งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม) 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม) 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม) 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม) การพัฒนาระบบ Datacenter สาเหตุ

2 1. ให้มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด 2. หน่วยบริการสามารถส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นแบบ Real Time 3. สนับสนุนฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการ ส่งเสริมป้องกันโรค และฐานข้อมูลชุมชน เป้าหมาย

3 โปรแกรม JHCISโปรแกรม HOSxP 1. เชื่อมโยงข้อมูลได้เฉพาะ ๒๑ แฟ้ม 1. เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งหมด 2. ช้า ไม่เป็น REAL TIME2. เป็น REAL TIME 3. ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากใช้ โปรแกรมนี้อยู่แล้ว ระบบเล็ก 3. ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยน เนื่องจากไม่คุ้นเคย ระบบใหญ่ 4. งบประมาณสำหรับอบรมหลักหมื่น ถึงแสน 4. งบประมาณสำหรับ convert ข้อมูล และ เชื่อมโยงเครือข่าย (Data Center) หลักแสนถึงล้าน 5. ส่วนกลางเป็นผู้พัฒนาสามารถปรึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือ 5. บริษัทเป็นผู้พัฒนา อาจมีปัญหา เรื่องการติดต่อภายหลัง 1. คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน

4 2. แจ้งคณะกรรมการ กวป. รับทราบ 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาจาก 3.1 ความเห็นชอบของคณะกรรมการ กวป. 3.2 งบประมาณสนับสนุน 3.3 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ )

5 กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ รพ.สต.รพชรพทสสอ./ สสจ 1. เปลี่ยน โปรแกรมเป็น HOSxP นำเข้า (convert) อบรม จัดทำข้อมูลพื้นฐาน -รพ.สต. 10 วัน -รพช. 2 สัปดาห์ -รพท. 1 เดือน 2 รุ่นๆ ละ 294,250 = 588,500 1 แห่ง 400,180 3,638,000 - รวม4,626,680 บาท งบประมาณ

6 กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ รพ.สต.รพชรพทสสจ 2.ระบบงาน Data Center เชื่อมโยง ฐานข้อมูล มาจังหวัด 117 แห่งๆละ 12,000 = 1,404,000 7 แห่งๆละ 176,550 = 1,235,850 176,550 รวม2,992,950 บาท กิจกรรมที่ 1 + 2 เท่ากับ 7,619,630 บาท งบประมาณ

7 กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ รพ.สต.รพช/รพทรวม 3.แปลง 21 แฟ้มเป็น 43 แฟ้ม 1. อบรม 2. Remote แปลง 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน 1 รุ่นๆ ละ 4 วัน321,000 บาท รวม321,000 บาท งบประมาณ กิจกรรมที่ 1 + 2 + 3 เท่ากับ 7,940,630 บาท


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม) 1. ความหลากหลายของโปรแกรม 2. หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google