งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกฟิล์มและ แม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกฟิล์มและ แม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกฟิล์มและ แม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 “ ส่งแม่พิมพ์ให้แผนกพิมพ์ให้ ทันเวลาที่กำหนด ” ชื่อกลุ่ม : แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์ ประธานกลุ่ม : คุณวรรณธนา ยิ้มวิไล ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพ งาน

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ในปัจจุบันทางโรงพิมพ์ฯ ส่งมอบงานให้กับ ผู้รับบริการไม่ทันกำหนด มีเปอร์เซ็นต์ ค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มแผนกฟิล์ม และแม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จึงได้กำหนด หัวข้อกิจกรรมโครงการ “ ส่งแม่พิมพ์ให้แผนก พิมพ์ให้ทันเวลาที่กำหนด ” เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ สามารถส่งงาน พิมพ์ให้ผู้รับบริการได้ทันตามเวลาที่กำหนด มากขึ้น สร้างความพึงพอใจและความ ประทับใจให้ผู้รับบริการ

4 กระบวนงานแผนกฟิล์ม และแม่พิมพ์ วางรูปแบบ (Layout) ออกฟิล์ม (Computer to Film) จัดทำแม่พิมพ์ หน้าที่หลัก คือ - วาง รูปแบบดิจิตัล - ตรวจสอบ ไฟล์แยก สี (VPS) - ออกฟิล์ม - ตรวจเช็ค ฟิล์ม - นำฟิล์มวาง รูปแบบไปทำ แม่พิมพ์ - ตรวจเช็ค แม่พิมพ์ - แยกแม่พิมพ์ เป็นสี และเป็น ยก - แยกแม่พิมพ์ ตามเลขใบสั่ง งาน (Order.)

5 เป้าหมายและตัวชี้วัดของ โครงการ % การส่งมอบแม่พิมพ์ ให้แผนกพิมพ์ ทันกำหนดไม่ น้อยกว่า 85% ( จากข้อมูลเดิมปีงบประมาณ 2553 ทันกำหนด = 82%)

6

7 ผลการวิเคราะห์สาเหตุ ( จากผังก้างปลา ) สาเหตุหลัก คือ  ปัญหาเรืองไฟล์งานที่ลูกค้าทำมา เอง Error  ตัวอย่างงานไม่ตรงกับข้อมูลในไฟล์  ข้อมูลในใบสั่งงาน (Order) ไม่ ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

8 หัวข้อปัญหาที่ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง “ ปัญหาไฟล์งานที่ลูกค้าทำ มาเอง Error” เกิดปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต ดังนี้  เมื่อผ่านกระบวนการแยกสี (Rip.) ฟอนด์ และสัญลักษณ์ไม่ออก หรือกลายเป็น สี่เหลี่ยม  ดึงไฟล์ไปวางเลย์บนโปรแกรมวางเลย์ ไม่ได้  % เม็ดสกรีนออกมาไม่ตรงกับไฟล์งาน

9  ปรับปรุงใบ Check list ภายในของแผนก ฟิล์มและแม่พิมพ์ ที่ใช้ร่วมกับแผนก ออกแบบ ให้สามารถตรวจเช็คความถูกต้อง ของไฟล์งานได้ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับ งานพิมพ์ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต  ประชุมร่วมกับแผนกออกแบบ สรุปปัญหา ต่างๆ ที่เกิดจากไฟล์งานที่ผู้รับบริการทำมา เอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปัญหาในกระบวนการงานก่อนพิมพ์ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ

10 ปรับปรุงใบ Check list ใหม่ Before After

11 ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการ ปรับปรุงดำเนินการ ผลลัพธ์การดำเนินการ ก่อนปรับปรุง : ข้อมูลเดิม ปีงบประมาณ 2553 ทันกำหนด = 82% หลังปรับปรุง : ยอดสรุปเดือนเมษายน 2554 – กันยายน 2554 ทันกำหนด = 88.68%

12 รายชื่อสมาชิกโครงการ ทองบ่อ ธรรมนิยม : ที่ ปรึกษา วรรณธนา ยิ้มวิไล : ประธาน กลุ่ม นิด สุภรัตน์ : เลขานุการ : สมาชิก สมนึก เพ็งอังคาร วรรณา บุตรทะยักษ์ วิโรจน์ ปรุงใจ เปี่ยมศักดิ์ แสง ทรัพย์ วีระพล บัวเขียว อารีย์ คง พลัง ขอ บ คุ ณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนกฟิล์มและ แม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google