งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ สป การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ สป การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ สป การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ

2 ข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จำเป็นที่ช่วยสนับสนุนการ ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของ สป. ลำดั บชื่อข้อมูล / ฐานข้อมูล หน่วยงาน หลัก หน่วยงาน สนับสนุน ๑ฐานข้อมูลสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯสสก. - ๒ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการสตผ. ศทก. ๓ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กศน. กศน. -. ๔ ฐานข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา O- NET ศทก. ๕ ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะกบค. ศทก. ๖ ฐานข้อมูลระบบบริหารงานและสาร บรรณอัจฉริยะ สำนักงาน ก. ค. ศ. - ๗ ฐานข้อมูลข้าราชการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งสคบศ. ศทก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ / รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘ ฐานข้อมูลทะเบียนระบบสารสนเทศ ของ สป. ศทก. -

3 หลักฐานประกอบการประเมินเชิง ประจักษ์ 1. แผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลและ ผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ ดำเนินงานตามแผน 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 3. รายงานผู้ใช้งานระบบ / สิทธิ์การใช้งาน 4. รายงาน / บันทึกการจัดเก็บข้อมูล 5. เอกสารแสดงหน้าจอของระบบฐานข้อมูล 6. URL ของระบบฐานข้อมูล (Web- Application) 7. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล 8. อื่นๆ ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในวันที่.......................

4 ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในวันที่............................................................. ลำดับชื่อข้อมูล / ฐานข้อมูลหน่วยงานหลัก หน่วยงาน สนับสนุน ๑ฐานข้อมูลสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯสสก. - ๒ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการสตผ. ศทก. ๓ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กศน. กศน. -. ๔ฐานข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา O-NET ศทก. ๕ ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามสมรรถนะกบค. ศทก. ๖ ฐานข้อมูลระบบบริหารงานและสารบรรณ อัจฉริยะ สำนักงาน ก. ค. ศ. - ๗ ฐานข้อมูลข้าราชการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งสคบศ. ศทก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ / รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘ฐานข้อมูลทะเบียนระบบสารสนเทศของ สป. ศทก. -


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ สป การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google