งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12

2 Company LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการ เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 1 เพื่อพยากรณ์ผลกระทบในอนาคต 2 เพื่อเสนอทางเลือกการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเชิงระบบ 3

3 หลักการพยากรณ์ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิผล การดูแลเด็กปฐมวัยแต่ละตัวล้วนเป็นปัจจัยมี อิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น เมื่อสถานะสุขภาพไม่ดีย่อมส่งผลให้เด็กมี พัฒนาการล่าช้ามากขึ้น ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดด้านสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ผ่าน เกณฑ์ พัฒนาการเด็กก็ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์ด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับขนาดของ อิทธิพลด้านสุขภาพและสังคม พบว่า สุขภาพและการเข้าถึงบริการคุณภาพมี ความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%* และ 99%** Company LOGO Janchua, Pannarunuthai. Effects of Early Child Care in PCU. 2009.

4 ขนาดของอิทธิพลด้านสุขภาพ และสังคม Indicators Effect Size (OR) MinMax สุขภาพแรก คลอด Birth Asphyxia 0.50*0.80* Low Birth Weight 1.70*3.90* การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ 0.54** ภาวะโภชนาการภาวะเตี้ย (H/A, W/H) 0.95* กินไม่ได้สัดส่วน 0.95* การเข้าถึงบริการ คุณภาพ ปอดอักเสบ, ท้องร่วง, ฟันผุ 0.38*0.73* วิกฤติครอบครัวโรคเรื้อรัง, พิการ 0.93** Company LOGO Janchua, Pannarunuthai. Effect Size on Early Child Development: A Systematic review and Meta-analysis. 2007. * P-value <0.05 ** P-value <0.001

5 5 Indicators Evidence s % ECD Effect Size (OR) Delayed ECD % Normal ECD % * P<0.05 ** P<0.001 MinMaxMin Ma x Min Ma x MinMax 1. สุขภาพ แรกคลอด - ภาวะขาด อ๊อกซิเจน 30 : พันการ เกิดมีชีพ 2.6 6 0.50 * 0.8 0* 1.33 2.1 3 97. 87 98.6 7 - น้ำหนัก แรกเกิด < 2,500 กรัม 8.6 0 1.70 * 3.9 0* 14.6 2 33. 54 66. 46 85.3 8 2. เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ < 6 เดือน (100 - 28.70) 71. 30 0.54 ** 38.5 0 61.5 0 3. ภาวะ โภชนาการ ภาวะเตี้ย 11. 90 0.95 * 11.3 1 88.7 0 กินไม่ได้ สัดส่วน 44. 00 66.0 0 41.8 0 62. 70 37. 30 58.2 0 4. การเข้าถึง บริการ ท้องร่วง 8.7 0 0.38 * 0.7 3* 3.31 6.3 5 93. 65 96.6 9 คุณภาพปอดบวม 4.5 0 1.71 3.2 9 96. 72 98.2 9 ฟันผุ 60. 00 80.0 0 22.8 0 58. 40 41. 60 77.2 0 5. ภาวะวิกฤติ ครอบครัว โรคเรื้อรัง พิการ 6.0 0 32.0 0 0.93 ** 5.58 29. 76 70. 24 94.4 2 Estimated ECD = 71.98 - 84.34 % X = 78.16

6 6 Estimated Long Term Effects Long Term Effect Changing Effect (%) Estimated Change (%) ECD = 78.16ECD = 93.82 Complete high school18+ 14+ 17 College job training17+ 13+ 16 Had a job18+ 14+ 17 Mental retard20- 16- 19 Arrested20- 16- 19 Serious crime14- 11- 13 Public assistance14- 11- 13 (Osborn and Milbank,1987 cited in Gordon Cleveland and Michael Krashinsky,1998)

7 7 Estimated Cost-Benefit งบประมาณส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ประชาชน ระดับจังหวัด, อำเภอ = 20.21 บาท / คน ระดับตำบล = 37.50 บาท / คน ( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2550, สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ) Cost-Benefit Ratio Quality of Care = 1: 7.16 Home Visit = 1: 5.63 (Chok-wan Chan. 2003) Estimated Benefit Q-Care: 145 – 269 ฿ H-Visit: 114 – 211 ฿

8 8 Indicators Wanted Evidences % ECD Effect Size (OR) Normal ECD % * P<0.05 ** P<0.001 OldNewMinMaxMinMax 1. สุขภาพแรก คลอด - ภาวะขาด อ๊อกซิเจน 30 : พันการเกิดมี ชีพ 2.66 0.5* 0.8* 97.8 7 98.6 7 - น้ำหนักแรก เกิด < 2,500 กรัม = 7% 8.602.50 1.7* 3.9* 90.2 5 95.7 5 2. เลี้ยงลูกด้วย นมแม่ < 6 เดือน = 75% 71.3018.50 0.54* * 90.0 1 3. ภาวะ โภชนาการ ภาวะเตี้ย 11.910.000.95* 90.5 0 กินไม่ได้สัดส่วน 44-6610.00 90.5 0 4. การเข้าถึง บริการ ท้องร่วง 8.70 0.38* 0.73 * 93.6 5 96.6 9 คุณภาพปอดบวม 4.50 96.7 2 98.2 9 ฟันผุ 60-8013.50 90.1 5 94.8 7 5. ภาวะวิกฤติ ครอบครัว โรคเรื้อรัง พิการ 6-3210.00 0.93* * 90.7 0 94.4 2 Estimated ECD = 93.22 - 94.41 % X = 93.82

9 Company LOGO กรอบแนวคิด Estimated Early Child Development Estimated Long Term Effects Estimated Cost-Benefits พัฒนากา รเด็ก งบประมาณส่งเสริม ป้องกันโรค Quality of Care Home Visit Indicators สุขภาพแรกคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ภาวะโภชนาการ การเข้าถึงบริการ คุณภาพ วิกฤติครอบครัว Evidences (%) X Early Child Development Effect Size Long Term Changing Effects Cost-Benefits Ratio Estimated Health Indicators

10 ระเบียบวิธีวิจัย  Prediction Research  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กปฐมวัยในประเทศ ไทย  การเก็บข้อมูล : สัมภาษณ์ ทดสอบ พัฒนาการ ทบทวนเอกสาร  เครื่องมือ : แบบสอบถาม, DenverII, แบบประเมินภาวะโภชนาการ, สมุด บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  การวิเคราะห์ : OR, Percentage, Mean  รายงาน : ตารางพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต  สรุป : ทางเลือกการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเชิงระบบ Company LOGO

11 Company LOGO d_janchua@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในปัจจุบัน และการพยากรณ์ผลกระทบ ในอนาคต กรมอนามัย และ ศูนย์อนามัยที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google