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อม บำรุงเดลิเวอรรี่ ” สายงานซ่อมบำรุง ส่วนอาคารและ สถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อม บำรุงเดลิเวอรรี่ ” สายงานซ่อมบำรุง ส่วนอาคารและ สถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แนะนำสมาชิก กลุ่มช่างไฟฟ้า 1. นาย ชัยกร พระยาน้อย 2. นายวิสิทธิศักดิ์ พุ่มเฉลา 3. นายเจนศักดิ์ เจริญศิลป์ 4. นายจำลอง ฟักสุข 5. นายพิษณุ ประไพตระกูล 6. นายเชาวลิต คำสุข 7. นายสมชาย จันทร์งาม 8. นายกิตติ สอนศรี 9. นายจเด็จ เนียมสำราญ กลุ่มช่างโยธา 1. นาย นายนิคม ปล้องชู 2. นายเพียรถม อ่อนทอง 3. นายสมรัก พระฉาย 4. นายเฉลิม การศาสตร์ 5. นายวินัย จำนงค์ศิลป์ 6. นายมานัส ทองประเสริฐ 7. นายโสรส นิลวัฒน์ 8. นายสมคิด บุญเกิด 9. นายบรรดิษฐ์ เล็กลาด 10. นายกล้า นัดดาพรหม 11. นายวรวิทย์ ยวงเงิน

3 กลุ่มช่างประปา 1. นายเกษม จันทร์สุเทพ 2. นายธรรมนูญ พรหมรัศมี 3. นายพายัพ จันตา 4. นายชูชาติ บุญเกิด 5. นายสมยศ อยู่เงิน 6. นายวิชกี้ บุตรละคร 7. นายถวิล อบรมชอบ 8. นายณัฐพล การศาสตร์ 9. นายสัมฤทธิ์ ตรีสาร 10. นายฐณะวัฒน์ ทรัพย์สิน กลุ่มช่างเครื่องกล 1. นายวิเชียร เจริญไชย 2. นายไพรินทร์ สอนศรี 3. นายชูศักดิ์ แสงไข่ 4. นายด่วน สุขชูศรี 5. นายเกษม ใจการณ์ 6. นายสมชาย เชื้อภักดี 7. นายณัฏฐพร จำปาจันทร์ 8. นายวีระศักดิ์ มโนภักดี 9. นางจินตนา แสงทอง 10. นางกาญจนา จงใจ แนะนำสมาชิก

4 ที่ปรึกษาโครงการ : นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง ( หัวหน้าสายงานซ่อมบำรุง )

5 โครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน

6 ภาระหน้าที่ของสายงานซ่อมบำรุง บริการ บำรุงรักษา ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ควบคุม และแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอก อาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือมีการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ ขอบเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมงานซ่อมบำรุงในอาคารส่วนกลาง จำนวน 56 อาคาร (294,343 ม 2 ) โดยมีกลุ่มลูกค้า คือ บุคลากรที่ทำงานในอาคาร (โดยในช่วงนำร่อง เริ่มที่อาคารจามจุรี 1- 5) (26,874ม 2 )

7 หัวข้อปัญหา : “ การให้บริการ งานซ่อมล่าช้า ” เป้าหมา ย : 1. เพื่อลดขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานซ่อม 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับบริการ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน

8 โทรศัพท์ จนท. ธุรการลงทะเบียน เอกสาร บันทึก ข้อความ หน. สายงานซ่อม บำรุงอนุมัติ ช่างไป ปฏิบัติงาน ให้บริการ ผู้รับบริการ จัดทำบันทึก แจ้งซ่อม หน. หน่วยช่างแต่ละ ช่างมอบหมายงาน สภาพปัจจุบันของปัญหา จุดปัญหา : 1. ข้อมูลไม่ชัดเจน 2. สูญเสียเอกสาร 4. สูญเสียเวลารอช่าง ( ไม่พร้อมปฏิบัติงาน ติด งานอื่นอยู่ ) 5. รอยานพาหนะไม่ พร้อม 6. สูญเสียเวลาเบิก / จัด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับบริการเซ็นปิด บันทึกแจ้งซ่อม 3. สูญเสียเวลารอ คอย ( เดินเอกสาร / รอ อนุมัติ ) การให้บริการ งานซ่อมล่าช้า

9 ก่อนปรับปรุง (Before) หลังปรับปรุง (After) โทรศัพท์ ธุรการ บันทึก ข้อความ หน. สายงาน ซ่อมบำรุง ช่าง ผู้ปฎิบัติ ผู้รับบริก าร หน. หน่วย ช่าง ช่างผู้ ปฏิบัติ ผู้รับบริก าร ระดมสมองหาแนวทาง ปรับปรุง แนวทางปรับปรุง : โครงการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อมบำรุงเดลิเวอรรี่ ”

10 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง - สถานะ : - เสร็จสมบูรณ์ - Action 1 : จัดทำรถเข็นพร้อมอุปกรณ์จัดซ่อม

11 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง - รอแจ้งซ่อม และจ่ายงานให้ช่าง - จัดตารางเวรเข้าให้บริการ Action 2 : ตารางเวรในการเข้าให้บริการ

12 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง - เขียนใบเบิกวัสดุตามอาการ ทุก รายการ (1 ใบ /1 อาการ ) => ลดเอกสารใบ เบิก / ลดเวลาสูญเสีย - ลดเอกสาร สถานะ : - เสร็จสมบูรณ์ - Action 3 : จัดทำใบเบิก - คืนวัสดุ (Checklist) เพื่อ ป้องกันการรั่วไหล

13 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง - แจ้งซ่อมแยกตามประเภทการซ่อม => แจ้งซ่อมผิดอาการ / เขียน เอกสารหลายใบ (1 ใบ /1 อาการ ) - รวมทุกประเภทใน 1 ใบของแต่ละ หน่วยงาน ( ช่างเขียน ) สถานะ : - เสร็จสมบูรณ์ - Action 4 : จัดทำใบรายงานช่าง ( สรุปการซ่อม ประจำวัน )

14 ติดตามผลการปรับปรุง : ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง ผลรวม 4 ช่าง ( พ. ค - ต. ค.53) รายการก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง ระยะเวลาการซ่อม1-3 วันทำการ< 1 วันทำการ จำนวนใบแจ้งซ่อมลดลง

15 สำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ (หลังปรับปรุง)

16 ผลที่ได้รับอื่นๆ •ลดค่าใช้จ่าย /ขั้นตอนการทำงานเอกสารใบเบิก วัสดุ และใบแจ้งซ่อม •ช่างผู้ปฏิบัติงานมีความภูมิใจในความคิด สร้างสรรค์ และการให้บริการที่ดีขึ้น • ช่างมีทักษะความเชี่ยวชาญในงานมากกว่า 1 ประเภท (Multi Skill)

17 ก่อนปรับปรุงหลังปรับปรุง - ช่างให้บริการซ่อมเฉพาะด้าน (1-2 คน ต่อ 1 ประเภทงาน ) - ช่างสามารถให้บริการได้มากกว่า 1 ประเภทงาน เช่น ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยซ่อมงานปรับอากาศ / งานประปาได้ เพิ่มทักษะให้ช่างสามารถบริการซ่อมได้มากกว่า 1 ประเภท (Multi Skill)

18 ปัญหา /อุปสรรคที่พบแนวทางแก้ไข 1. ช่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตารางเวร อาจไม่มีความรู้ความสามารถในเชิง ช่างที่ตัวเองไม่มีความถนัด 1. เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันระหว่าง ช่างภายในกลุ่ม (On the Job Training => Multi Skill) 2.วัสดุหรืออุปกรณ์ ที่มากับอาคารมี ความหลากหลาย (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เฉพาะ) 2. แจ้งหัวหน้าหน่วย เพื่อประสานกับ ฝ่ายออกแบบ / บริษัทที่ขายโดยตรง ปัญหา/อุปสรรคที่พบ - แนวทางแก้ไข

19 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้การนำไปใช้ -ช่างแต่ละช่าง ได้มีการพัฒนา เพิ่มขึ้น จากเดิม โดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน และมีการ อธิบายให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ได้ ด้วย -ได้มีการติดต่อพบปะกับผู้รับบริการ ซึ่ง สามารถนำไปสู่การมีสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งกันและกัน -การทำงานร่วมกันเป็นทีม (เกิดความ ร่วมมือกัน)ระหว่างช่างที่มีทักษะ ความชำนาญที่แตกต่างกัน -สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ -เป็นการพัฒนาคุณภาพ ของบุคคล

20 Next Step : สิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป หัวข้อ / กิจกรรม -อนาคตจะมีการขยายการให้บริการเชิงรุก ไปยังอาคาร จามจุรี 8 และ 9 ประมาณต้นปี2554 (เสนอแผนการ ขยายผล) -เตรียมจัดทำตารางตรวจเช็คอายุการใช้งานของวัสดุ - อุปกรณ์ (Preventive Maintenance : PM) ของแต่ละ อาคาร ประกอบควบคู่กับการออกปฏิบัติงานตามตารางเวร - พัฒนาบุคลากรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ(ภายนอก -ภายใน มหาวิทยาลัย) เช่น ส่งอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ อื่นๆตามเหมาะสม

21


ดาวน์โหลด ppt โครงการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อม บำรุงเดลิเวอรรี่ ” สายงานซ่อมบำรุง ส่วนอาคารและ สถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google