งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษา กรณีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานประจำปี พ. ศ. 2548 คณะวิจัย 1. นายธนชีพ พีระธรณิศร์นักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษา กรณีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานประจำปี พ. ศ. 2548 คณะวิจัย 1. นายธนชีพ พีระธรณิศร์นักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษา กรณีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานประจำปี พ. ศ. 2548 คณะวิจัย 1. นายธนชีพ พีระธรณิศร์นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว 2. นายสันติ ซิมพัฒนานนท์นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว 3. นางสาวลินจง บ่อหิรัญรัตน์นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว 4. นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญจนท. วิเคราะห์นโยบาย และแผน 5 5. นายจิระวัฒน์ จันทรคาจนท. วิเคราะห์ นโยบายและแผน 6

2 เหตุผลความจำเป็นที่ ต้องศึกษา 1. งานการติดตามประเมินผลเป็น งานที่จำเป็นต่อระบบการ บริหารแผนงาน / โครงการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2. เป็นแผนงานโครงการที่สำคัญ ต่อระบบการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโครงการอาหาร สะอาดรสชาติอร่อย 3. เป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การดำเนินงานให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ การศึกษา 1. นำเสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายงาน การติดตามประเมินผลงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2548 2. ประเมินประสิทธิภาพและ เปรียบเทียบต้นทุนกับ ผลงานที่ได้ 3. วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการ ติดตามประเมินผล

4 กระบวนการ / ขั้นตอน การศึกษา 1. วางแผนจัดซื้อจัดจ้างเอกชน และวัสดุอุปกรณ์การ ดำเนินงาน 2. ประสานดำเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัดโดยการเลือกจังหวัดที่ มีการอบรมด้านกฎหมาย สาธารณสุขประจำปี 2548 3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล การประเมินตามกิจกรรมที่ สำคัญ 4. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุน กิจกรรมการติดตาม ประเมินผลงานปี 2548

5 เครื่องมือ การศึกษา 1. แบบสำรวจและแบบตรวจ กลุ่มเป้าหมาย 2. น้ำยาการทดสอบการ ปนเปื้อนขั้นต้น (SI-2) 3. นาฬิกาจับเวลาเพื่อบันทึก ระยะเวลาการทำแต่ละ กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล

6 ผล การศึกษา (1)

7 ผล การศึกษา (2) รวมเฉลี่ย 30 นาที ต่อแห่ง

8 ผล การศึกษา (3)

9 ผล การศึกษา (4)

10 ผล การศึกษา (5)

11 ผล การศึกษา (6)

12 ผล การศึกษา (7)

13 ผล การศึกษา (8)

14 ข้อเส นอ

15


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษา กรณีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานประจำปี พ. ศ. 2548 คณะวิจัย 1. นายธนชีพ พีระธรณิศร์นักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google