งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ มาตรการแก้ปัญหาฟันผุใน เด็กปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ มาตรการแก้ปัญหาฟันผุใน เด็กปฐมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ มาตรการแก้ปัญหาฟันผุใน เด็กปฐมวัย

2 เริ่มเมื่อมี Demineralized ของแร่ธาตุจาก ผิวฟัน กระบวนการเกิดโรค เป็น dynamic process  เกิดที่รอยต่อ ระหว่าง Plaque กับผิวฟัน  ฟันผุระยะเริ่มต้น สามารถป้องกัน ยับยั้ง ทำให้มีการคืนกลับของแร่ ธาตุที่สลายไปได้  การตรวจพบ plaque และ white spot บน ผิวฟันเด็ก เป็นการเฝ้าระวังที่สำคัญ Dental caries

3 การตรวจพบ plaque และ white spot บนผิวฟันเด็ก เป็นการเฝ้าระวังที่สำคัญ

4

5 Determinant: biological, physical, chemical, social determinant

6 ฟันผุในเด็ก 3 ปีมีแนวโน้มลดลง การสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติ และการสำรวจระดับ จังหวัด 2532-2555 เป้าหมาย 2557 ≤ 57 %

7 เด็กมีฟันผุเพิ่ม ~ 20% หรือ 3 ซี่ / คน เมื่อ เข้า ศพด. 7

8 เด็กชนบทฟันผุมากกว่าเด็กใน เมือง National survey 2532-2555

9 มาตรการแก้ปัญหาโรคฟันผุใน ฟันน้ำนม  แปรงฟันด้วย ยาสีฟันฟลูออไรด์ เมื่อเป็น non-cavitated, enamel caries  ใช้ Fluoride varnish เมื่อเป็น cavitated enamel caries  ใช้ Sealants with Glass Ionomer Cement เมื่อเป็น non- cavitated dentine caries  อุดฟัน ด้วย Glass Ionomer Cement เมื่อเป็นรูผุระดับ dentine caries  ควบคุมการบริโภค Fermentable carbohydrate

10 มาตรการแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก ปฐมวัย 0-2 ปี  ตรวจช่องปาก  ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันแบบลง มือ  ทา Fluoride varnish ในเด็กเสี่ยง  รณรงค์ให้ผู้ปกครองแปรง ฟันตั้งแต่ฟันขึ้น ซี่แรก  ใช้ Silver F เพื่อหยุดยั้งฟันผุ

11  ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3 ปี ) มีปัญหาฟัน น้ำนมผุ (57)  ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่อง ปากและผู้ดูแลได้รับการ ฝึกทักษะการแปรงฟัน (70) และเด็กได้รับการ ทาฟลูออไรด์วาร์นิช (50) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 ( วัดปี 2557) 11 Service plan: เด็ก 3 ปี มีฟันน้ำนมผุ ≤ 60% ในปี 2560

12 - มาตรการ แปรงฟันด้วยยาสีฟัน F ลดน้ำตาล / แป้ง - ทำงานคุณภาพ ทำให้ถึงจุด แก้ปัญหา - เข้าใจ / บริหาร กลุ่มเป้าหมาย - ทำงานอย่างไร ???

13 Setting การทำงาน + ตัว ช่วย  คลีนิคเด็กดี  ลงทำงานในชุมชน  ทำงานใน ศพด. และ เด็ก อนุบาล

14 Settingภาคี WCCจัดระบบ flow ใช้ VCD ช่วย รร.พ่อแม่แบบ check list ที่ช่วยกันทำงานได้ ชุมชนกลุ่มแปรงฟัน ทา FV ชั่งน้ำหนัก บทบาทชุมชน (นัดหมาย เตือนพ่อแม่) ศพด อนุบาล แปรงฟันคุณภาพ ตรวจ แจ้งผปค. กำจัดรูฟันผุ

15 ผลการฝึกแปรงฟันอย่าง มีคุณภาพ  ประชากรตัวอย่าง เด็ก 9- 18 เดือน 102 คน (เริ่มต้น 290 คน)  ตรวจฟันทั้ง 2 กลุ่ม  กลุ่มทดลอง สอนแปรงฟัน เหตุใดต้องแปรงฟัน เรา แปรงเอาอะไรออก ทราบ อย่างไรว่าฟันสะอาดแล้ว หากฟันเริ่มผุจะสังเกต อย่างไร  สอนจากหุ่นก่อน และลงมือ ปฏิบัติจริง  ติดตามผล 2 ครั้ง/ปี ห่าง กัน 4 เดือน อสม.ช่วยกระตุ้น

16 ค่าเฉลี่ย dmfs ก่อนและหลังการ สอนแปรงฟัน White Lesion Control (n=46)Test (n=56) BeforeAfterP-valueBeforeAfterP-value excluded 1.8520.8<.0010.343.640.01 included 4.0222.24<.0012.095.000.056

17 Incremental dmft / dmfs among test and control group Incremental rateTypedmfP-value dmft exclude white spotControl Test 7.4 1.3 <.001 dmft include white spotControl Test 7.1 1.0 <.001 dmfs exclude white spotControl Test 18.9 3.3 <.001 dmfs include white spotControl Test 18.2 2.9 <.001

18 ตัวอย่างการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในคลินิกเด็กดีอย่างต่อเนื่อง รพ. บางปะอิน ที่มาของโครงการ  เดิมการให้บริการใน WCC เริ่มเมื่อเด็ก 18 ด. เมื่อเก็บข้อมูลเด็ก 18 ด. พบฟันผุไปแล้ว 28 %  ปรับระบบใหม่ ดูแลตั้งแต่อายุ 4,6,9 ด. แนะนำการกินนม การเช็ดช่องปาก การแปรง ฟัน มีระบบติดตามเด็กที่ไม่มารับบริการโดย ฝ่ายส่งเสริมฯ หลังดำเนินการ 3 ปี จึงได้ทำ การประเมินผล

19 ร้อยละของเด็กที่มีฟันผุแยกตามการมารับบริการ อายุที่รับบริการ ครั้งแรก ฟันผุP-value 4ด.2.7<0.01 6ด.2.0 9ด.25.8 18ด.42.0 จำนวนครั้งที่มา รับบริการ ฟันผุP-value 3ครั้ง0<0.01 2ครั้ง0 1ครั้ง25.9 0ครั้ง42.0

20 สรุป  การปรับระบบริการมีผลให้เด็กมารับบริการครั้งแรกอายุน้อยลง จำนวนครั้งของเด็กที่มารับบริการมากขึ้น  เด็กอายุ 18 เดือน กินนมหวานลดลง มีแนวโน้มได้รับการแปรง ฟันประจำมากขึ้น เด็กปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.1 (เพิ่ม 17 %)

21 ตัวอย่างโครงการในระดับชุมชน การเพิ่มศักยภาพ อสม. ในการ เฝ้าระวังฟันผุ เด็กปฐมวัย จ. ภูเก็ต 18 หมู่บ้าน เด็ก 0-2 ปี 340 คน

22 ปูเสื่อสอน....... สม่ำเสมอ

23 เราช่วยกัน.... แปรงฟัน อสม. สอน ผู้ปกครอง

24 ร้อยละของเด็ก 3 ปี มีฟันผุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต. เทพกระษัตรี

25 การแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก ปฐมวัย 3-5 ปี  ตรวจช่องปาก  ฝึกผู้ปกครองแปรงฟัน แบบลงมือ  ทา Fluoride varnish ในเด็ก เสี่ยง  รณรงค์ให้ผู้ปกครอง แปรงฟันตั้งแต่ฟันขึ้นซี่ แรก

26 เด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบอยู่ในศูนย์ เด็กเล็กช่วงเวลาที่ พ่อ - แม่ต้องทำงาน ประมาณ 942,583 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดรวม 20,043 แห่ง อยู่ในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 17,821 แห่ง ( ร้อยละ 89) นอกนั้นอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน กรมอนามัย 2554 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

27 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการสำรวจ 443 แห่งใน 12 จว. ผดด. 1420 คน ร้อยละ ศพด. มีห้องเดียว ( แห่ง ) 50.3 ครูผู้ดูแลเด็กจบปริญญาตรี 63.3 - เอกปฐมวัย 67.4 ครูผู้ดูแลเด็กกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี 23.4 ในช่วง 2 ปี มีศพด. ที่ผดด. ได้รับการ อบรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัย 59.1 ศรีสุดา ลีละศิธร สุรางค์ เชษฐพฤนท์. การสำรวจสถานการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการจัด สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2553 (พท. 12 จังหวัด)

28 ๒. กิจกรรมทันตสุขภาพในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  แปรงฟันหลังอาหาร ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์  ลดของหวาน เพิ่มผัก ผลไม้  ตรวจและการรักษาที่ จำเป็น  พ่อแม่ ผู้ปกครอง รับรู้ ปัญหาและมีส่วนช่วย แก้ไข

29  ในเด็กอายุ 15-19 เดือน พบฟันผุ 82.8% โดย 42.0% เป็น white lesion + 40.8% เป็น cavity (ธงชัย วชิรโรจน์ ไพศาล 2003)  เด็ก 2 ปี white lesion เปลี่ยนเป็น cavity 25% ใน ระยะ 6 เดือน (ทรงชัย ฐิตโสมกุล 2006)  จำเป็นต้องทำงานบูรณะด้วย ??? ลักษณะทางระบาดวิทยา

30 ความสัมพันธ์ของฟันผุและการ เจริญเติบโต : HEIGHT for age ข้อมูลจากการศึกษาของ 1 อำเภอ ใน จว. พระนครศรีอยุธยา Mean caries and height for age

31 3. การประเมินผลและพัฒนา Input งบประมาณ วิชาการ support Process กิจกรรมครบ มีคุณภาพ Output ผลผลิตได้ ตามเป้าหมาย Outcome Effect ลดปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยน พฤติกรรม Impact ลดโรค Process evaluationOutcome evaluation

32 การจัดการกับ social determinant  การให้ข้อมูลกับประชาชน  health education  health information  การสร้างโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (Behavioral approach)  การสร้างกติกา นโยบาย กฎหมาย เพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม (Environmental approach)


ดาวน์โหลด ppt ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ มาตรการแก้ปัญหาฟันผุใน เด็กปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google