งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้ภาคสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหา และ ร่วมมือในการลด GHG (green house gas) 2 ส่งเสริมให้ภาคสาธารณสุขแสดงจิตสาธารณะ ในการร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้ภาคสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหา และ ร่วมมือในการลด GHG (green house gas) 2 ส่งเสริมให้ภาคสาธารณสุขแสดงจิตสาธารณะ ในการร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2 เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้ภาคสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหา และ ร่วมมือในการลด GHG (green house gas) 2 ส่งเสริมให้ภาคสาธารณสุขแสดงจิตสาธารณะ ในการร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย GHG 3 เน้นกิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับกิจกรรมอื่นๆ (ได้แก่กิจกรรม GREEN) เป็นเครื่องมือในการลด GHG 4 หาปริมาณ Carbon Footprint เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวัดความสำเร็จและเป็นเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3 ปชช ตระหนักร่วมลดโลกร้อน ต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อน
แนวคิดการดำเนินงาน SuSan Strategy Setting ปชช ตระหนักร่วมลดโลกร้อน ชุมชน ทำอะไร ทำอย่างไร ทำที่ไหน ต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อน การขยายผล GREEN CLEAN HOSPITAL อสม & Network

4 Reduce ลดการใช้ทรัพยากร
G garbage การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล เน้นหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) Reduce ลดการใช้ทรัพยากร - ลดการใช้กระดาษ : ใช้อินเตอร์เน็ต - ลดการใช้พลาสติก : ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ ปิ่นโต - งดการใช้กล่องโฟม : ขวดน้ำดื่มในการประชุม - มาตรการคืนซากอุปกรณ์ - ซื้อของชนิดเติม หรือขนาดใหญ่เพื่อลดบรรจุภัณฑ์

5 Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ
มีนวัตกรรมหลากหลายมากมาย - ขวดน้ำมาประดิษฐ์โคมไฟ, เครื่องเป่าปอด, ใส่ EM - กระป๋องนม นำกลับมาทำโคมไฟ ตะเกียง - ใช้กระดาษ A4 ให้ครบ 2 หน้า - ซองกระดาษ A 4 มาพับเป็นถุงใส่ของ - นำผ้าปูเตียง (เก่า) มาทำผ้าเช็ดมือ - ฯลฯ

6 Recycle การแปรรูปของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
- กองทุนขยะรีไซเคิล - ผ้าป่าขยะรีไซเคิล

7 ผลผลิตที่เป็นประโยชน์จากการจัดการขยะ
การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) นำของเสีย หรือของที่เหลือทิ้ง ในรูปของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น มูลสัตว์ เศษอาหาร และ สารอินทรีย์อื่นๆ มาหมักทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion) จะได้ก๊าซชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันก็ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีสารอาหารในปริมาณที่สูง เป็นผลพลอยได้ของระบบและสามารถนำไปใช้หรือขายให้กับเกษตรกรได้

8 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ปุ๋ยหมัก

9 ไส้เดือนดินกินขยะ

10 การนำกลับมาใช้ประโยชน์
R Rest room การจัดการส้วม สมุนไพร ลดการใช้สารเคมี การนำกลับมาใช้ประโยชน์ HAS

11 E = การใช้ พลังงานของหน่วยบริการ
Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน E = การใช้ พลังงานของหน่วยบริการ ระบบแสงสว่าง 23% ระบบอื่นๆ 14% 1 ระบบปรับอากาศ 63%

12 มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดน้ำมัน มาตรการประหยัดน้ำ มาตรการประหยัดไฟฟ้า

13 กระเบื้องใสเพิ่มแสงสว่าง
การใช้พลังงานทดแทน อาคารโปร่งแสง โซลาร์เซลล์ กระเบื้องใสเพิ่มแสงสว่าง ก๊าซชีวภาพ

14 Environment : การจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ
กิจกรรม 5 ส Healthy work place การปลูกไม้ประดับเพื่อดูดซับสารพิษ

15 กิจกรรมสร้างเสริม

16 N Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ด้วยการปลูกผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หรือ รวมกลุ่ม ชุมชน ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” การใช้ผักพื้นบ้าน เป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ การเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรรมธรรมชาติ ปลูกผักตามฤดูกาล ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช จะช่วยลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกสู่บรรยากาศโลก

17 Nutrition N กินผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน
ยำผักกูด ใบเหลียงผัดไข่ ใบเหลียงชุบแป้งทอด ปลีกล้วยชุบแป้งทอด ไข่ตุ๋นกระบอกไม้ไผ่ หุงข้าวกระบอกไม้ไผ่ ไข่เจียวสมุนไพร, ไข่เจียวใบตอง ยำผักสมุนไพร ข้าวห่อใบเร็ด ขนมลูกชกลอยแก้ว

18 การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ

19 รณรงค์ปลูกผักสวนครัวในบ้านและชุมชน

20 ตลาดนัดสีเขียว

21 การประเมิน Carbon Footprint ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
carbonfootprint.anamai.mail.go.th

22 การคำนวณ Carbon Footprint ผ่าน website

23 การประกาศความสามารถในการลด GHG
หน่วยงานประเมิน carbon footprint เปรียบเทียบกับ ปีฐาน & แจ้ง ศูนย์อนามัยเพื่อรับรอง กรมอนามัยมอบป้าย Carbon Footprint

24 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโครงการ

25 ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้ภาคสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหา และ ร่วมมือในการลด GHG (green house gas) 2 ส่งเสริมให้ภาคสาธารณสุขแสดงจิตสาธารณะ ในการร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google