งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554

2 2

3 3

4 4 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอที่ มีกรอบประเด็นดังนี้ 1. องค์ประกอบย่อย (subsystem) ของระบบการควบคุมและ ป้องกันโรค และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลไก / องค์ประกอบ ย่อยพร้อมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง 2. บริบทระบบการสร้างเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนไปและแนวโน้ม โดยครอบคลุมการปรับบทบาทภาคีภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละ ระบบย่อยของระบบสุขภาพด้วย 3. วิเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในระบบการควบคุม และป้องกันโรคปัจจุบัน พร้อมข้อเสนอบทบาทใหม่ที่ ครอบคลุมความสัมพันธ์กับกลไก / หน่วยงานอื่นๆ ในระบบ ด้วย 4. ข้อเสนอการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตามบทบาท ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมและป้องกันโรค พร้อมการบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่าน

5 5 Former and Current Situation(1) Development of Socio-Economic Development of MOPH : Reform : Function & Activities Development of Universal Coverage Population Growth & Change of Pyramid Globalization & Environment Change Change of pattern & magnitude of disease

6 6 Former and Current Situation(2) Independent Organization Non-Government Organization Local Government Community & Population Role

7 7

8 8 Alternatives (1) 1. CDC as an Expertise : Training & Refreshment : Incentive & Career ladder : Cooperation with university & Institute 2. National policy & planning : integration & Linkage : National campaign launching

9 9 Alternatives (2) 3.Surveillance & Rapid Response Team (SRRT) : Forming : Training : Sustaining 4.National Epidemiology Unit : Data collection System : Utilization

10 10 Alternatives (3) 5. Integrate to local health service : Training, Supporting, Monitoring 6. Empowering : Local people : Local Government

11 11

12 12 การนวดคลึงด้วยตะบองนี้จะ ทำให้ประสาททุกส่วนผ่อน คลาย ให้สังเกตว่า เวลานวด ต้นคอแล้วจะรู้สึกวาบลงไปที่ เท้า เพราะกระดูกสันหลังเป็น ส่วนหนึ่งของสมอง ทำหน้าที่ สั่งการไปตามส่วนต่างๆ ของ ร่างกายให้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังสามารถลด แคลเซียมที่มาเกาะกระดูกได้ อีกด้วย

13 13 Thanks


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google