งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2548 คณะวิจัย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2548 คณะวิจัย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2548 คณะวิจัย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุข 8ว นายสันติ ซิมพัฒนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข 8ว นางสาวลินจง บ่อหิรัญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข 8ว นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 นายจิระวัฒน์ จันทรคา จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องศึกษา
งานการติดตามประเมินผลเป็นงานที่จำเป็นต่อระบบการบริหารแผนงาน/โครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นแผนงานโครงการที่สำคัญต่อระบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การดำเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์การศึกษา
นำเสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายงานการติดตามประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2548 ประเมินประสิทธิภาพและเปรียบเทียบต้นทุนกับผลงานที่ได้ วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการติดตามประเมินผล

4 กระบวนการ/ขั้นตอนการศึกษา
วางแผนจัดซื้อจัดจ้างเอกชนและวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน ประสานดำเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัดโดยการเลือกจังหวัดที่มีการอบรมด้านกฎหมายสาธารณสุขประจำปี 2548 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินตามกิจกรรมที่สำคัญ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนกิจกรรมการติดตามประเมินผลงานปี 2548

5 เครื่องมือการศึกษา แบบสำรวจและแบบตรวจกลุ่มเป้าหมาย
น้ำยาการทดสอบการปนเปื้อนขั้นต้น(SI-2) นาฬิกาจับเวลาเพื่อบันทึกระยะเวลาการทำแต่ละกิจกรรมการติดตามประเมินผล

6 ผลการศึกษา(1) สิ่งที่พบ ข้อมูล

7 ผลการศึกษา(2) เอกชน นักวิชาการ รวมเฉลี่ย 30 นาทีต่อแห่ง

8 ผลการศึกษา(3)

9 ผลการศึกษา(4)

10 ผลการศึกษา(5)

11 ผลการศึกษา(6)

12 ผลการศึกษา(7) ต่อแห่ง

13 ผลการศึกษา(8)

14 ข้อเสนอ 1 5 2 3 4

15 ขอบพระคุณที่ให้โอกาส


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2548 คณะวิจัย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google