งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ◦ ความรู้ ◦ ประสบการณ์การทำงาน ◦ การดำเนินงานที่ผ่านมา ( คุณวันชัย ) ◦ ปัญหา - อุปสรรคที่พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ◦ ความรู้ ◦ ประสบการณ์การทำงาน ◦ การดำเนินงานที่ผ่านมา ( คุณวันชัย ) ◦ ปัญหา - อุปสรรคที่พบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความคาดหวังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ◦ ความรู้ ◦ ประสบการณ์การทำงาน ◦ การดำเนินงานที่ผ่านมา ( คุณวันชัย ) ◦ ปัญหา - อุปสรรคที่พบ  สิ่งที่น่าจะทำต่อไป

3 หัวข้อ  PHER คืออะไร  บทบาทหน้าที่ของชาวสคร.7 ต่อ งาน PHER  องค์ความรู้สำหรับการดำเนินงาน PHER  ปัญหา & อุปสรรค ที่พบ  สิ่งที่น่าจะทำต่อไป

4 คำถามก่อนแลกเปลี่ยน  ความหมาย ประเภท และผลกระทบของภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข  การจัดการภาวะฉุกเฉินโดยรวม มีความหมายอย่างไร  กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีกี่ ระยะ  ระบบบัญชาการฉุกเฉิน ( Incident command System) ท่านเข้าใจว่าอย่างไร

5 SRRT Foundation Course PHEM

6

7

8 Explosions/blastsExplosions/blasts, burns, injuries…moreburnsinjuriesmore AnthraxAnthrax, plague, tularemia…moreplague tularemiamore Nerve agentsNerve agents, chlorine, ricin, sarin…morechlorinericin sarinmore HurricanesHurricanes, wildfires, tornadoes…morewildfires tornadoesmore Dirty bombsDirty bombs, nuclear blasts…morenuclear blastsmore Avian fluAvian flu, seasonal flu, mumps…moreseasonal flu mumpsmore SRRT Foundation Course PHEM

9

10 ไฟไหม้ชุมชนสวนพลู วันที่ 23 เมษายน 2547 SRRT Foundation Course PHEM

11  LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81 SRRT Foundation Course PHEM

12 Bridge Collapse: US – 8 Aug 07 SRRT Foundation Course PHEM

13

14 8427 cases, 813 deaths, fatality rate 9.6%, HCW transmission 20 – 50% SRRT Foundation Course PHEM

15

16

17 ภัย แล้ง

18 อุทกภัย อ. หาดใหญ่ ปี 2542 SRRT Foundation Course PHEM

19 อุทกภัย อ. หาดใหญ่ ปี 2553

20 น้ำท่วม จังหวัดลพบุรี 2553

21 น้ำท่วมปากช่อง ปี 2553

22 เขมรเหยียบกันตายในงานลอยกระทงปี 2553

23 killed >600  Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600 SRRT Foundation Course PHEM

24 น้ำขึ้นอย่าง รวดเร็ว น้ำทะเลลดลงหลายร้อยเมตรขณะเกิดสึ นามิ SRRT Foundation Course PHEM

25

26

27

28

29 Hurricane Katrina - US, Aug 2005 SRRT Foundation Course PHEM

30

31 Natural Disasters in Thailand http://www.unisdr.org/eng/country-inform/thailand-disaster.htm

32 SRRT Foundation Course PHEM Technological Disasters in Thailand http://www.unisdr.org/eng/country-inform/thailand-disaster.htm

33 killed ~900  Super Typhoon Karen, Nov.-Dec. 1962; killed ~900 killed 374  Flood Southern, November 1963; killed 374 killed >600  Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600 Killed 81  LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81 killed 188  Doll Factory on fire, May 1993; killed 188 killed 132  Hotel Collapse, Korat, August 1993; killed 132 economic loss $ 4.5 bm.  SARS Dec. 03 – Jun. 2004; economic loss $ 4.5 bm. killed >5,400  Tsunami, December 2004; killed >5,400 Pandemic threat  Avian Influenza 2004; Pandemic threat etc. SRRT Foundation Course PHEM

34

35 ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2554  การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในและ นานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และยั่งยืน  การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้ออ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้ มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ  การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  การเตรียมความพร้อม และการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน สถานการณ์ฉุกเฉิน และ ภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และ ได้มาตรฐานสากล

36  การติดตามประเมินผลภาพรวม  การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล

37 - ศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข - ในทุกระดับ - ระบบสั่งการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) - แผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - โดยเฉพาะในระดับ สคร. - ระบบสนับสนุน การบริหารจัดการระบบพัสดุในภาวะฉุกเฉิน ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะ ฉุกเฉิน ฯลฯ SRRT Foundation Course PHEM

38 2546-47: Ad hoc 2548-9: One Team One Operation 2550-1: One District One Success Operation 2552+: One District One Professional SRRT 2549: Planning 2550: SRRT for PHER; DPC 2551: SRRT for PHER; Provinces 2552: SRRT for PHER; Districts 2553: SRRT for PHER; All

39 25502552 District Province Regional Central 2551 2553 200720092008 2010 Well Prepared Networks Formulated PHER Exercise PHERT OP.Center Structure Established PHER Team พ. ศ. 2550; พัฒนาความพร้อมภายในกรม คร. พ. ศ. 2551; พัฒนาความพร้อมระดับจังหวัด พ. ศ. 2552 + ; พัฒนาความพร้อมระดับอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น SRRT Foundation Course PHEM

40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5

41 SRRT Foundation Course PHEM ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2, วรรค 6

42 SRRT Foundation Course PHEM ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2, วรรค 6

43 SRRT Foundation Course PHEM ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546

44 Pre-Impact Post-Impact http://www.drapetomania.us/archives/2005/10/fema_disaster_c.html SRRT Foundation Course PHEM

45 http://www.siamvolunteer.com/index_1.php SRRT Foundation Course PHEM

46 Warning การเตือนภัย Disaster Preparedness การเตรียมพร้อมรับ ภัย Disaster Mitigation การลดผลกระทบจากภัย Disaster ภัยพิบัติ Emergency Response การจัดการในภาวะ ฉุกเฉิน Rehabilitation การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ Reconstruction การฟื้นฟู สิ่งก่อสร้าง Disaster Prevention การป้องกัน ภัย Pre-impact Post-impact Impact Source: Somchai K. Narenthorn Center SRRT Foundation Course PHEM

47 Response Recovery Mitigation PreparednessPre-impact Post-impact SRRT Foundation Course PHEM

48 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Extended hours day 2 – 14 Initial/Acute Phase Search Rescue Post-impact day 15+ Pre-impact 1 Mitigation/Prevention  PreparationPhase Response/ReliefPhase  RecoveryPhase  Impact SRRT Foundation Course PHEM

49

50

51

52

53 0-2 hrs Immediate hours 2-6 hrs Intermediate hours 6-12 hrs Extended hours day 2 – 14 Search Rescue 13. Rehabilitation Restore system Transfer tasks 12.Surveillance & Intelligence 4.Hazards/Risks assessment & reduction 6.Surveillance for PHE 8.Epidemiological Investigation 9.Risks & Hazard Control Post-impact day 15+ Pre-impact 1 7.Rapid Health assessment assessment 10.Risks comm. 1.Intro PHEM 2. PHEM in Thailand 3. Role of SRRT in PHER & ICS 5.Planning for PHER & Exercise 11. Logistics - Networking Mitigation/Prevention  PreparationPhase Response/ReliefPhase  RecoveryPhase  Impact SRRT Foundation Course PHEM

54 คำตอบท้ายการแลกเปลี่ยน

55 อะไรคือความหมายของ “ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ” ความหมายของ “ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ” คือ เหตุการณ์ที่เป็นโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมี ลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้  ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง  เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน  มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น  ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

56 ประเภทของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีดังนี้คือ ◦ การใช้อาวุธชีวภาพ ◦ ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี ◦ ภาวะฉุกเฉินจากรังสี ◦ อุบัติเหตุกลุ่มชน ◦ สาธารณภัยจากธรรมชาติและภาวะอากาศเลวร้าย ◦ การระบาดของโรคที่พบบ่อยในพื้นที่

57 แนวคิดเรื่อง “ การจัดการภาวะฉุกเฉินโดยรวม ” (Comprehensive Emergency Management) มีอะไรบ้าง  การครอบคลุมอันตรายทุกด้าน  ภาคีเครือข่าย  วงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน 4 ระยะ

58 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีทั้งหมด กี่ระยะอะไรบ้าง ◦ ระยะบรรเทาภัย ◦ ระยะเตรียมความพร้อม ◦ ระยะตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน ◦ ระยะฟื้นฟูบูรณะ

59 ปัญหา อุปสรรค  ความรู้  ประสบการณ์

60 สิ่งที่น่าจะทำต่อไป ( ต่อยอด )  ประเมินสภาพตั้งต้นของกลุ่ม  ทำแผนงาน / โครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกรม

61 SRRT Foundation Course PHEM

62 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ◦ ความรู้ ◦ ประสบการณ์การทำงาน ◦ การดำเนินงานที่ผ่านมา ( คุณวันชัย ) ◦ ปัญหา - อุปสรรคที่พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google