งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 kriangsak_v@yahoo.com

2

3 http://www.who.int/csr/ihr/IHR_2005_en.pdf

4

5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5

6 คู่มือการบริหารจัดการงานสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2549

7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2,

8

9 At least 146,000 fatalities Thousands more people still missing Damage estimate 10 billion US$ http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2008/h2008_nargis.html

10 May 12,2008: 14.28, Magnitude 7.9 69,197 fatalities374,176 injured, 8,222 missing4.8 million homeless http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Sichuan_earthquake

11 http:// nwanews.com/blogs/slophouse/files/2008/09/ike-track-1.jpg

12 น้ำขึ้นอย่าง รวดเร็ว น้ำทะเลลดลงหลายร้อยเมตรขณะเกิดสึ นามิ

13 killed >600  Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600

14  LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81

15

16

17

18

19

20

21

22

23 economic loss $ 4.5 bm.  SARS Dec. 03 – Jun. 2004; economic loss $ 4.5 bm.  Tsunamikilled >5,400  Tsunami, December 2004; killed >5,400 Pandemic threat  Avian Influenza 2004; Pandemic threat etc.  Super Typhoon Karen, Nov.-Dec. 1962; killed ~900  Flood Southern, November 1963; killed 374  Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600  LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81  Doll Factory on fire, May 1993; killed 188  Hotel Collapse, Korat, August 1993; killed 132

24 http://www.unisdr.org/eng/country-inform/thailand-disaster.htm

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_management

26 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 6

27 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546

28 Warning การเตือนภัย Disaster Preparedness การเตรียมพร้อมรับภัย Disaster Mitigation การลดผลกระทบจากภัย Disaster ภัยพิบัติ Emergency Response การจัดการในภาวะฉุกเฉิน Rehabilitation การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ Reconstruction การฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง Disaster Prevention การป้องกันภัย Pre-impact Post-impact Impact Source: Somchai K. Narenthorn Center

29 Pre-impact Post-impact

30 Information & Intelligence Hazards/Risks assessment & reduction Pre-impact Mitigation/Prevention  PreparednessPhase  Impact

31

32 Roles of SRRT in PHER Incidence Command System PHE Preparedness & Exercise Logistics & Networking Pre-impact Mitigation/Prevention  PreparednessPhase  Impact

33

34 Search/ Rescue VR, OTOR, Community, EMS Rapid Health assessment Risks communication 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Late Intermediate hours 12-24 hrs Extended hours day 2 – 14 Post-impact day 15+ 1 Response/Relief Phase  Recovery Phase  Impact

35 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Late Intermediate hours 12-24 hrs Extended hours day 2 – 14 Post-impact day 15+ 1 Response/Relief Phase  Recovery Phase  Impact Surveillance for PHE & Data Analysis Epidemiological Investigation Outbreak & Hazard Control Professional SRRTs, PHERT

36

37 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Late Intermediate hours 12-24 hrs Extended hours day 2 – 14 Post-impact day 15+ 1 Response/Relief Phase  Recovery Phase  Impact Recovery Transfer Responsibilities

38

39

40 Outbreak Epidemiological Surveillance Public Health Action Ongoing & Systematic of - Health data collection, - Analysis, - Interpretation and - Dissemination. Outbreak Investigation Outbreak Investigation Prevention Prevention Contain/ Control Contain/ Control Reporting Reporting

41

42 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Late Intermediate hours 12-24 hrs Extended hours 2 – 14 15+ Initial/AcutePhaseResponse/ReliefPhaseRecoveryPhase 1 SearchRescue ResponseRelief RecoveryRehabilitation Surveillance System for PHE Outbreak Investigation & Control Prevention of Health hazards following PHE. Restore system Transfer - responsibility responsibility Pre-impact Post-impact Impact PreparationPhase Mitigation Risks reduction PreventionPreparedness Intelligence

43 SRRT PHERT Public Health Action  Outbreak Investigation  Disease contain & Control  Epidemiological Study  Prevention of future outbreak  Reporting Epidemiological Surveillance  Data collection  Analysis  Interpretation  Dissemination  Community Diagnosis  Prioritize problems & Planning  Health Hazards/Risks Reduction ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา Impact Outbreak Rehabilitation Restore system Transfer tasks Rapid assessment Risks communication PHER PHER  Surveillance for PHE  Investigation and control  Health hazards/risks reduction  Prevention of future outbreak PHE preparedness  Training for PHER Team  Planning, Exercise & ICS  Logistics management Intelligence System  Networking  Health hazard assessment  Warning System  Mitigation & Prevention Post-impact Pre-impact

44 http://enh.wikipedia.org/wiki/flood

45

46

47

48

49

50 Pre-impact Post-impact

51

52

53 Drill Exercise Logistics Planning Handbook Communication awareness

54

55

56 สธ. กร ม เข ต ผว จ. มท. สส จ. รพ. สส อ. นอ ภ. สอ. เข ต อบ ต. OTOR จังห วัด กร ม กระท รวง อำเ ภอ Impact กู้ชีพ - รักษา เฝ้าระวังภัยสุขภาพ ป้องกัน - ฟื้นฟู ความปลอดภัย ที่อยู่อาศัย อาหาร - เครื่องนุ่งห่ม การจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน

57 นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (มติ ครม.20 ธค. 2548) คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (มติ ครม.20 ธค. 2548) คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการเตรียมพร้อม ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ) คณะอนุกรรมการเตรียมพร้อม ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ) ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรม............................. ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรม............................. ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมฯ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจังหวัด ทีมเคลื่อนที่

58 ผู้บัญชาการ เหตุการณ์ หน. ความ ปลอดภัย หน. ประชาสัมพัน ธ์ หน. ประสานงาน หน. สนับสนุน หน. วางแผน หน. เฝ้า ระวังฯ หน. การแพทย์ ฯ สื่อสาร / ขนส่ง จัดซื้อ / พัสดุ อาหาร / เครื่องดื่ม การเงิน / การคลัง ประเมินผล กำลังคน เฝ้าระวัง / ควบคุมโรค สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม จัดการศพ อสม./ ประชาชน รักษาพยาบ าล สุขภาพจิต เภสัชกรรม ปฏิบัติการ ชันสูตร สนับสนุน วิชาการ

59 สื่อสาร / ขนส่ง จัดซื้อ / พัสดุ อาหาร / เครื่องดื่ม การเงิน / การคลัง ประเมินผล กำลังคน เฝ้าระวัง / ควบคุมโรค สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม จัดการศพ อสม./ ประชาชน รักษาพยาบ าล สุขภาพจิต เภสัชกรรม ปฏิบัติการ ชันสูตร สนับสนุน วิชาการ ผู้ว่าราชการ จังหวัด รอง นายก ปลัด กระท รวง PHER ชาติ

60 PHE Operating Center Risks Assessment Shelters

61 Control Reporting Risk reduction Surveillance Center Monitoring Investigation

62

63

64 kriangsak_v@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google