งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค
รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554

2

3

4 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอที่มีกรอบประเด็นดังนี้ 1. องค์ประกอบย่อย (subsystem) ของระบบการควบคุมและป้องกันโรค และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลไก/องค์ประกอบย่อยพร้อมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง 2. บริบทระบบการสร้างเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนไปและแนวโน้ม โดยครอบคลุมการปรับบทบาทภาคีภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละระบบย่อยของระบบสุขภาพด้วย 3. วิเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในระบบการควบคุมและป้องกันโรคปัจจุบัน พร้อมข้อเสนอบทบาทใหม่ที่ครอบคลุมความสัมพันธ์กับกลไก/หน่วยงานอื่นๆ ในระบบด้วย 4. ข้อเสนอการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตามบทบาทใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมและป้องกันโรค พร้อมการบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่าน

5 Former and Current Situation(1)
Development of Socio-Economic Development of MOPH : Reform : Function & Activities Development of Universal Coverage Population Growth & Change of Pyramid Globalization & Environment Change Change of pattern & magnitude of disease

6 Former and Current Situation(2)
Independent Organization Non-Government Organization Local Government Community & Population Role

7

8 Alternatives (1) 1. CDC as an Expertise : Training & Refreshment
: Incentive & Career ladder : Cooperation with university & Institute 2. National policy & planning : integration & Linkage : National campaign launching

9 Alternatives (2) 3.Surveillance & Rapid Response Team (SRRT) : Forming
: Training : Sustaining 4.National Epidemiology Unit : Data collection System : Utilization

10 Alternatives (3) 5. Integrate to local health service
: Training, Supporting, Monitoring 6. Empowering : Local people : Local Government

11

12 การนวดคลึงด้วยตะบองนี้จะทำให้ประสาททุกส่วนผ่อนคลาย ให้สังเกตว่า เวลานวดต้นคอแล้วจะรู้สึกวาบลงไปที่เท้า เพราะกระดูกสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของสมอง ทำหน้าที่สั่งการไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังสามารถลดแคลเซียมที่มาเกาะกระดูกได้อีกด้วย

13 Thanks


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google