งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานสั่งการ Command &Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานสั่งการ Command &Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประสานสั่งการ Command &Control anuchars@hotmail.com

2 Command &Control จัดแจงพื้นที่อย่างไร ประสานสั่งการกันอย่างไร จึงจะเกิดผลลัพธ์สูงสุด ไม่ สับสน รอดเจ็บรอดตาย ดับเพลิง - กู้ภัย - ตำรวจ - กู้ชีพ

3 MIMMS : goal ยามเมื่อเกิด Major Incident ทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากร ด้าน EMS ต้องเตรียมพร้อมและ สามารถ ปฏิบัติการประสานสั่งการร่วมกับ ทีมปฏิบัติการอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติ การ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและ บาดเจ็บสู่ความปลอดภัยให้ได้ มากที่สุด อย่างรวดเร็วไม่สับสน และทุกทีมปลอดภัย

4 Major Incident ของ Transformer

5 Preparedness P-E-T MIMS= Major Incidents Management and Supports

6 PRINCIPLES PRINCIPLES ถ้าเตรียมตัวดี ตอนเผชิญ เหตุจริงจะไม่มั่ว Preparedness P-E-T Response Recovery Reconstruction Plan EquipmentTraining C-S-C-A-T-T-T Protection Identification Medical Communication Command Control Capacity Education Exercise 1 Command and Control 2 Safety 3 Communication 4 Assessment 5 Triage 6 Treatment 7 Transport METHANE

7 What about your PET กทม.PREPAREDNESS

8 Preparedness(P-E-T) Plan เน้นข้อตกลงเรื่องใครจะเป็น Commander และ กลไกการ Control การแจงศักยภาพสูงสุดที่มีในพื้นที่ของแผน ( ตรวจสอบกำลังและทรัพย์สิน ) Surge Capacity จำนวนคนไข้หนักที่รับได้ทันที Burn, Head,vascular,Pelvic injury ยาแก้พิษ จำนวนรถร่วม Ambulance Helicop. หลังคาตึกไหนพร้อมรับ รถยกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน แสงสว่างสำหรับพื้นที่กว้างมาก Etc.

9 โรงพยาบาล สีแดงสีเหลืองสีเขียว พิเศษ รพ. หมอไพโรจน์ --5- รพ. นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 2210- รพ. ชัยเกษม 0210- รพ. เปาโลเมโมเรียล 1510- รพ. เอกอุดร 2520 รับ Helicop รพ. กองบิน 23 --- ส่ง Helicop รพ. ค่ายประจักษ์ 31020- รพ. อุดรธานี 1212 1520Burn unit รวม 20 ไม่จำกัด - Surge Capacity

10 แผนที่เทศบาลนคร แผนที่อำเภอเมือง บาดเจ็บ 13 ราย เทศบาลนครอุดรธานี Surge Capacity ต้องสัมพันธ์กับ แผนที่ / พื้นที่ อย่าปล่อยให้เหยื่อกับสิ่งคุกคาม อยู่ใกล้กันหลาย

11 Community Risk เหยื่อ X สิ่งคุกคาม การเตรียมพร้อม ?

12 ดึกดื่นใน กทม.

13 Community Risk นปช. อยู่สนามหลวง X พธม. อยู่ที่มัฆวาน การเตรียมพร้อม ?

14 ตาย 1 บาดเจ็บ 43 ราย กทม. Surge Capacity ของ กทม.? PET? อย่าปล่อยให้เหยื่อกับสิ่ง คุกคามอยู่ใกล้กัน

15 หารด้วยการไม่เตรียมความ พร้อม เหยื่ อ สิ่ง คุกคา ม

16 รพ. ที่รับ คนเจ็บ หมอ / พยาบาล ร้องให้ อย่าปล่อยให้เหยื่อใกล้สิ่งคุกคามบน ความไม่พร้อม Surge Capacity ของ กทม. รพ. ที่พร้อมล้างตัว

17 ระบบรับแจ้ง เหตุและการ กระจายข่าว ศูนย์อำนวยการ (Common Control Center) ระบบ ดับเพลิง กู้ภัย ระบบกู้ชีพ และการคัด แยก ตำรว จ การ ช่วยเหลื อ ณ จุด เกิดเหตุ ระบบ นำส่ง ระบบการรักษา พยาบาลใน โรงพยาบาล ระบบ สนับสนุน การ ประชาสัมพั นธ์ Plan

18 แผนการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ ( คำสั่งจังหวัด ที่ 130/2544) รับแจ้งเหตุ สสจ./ รพ. อุดรธานี /1669 ระบบแจ้งเหตุ รพ. ใน เครือข่าย ระบบการ ช่วยเหลือ ณ จุดเกิด เหตุ ระบบการ นำส่งโดย หน่วยรถร่วม นำส่ง ผู้บาดเจ็บ ระบบ ประสานงงาน ทุก โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ เอกชน ทำตามแผน รับ อุบัติภัยหมู่ ของ แต่ละ โรงพยาบาล ระยะที่ 1 หน่วยอยู่ ใกล้ ระยะที่ 2 หน่วยหลัก จาก รพ. ศูนย์ ศูนย์ อำนวยกา ร ตำรวจ หน่วยงาน อื่นๆ Plan


ดาวน์โหลด ppt การประสานสั่งการ Command &Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google