งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ปฐมภูมิ ลดแออัด พัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ปฐมภูมิ ลดแออัด พัฒนาคุณภาพบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ปฐมภูมิ ลดแออัด พัฒนาคุณภาพบริการ
นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1

2 นโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการ ลดคิว/ระยะเวลารอแพทย์ 2

3 Value Chain ปฐมภูมิ ลดแออัด
เป้าหมาย – ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพศ/รพท ยุทธศาสตร์ – สุขภาพดีวิถีไทย, รพสต/ศสม, ระบบส่งต่อ โครงสร้างพื้นฐาน - ต่อเติม ปรับปรุง รพ.สต. 2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์ PC - อื่นๆ เช่น เครื่องมือวัดความดันโลหิตสูง และ เครื่องตรวจเบาหวาน 3. สนับสนุนงบดำเนินการ 4. สื่อสาร( Skype ) 5. บุคลากร -อบรมพยาบาลเวชฯ คน -อบรมจนท.รพ.สต คน -อบรมแผนไทย คน -อบรมทันตาภิบาล คน -อบรม ผอ รพ.สต. 9,750 คน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพประชาชน จัดเวทีความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ 6 อ. คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย อสม บริการให้คำปรึกษา หมอออนไลน์ บริการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง Hotline สุขภาพ บริการตรวจรักษา ที่ รพสต/ศสม บริการส่งต่ออย่างครบวงจร บริการ Mobile Clinic 1.ลดจำนวนผู้ป่วย DM ใน รพศ/รพท 2.ลดจำนวนผู้ป่วย HT ใน รพศ/รพท ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ 2

4 นำสู่ปฏิบัติ:พัฒนาปฐมภูมิครบวงจร แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ชุมชน รพ.สต./ศสม. รพช./รพท./รพศ. รพท./รพศ. ประชาชน B A C D W:ทำงาน อสม. รพ.สต. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง E:วัยรุ่น C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ 3

5 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว หมอออนไลน์
กระบวนการพัฒนาปฐมภูมิ ลดแออัด - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ พบหมอใกล้ตัว หมอออนไลน์ ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน/ชุมชน 4

6 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (ระบบแพทย์ที่ปรึกษา)
ดูแลประชาชน 55 ล้านคน 1 ... ... อสม ... รพ.สต. 1:25 ... 20 1 15 1:12 2 แพทย์ที่ปรึกษา 1 ... 1 1:12 ... ... ... 1:25 1 ... 15 20 1:12 2 1 ... 1 1 ... ... 1:25 ... 15 20 2 5 1

7 กระบวนการลดแออัดรพ.ใหญ่
บริการเชิงรุกถึงบ้าน ชุมชน สร้างสุขภาพไม่ให้ประชาชนป่วย ป่วยน้อยดูแลที่ ศสม./รพ.สต. ป่วยมากคัดกรองส่ง รพช. ป่วยหนักรุนแรง รพศ./รพท. 6

8 ลดแออัด OPD วิเคราะห์ผู้ป่วย -บ้านที่อยู่ 2.จัดระบบบริการ - ชนิดโรค
- สร้างความเข้มแข็ง รพ.สต./ศสม. - สนับสนุนช่วยเหลือ 7

9 ลดแออัด IPD One day treatment รพช.เป็น ward รับส่งต่อกลับ
จัดทีมดูแลการส่งกลับทุกวัน จัดระบบตามดูผู้ป่วย on line 8

10 การสนับสนุนจากหน่วยนโยบาย
จัดทรัพยากรตาม จำนวนประชากร ติดตามและ นิเทศงานอย่างใกล้ชิด พัฒนา คุณภาพ บริการ รพศ./รพท. รพสต./ศสมครบตามเกณฑ์ สร้างขวัญกำลังใจ หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติลดแออัด สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดบริการ ปรับกระบวนการทำงาน แบบบูรณาการงาน ร่วมกับ รพ.สต./ศสม./รพศ./รพท. สร้างแกนนำสุขภาพในตำบลที่เข้มแข็ง 9

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ปฐมภูมิ ลดแออัด พัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google