งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิถุนายน 2554

2 2

3 3

4 4 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอที่ มีกรอบประเด็นดังนี้ 1. องค์ประกอบย่อย (subsystem) ของระบบการควบคุมและ ป้องกันโรค และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลไก / องค์ประกอบ ย่อยพร้อมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง 2. บริบทระบบการสร้างเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนไปและแนวโน้ม โดยครอบคลุมการปรับบทบาทภาคีภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละ ระบบย่อยของระบบสุขภาพด้วย 3. วิเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในระบบการควบคุม และป้องกันโรคปัจจุบัน พร้อมข้อเสนอบทบาทใหม่ที่ ครอบคลุมความสัมพันธ์กับกลไก / หน่วยงานอื่นๆ ในระบบ ด้วย 4. ข้อเสนอการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตามบทบาท ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมและป้องกันโรค พร้อมการบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่าน

5 5 Former and Current Situation(1) Development of Socio-Economic Development of MOPH : Reform : Function & Activities Development of Universal Coverage Population Growth & Change of Pyramid Globalization & Environment Change Change of pattern & magnitude of disease

6 6 Former and Current Situation(2) Independent Organization Non-Government Organization Local Government Community & Population Role

7 7

8 8 Alternatives (1) 1. CDC as an Expertise : Training & Refreshment : Incentive & Career ladder : Cooperation with university & Institute 2. National policy & planning : integration & Linkage : National campaign launching

9 9 Alternatives (2) 3.Surveillance & Rapid Response Team (SRRT) : Forming : Training : Sustaining 4.National Epidemiology Unit : Data collection System : Utilization

10 10 Alternatives (3) 5. Integrate to local health service : Training, Supporting, Monitoring 6. Empowering : Local people : Local Government

11 11

12 12 การนวดคลึงด้วยตะบองนี้จะ ทำให้ประสาททุกส่วนผ่อน คลาย ให้สังเกตว่า เวลานวด ต้นคอแล้วจะรู้สึกวาบลงไปที่ เท้า เพราะกระดูกสันหลังเป็น ส่วนหนึ่งของสมอง ทำหน้าที่ สั่งการไปตามส่วนต่างๆ ของ ร่างกายให้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังสามารถลด แคลเซียมที่มาเกาะกระดูกได้ อีกด้วย

13 13 Thanks


Download ppt "1 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบควบคุม และป้องกันโรค รศ. นพ. สมเดช พินิจสุนทร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มิถุนายน 2554."

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google