งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 นโยบายรัฐบาล 1. ลดความเหลื่อมล้ำ 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการ 3. ปรับปรุงคุณภาพบริการ ลดคิว/ระยะเวลารอแพทย์ 2

3 3 เป้าหมาย – ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพศ/รพท ยุทธศาสตร์ – สุขภาพดีวิถีไทย, รพสต/ศสม, ระบบส่งต่อ 1.โครงสร้างพื้นฐาน - ต่อเติม ปรับปรุง รพ.สต. 2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์ PC - อื่นๆ เช่น เครื่องมือวัดความดัน โลหิตสูง และ เครื่องตรวจเบาหวาน 3. สนับสนุนงบดำเนินการ 4. สื่อสาร( Skype ) 5. บุคลากร -อบรมพยาบาลเวชฯ 500 คน -อบรมจนท.รพ.สต. 9750 คน -อบรมแผนไทย 200 คน -อบรมทันตาภิบาล 400 คน -อบรม ผอ รพ.สต. 9,750 คน 1.โครงสร้างพื้นฐาน - ต่อเติม ปรับปรุง รพ.สต. 2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์ PC - อื่นๆ เช่น เครื่องมือวัดความดัน โลหิตสูง และ เครื่องตรวจเบาหวาน 3. สนับสนุนงบดำเนินการ 4. สื่อสาร( Skype ) 5. บุคลากร -อบรมพยาบาลเวชฯ 500 คน -อบรมจนท.รพ.สต. 9750 คน -อบรมแผนไทย 200 คน -อบรมทันตาภิบาล 400 คน -อบรม ผอ รพ.สต. 9,750 คน 1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 1.จัดเวทีความรู้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพแบบ 6 อ. 2.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดย อสม 3.บริการให้คำปรึกษา หมอออนไลน์ 4.บริการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง 5.Hotline สุขภาพ 6.บริการตรวจรักษา ที่ รพสต/ศสม 7.บริการส่งต่ออย่างครบวงจร 8.บริการ Mobile Clinic 1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 1.จัดเวทีความรู้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพแบบ 6 อ. 2.คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดย อสม 3.บริการให้คำปรึกษา หมอออนไลน์ 4.บริการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง 5.Hotline สุขภาพ 6.บริการตรวจรักษา ที่ รพสต/ศสม 7.บริการส่งต่ออย่างครบวงจร 8.บริการ Mobile Clinic 1.ลดจำนวนผู้ป่วย DM ใน รพศ/รพท 2.ลดจำนวนผู้ป่วย HT ใน รพศ/รพท ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค เรื้อรัง ภัยพิบัติ Value Chain ปฐมภูมิ ลดแออัด 2

4 ประชาชน นำสู่ปฏิบัติ:พัฒนาปฐมภูมิครบวงจร C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D : พิการ O:ผู้สูงอายุ E:วัยรุ่น W:ทำงาน รพ.สต. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง อสม. รพ.สต./ศสม. รพช./รพท./รพศ. รพท./รพศ. ชุมชน A B C D 3

5 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว หมอออนไลน์ - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว หมอออนไลน์ -แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน/ชุมชน -ดูแลถึงบ้าน-ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว กระบวนการพัฒนาปฐมภูมิ ลดแออัด 4

6 อสม ดูแลประชาชน 55 ล้านคน... 1 20 1 1 แพทย์ที่ปรึกษา รพ. สต. 1... 1 1 15 2 1 2 1 2... 5 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ ( ระบบแพทย์ที่ปรึกษา ) การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ ( ระบบแพทย์ที่ปรึกษา ) 1:12 1 1:25

7 กระบวนการลดแออัดรพ.ใหญ่ 1. บริการเชิงรุกถึงบ้าน ชุมชน 2. สร้างสุขภาพไม่ให้ประชาชนป่วย 3. ป่วยน้อยดูแลที่ ศสม./รพ.สต. 4. ป่วยมากคัดกรองส่ง รพช. 5. ป่วยหนักรุนแรง รพศ./รพท. 6

8 ลดแออัด OPD 1. วิเคราะห์ผู้ป่วย - บ้านที่อยู่ - ชนิดโรค 2.จัดระบบบริการ - สร้างความเข้มแข็ง รพ.สต./ศสม. - สนับสนุนช่วยเหลือ 7

9 ลดแออัด IPD 1. One day treatment 2. รพช.เป็น ward รับส่งต่อกลับ 3. จัดทีมดูแลการส่งกลับทุกวัน 4. จัดระบบตามดูผู้ป่วย on line 8

10 จัดทรัพยากรตาม จำนวนประชากร ของประชาชนใน การจัดบริการ สร้างแกนนำสุขภาพ ในตำบลที่เข้มแข็ง การสนับสนุนจากหน่วยนโยบาย ติดตามและ นิเทศ งานอย่างใกล้ชิด พัฒนา คุณภาพ บริการ รพศ./ รพท. รพสต./ศสมครบ ตามเกณฑ์ สร้างขวัญกำลังใจ หน่วยงานจัดทำ แผนปฏิบัติลดแออัด ปรับกระบวนการทำงาน แบบบูรณาการงาน ร่วมกับ รพ. สต./ ศสม./ รพศ./ รพท. สร้างการมีส่วนร่วม 9

11


ดาวน์โหลด ppt 1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google