งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ( สถานกา รณ์ ) รพ./ สถาน บริการ สธ. (Setting Approach)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ( สถานกา รณ์ ) รพ./ สถาน บริการ สธ. (Setting Approach)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ( สถานกา รณ์ ) รพ./ สถาน บริการ สธ. (Setting Approach) การ สุขาภิบาล อย่าง ยั่งยืนฯ (Technolog y)

3 ของ เสีย CH 4 Gas เรือน กระจก ( CO 2 : CH 4 = 20: 1 ) Gas เรือน กระจก ( CO 2 : CH 4 = 20: 1 ) Global Warming ใช้ ประโยชน์ พลังงาน ทดแทน ลดการเกิด Gas เรือน กระจก

4 ของ เสีย น้ำ เสีย อุจจ าระ ปัสส าวะ ขยะ เปียก ขยะ แห้ง มูล สัตว์ ขยะ อันตร าย การใช้ ประโยชน์จาก น้ำเสีย พลังงาน - ปุ๋ย ปุ๋ย พลังงาน - ปุ๋ย การกลับมาใช้ ใหม่ กำจัดอย่างถูก วิธี พลังงาน - ปุ๋ย Sanitation Technology แนวคิดการจัดการสุขาภิบาล อย่างยั่งยืนฯ

5

6

7 โรงพยาบาล / สถานีอนามัย

8

9

10

11

12

13

14 CL E A N

15 C : Communication

16

17 E : Effectiveness

18 A : Activities

19 N : Networking

20 GREEN กิจกรรม สร้าง จิตสำนึก เพิ่ม ประสิทธิภา พการ ดำเนินงาน โดยใช้ CF - Zero Waste - Zero Emission - Zero Carbon เริ่ม พัฒ นา วิสัยทั ศน์ โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

21 GREENCLEAN HOSPITA L SuSan Strategy Setting ปชช ร่วมลด โลก ร้อน อสม & Network อสม & Network ชุม ชน ทำ อะไร ทำ อย่างไ ร ทำที่ ไหน ต้นแบบเพื่อการ ขับเคลื่อน การ ขยาย ผล

22

23 เป้าหมายความสำเร็จ

24 เป้าหมายการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาลลดโลกร้อน ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง

25 1. คำนวณหาจำนวน CF กิจกรรมทั้งหมด เมื่อเริ่มโครงการฯ เพื่อกำหนดปีฐาน 2. วิเคราะห์แหล่งกำเนิด GHG เพื่อหาทาง ลดการปล่อย GHG 3. คำนวณหาจำนวน CF หลังจากการ ดำเนินงาน 4. นำมาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปี ฐาน 5. กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

26 การรับรองเป็น ร. พ./ สอ. ร่วมลด โลกร้อน สถานพยาบาล ดำเนินกิจกรรม GREEN แจ้งศูนย์ อนามัย ประเมิน มอบป้ายลดโลก ร้อน โดยศูนย์ อนามัย

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ( สถานกา รณ์ ) รพ./ สถาน บริการ สธ. (Setting Approach)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google