งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง : I Pad นวัตกรรมการศึกษายุคไอที วันที่ : 1 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง : I Pad นวัตกรรมการศึกษายุคไอที วันที่ : 1 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง : I Pad นวัตกรรมการศึกษายุคไอที วันที่ : 1 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 ผู้จัด : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล

2 เรื่อง : สัมมนาหัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาดูงานการ บริหารงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 2 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา อ. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุ สังข์

3 เรื่อง : งานประจำสู่งานวิจัย R2R วันที่ : 4 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 3 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 อ. สุนัน คง ธงชัย อ. ศิวารินทร์ จินตนา อ. ผอบ พลเมือง อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ประวงศ์ มณีเลิศ รัตนา อ. เสาวคนธ์ จูงพงษ์ ไพศาล อ. พัชรี แก้ว เกตุ

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงงานอย่าง ง่ายด้วย Kaisen วันที่ : 27 - 28 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท / วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ วันที่ 27 เมษายน 2554 ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พนักงานแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท จำนวน 63 คน พนักงานแผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท จำนวน 7 คน วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ วิทยาเขตรังสิต พนักงานแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท จำนวน 52 คน พนักงานแผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท จำนวน 8 คน


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2554 เรื่อง : I Pad นวัตกรรมการศึกษายุคไอที วันที่ : 1 เมษายน 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google