งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ Datacenter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ Datacenter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ Datacenter
สาเหตุ 1. ความหลากหลายของโปรแกรม หน่วยบริการต้องส่งรายงานจำนวนมาก 3. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้อย (21 แฟ้ม)

2 เป้าหมาย 1. ให้มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด 2. หน่วยบริการสามารถส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นแบบ Real Time 3. สนับสนุนฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการ ส่งเสริมป้องกันโรค และฐานข้อมูลชุมชน

3 1. คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติ โปรแกรม JHCIS
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติ โปรแกรม JHCIS โปรแกรม HOSxP 1. เชื่อมโยงข้อมูลได้เฉพาะ ๒๑ แฟ้ม 1. เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งหมด 2. ช้า ไม่เป็น REAL TIME 2. เป็น REAL TIME 3. ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากใช้ โปรแกรมนี้อยู่แล้ว ระบบเล็ก 3. ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยน เนื่องจากไม่คุ้นเคย ระบบใหญ่ 4. งบประมาณสำหรับอบรมหลักหมื่น ถึงแสน 4. งบประมาณสำหรับ convert ข้อมูล และ เชื่อมโยงเครือข่าย (Data Center) หลักแสนถึงล้าน 5. ส่วนกลางเป็นผู้พัฒนาสามารถปรึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือ 5. บริษัทเป็นผู้พัฒนา อาจมีปัญหา เรื่องการติดต่อภายหลัง

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
2. แจ้งคณะกรรมการ กวป. รับทราบ 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาจาก 3.1 ความเห็นชอบของคณะกรรมการ กวป. 3.2 งบประมาณสนับสนุน 3.3 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

5 งบประมาณ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ รพ.สต. รพช รพท สสอ./สสจ
1. เปลี่ยนโปรแกรมเป็น HOSxP นำเข้า (convert) อบรม จัดทำข้อมูลพื้นฐาน -รพ.สต. 10 วัน -รพช. 2 สัปดาห์ -รพท. 1 เดือน 2 รุ่นๆ ละ 294, = 588,500 1 แห่ง 400,180 3,638,000 - รวม 4,626,680 บาท

6 กิจกรรมที่ 1 + 2 เท่ากับ 7,619,630 บาท
งบประมาณ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ รพ.สต. รพช รพท สสจ 2.ระบบงาน Data Center เชื่อมโยงฐานข้อมูล มาจังหวัด 117 แห่งๆละ12,000 = 1,404,000 7 แห่งๆละ 176,550 = 1,235,850 176,550 รวม 2,992,950 บาท กิจกรรมที่ เท่ากับ 7,619,630 บาท

7 กิจกรรมที่ 1 + 2 + 3 เท่ากับ 7,940,630 บาท
งบประมาณ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ รพ.สต. รพช/รพท รวม 3.แปลง 21 แฟ้มเป็น 43 แฟ้ม 1. อบรม 2. Remote แปลง 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน 1 รุ่นๆ ละ 4 วัน 321,000 บาท กิจกรรมที่ เท่ากับ 7,940,630 บาท


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ Datacenter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google