งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12

2 Company LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการ เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 1 เพื่อพยากรณ์ผลกระทบในอนาคต 2 เพื่อเสนอทางเลือกการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเชิงระบบ 3

3 หลักการพยากรณ์ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิผล การดูแลเด็กปฐมวัยแต่ละตัวล้วนเป็นปัจจัยมี อิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น เมื่อสถานะสุขภาพไม่ดีย่อมส่งผลให้เด็กมี พัฒนาการล่าช้ามากขึ้น ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดด้านสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ผ่าน เกณฑ์ พัฒนาการเด็กก็ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์ด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับขนาดของ อิทธิพลด้านสุขภาพและสังคม พบว่า สุขภาพและการเข้าถึงบริการคุณภาพมี ความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%* และ 99%** Company LOGO Janchua, Pannarunuthai. Effects of Early Child Care in PCU

4 ขนาดของอิทธิพลด้านสุขภาพ และสังคม Indicators Effect Size (OR) MinMax สุขภาพแรก คลอด Birth Asphyxia 0.50*0.80* Low Birth Weight 1.70*3.90* การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ 0.54** ภาวะโภชนาการภาวะเตี้ย (H/A, W/H) 0.95* กินไม่ได้สัดส่วน 0.95* การเข้าถึงบริการ คุณภาพ ปอดอักเสบ, ท้องร่วง, ฟันผุ 0.38*0.73* วิกฤติครอบครัวโรคเรื้อรัง, พิการ 0.93** Company LOGO Janchua, Pannarunuthai. Effect Size on Early Child Development: A Systematic review and Meta-analysis * P-value <0.05 ** P-value <0.001

5 5 Indicators Evidence s % ECD Effect Size (OR) Delayed ECD % Normal ECD % * P<0.05 ** P<0.001 MinMaxMin Ma x Min Ma x MinMax 1. สุขภาพ แรกคลอด - ภาวะขาด อ๊อกซิเจน 30 : พันการ เกิดมีชีพ * 0.8 0* น้ำหนัก แรกเกิด < 2,500 กรัม * 3.9 0* เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ < 6 เดือน ( ) ** ภาวะ โภชนาการ ภาวะเตี้ย * กินไม่ได้ สัดส่วน การเข้าถึง บริการ ท้องร่วง * 0.7 3* คุณภาพปอดบวม ฟันผุ ภาวะวิกฤติ ครอบครัว โรคเรื้อรัง พิการ ** Estimated ECD = % X = 78.16

6 6 Estimated Long Term Effects Long Term Effect Changing Effect (%) Estimated Change (%) ECD = 78.16ECD = Complete high school College job training Had a job Mental retard Arrested Serious crime Public assistance (Osborn and Milbank,1987 cited in Gordon Cleveland and Michael Krashinsky,1998)

7 7 Estimated Cost-Benefit งบประมาณส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ประชาชน ระดับจังหวัด, อำเภอ = บาท / คน ระดับตำบล = บาท / คน ( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2550, สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ) Cost-Benefit Ratio Quality of Care = 1: 7.16 Home Visit = 1: 5.63 (Chok-wan Chan. 2003) Estimated Benefit Q-Care: 145 – 269 ฿ H-Visit: 114 – 211 ฿

8 8 Indicators Wanted Evidences % ECD Effect Size (OR) Normal ECD % * P<0.05 ** P<0.001 OldNewMinMaxMinMax 1. สุขภาพแรก คลอด - ภาวะขาด อ๊อกซิเจน 30 : พันการเกิดมี ชีพ * 0.8* น้ำหนักแรก เกิด < 2,500 กรัม = 7% * 3.9* เลี้ยงลูกด้วย นมแม่ < 6 เดือน = 75% * * ภาวะ โภชนาการ ภาวะเตี้ย * กินไม่ได้สัดส่วน การเข้าถึง บริการ ท้องร่วง * 0.73 * คุณภาพปอดบวม ฟันผุ ภาวะวิกฤติ ครอบครัว โรคเรื้อรัง พิการ * * Estimated ECD = % X = 93.82

9 Company LOGO กรอบแนวคิด Estimated Early Child Development Estimated Long Term Effects Estimated Cost-Benefits พัฒนากา รเด็ก งบประมาณส่งเสริม ป้องกันโรค Quality of Care Home Visit Indicators สุขภาพแรกคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ภาวะโภชนาการ การเข้าถึงบริการ คุณภาพ วิกฤติครอบครัว Evidences (%) X Early Child Development Effect Size Long Term Changing Effects Cost-Benefits Ratio Estimated Health Indicators

10 ระเบียบวิธีวิจัย  Prediction Research  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กปฐมวัยในประเทศ ไทย  การเก็บข้อมูล : สัมภาษณ์ ทดสอบ พัฒนาการ ทบทวนเอกสาร  เครื่องมือ : แบบสอบถาม, DenverII, แบบประเมินภาวะโภชนาการ, สมุด บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  การวิเคราะห์ : OR, Percentage, Mean  รายงาน : ตารางพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต  สรุป : ทางเลือกการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเชิงระบบ Company LOGO

11 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google