งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ระบบฐานข้อมูล Data Directory ” : 4 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ระบบฐานข้อมูล Data Directory ” : 4 สิงหาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ระบบฐานข้อมูล Data Directory ” : 4 สิงหาคม 2549

2 วัตถุประสง ค์  เพื่อนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานสถิติ ของประเทศ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำ ข้อมูลสถิติ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสถิติ ของประเทศ ให้เป็นเอกภาพและมี ประสิทธิภาพ  เพื่อให้มีการประสานงานในการจัดทำข้อมูล สถิติที่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถิติระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ

3 ประเภทของ ผู้ใช้งาน  Administrator เจ้าหน้าที่บริหารระบบ  General User - ผู้ใช้ทั่วไป มีสิทธิการใช้ ข้อมูลเฉพาะ การสืบค้นข้อมูล - หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ข้อมูลที่ร่วมใช้ ระบบฐานข้อมูล Data Directory มี สิทธิในการ สืบค้นข้อมูล บันทึกและแก้ไข ข้อมูล

4 การใช้ การใช้ระบบฐานข้อมูล Data Directory  ทำการ log in เข้าสู่ NSO Web Portal ก่อนเข้าสู่ระบบ  ผู้ต้องการใช้ระบบฯ เพื่อการสืบค้น ข้อมูล สามารถสมัครเป็นสมาชิกที่ website ของ สสช. www.nso.go.th www.nso.go.th  ผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงาน สามารถสืบค้น ข้อมูลและบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลได้ โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารระบบของ สสช. เพื่อให้รหัสผ่านเข้าระบบ ฐานข้อมูล

5 ข้อแนะนำการใช้ ข้อแนะนำการใช้ระบบ ฐานข้อมูล Data Directory  โครงสร้างของระบบเป็นการทำงาน แบบ tree  Web Browser ที่เหมาะกับการใช้งาน ควรเป็น Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป  กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูหน้าจอเมื่อ กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดง Data Directory ให้ set ที่ tools  internet options  Security ใน Trusted site ให้ระบุชื่อ site เป็น http://service.nso.go.th http://service.nso.go.th

6 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Data Directory

7 หน้าจอระบบฐานข้อมูล Data Directory

8 การสืบค้นโครงการตาม หน่วยงาน click

9 เลือกปีงบประมาณ คลิกปุ่ม ค้นหา การสืบค้นโครงการตาม หน่วยงาน ( ต่อ )

10 จำนวนโครงการของหน่วยงาน จำนวนโครงการทั้งหมด การสืบค้นโครงการตาม หน่วยงาน ( ต่อ )

11 เลือกรายชื่อโครงการ เลือก แสดงข้อมูล การสืบค้นโครงการตาม หน่วยงาน ( ต่อ )

12 DATA DIRECTORY

13 DATA DIRECTORY ( ต่อ ) Link Web Site

14 เข้าสู่การบันทึกข้อมูล / ค้นหาและแก้ไข สืบค้นข้อมูลผังรวมสถิติเลือก บันทึกข้อมูล / บริหารจัดการระบบ

15 วิธีการบันทึก ข้อมูล วิธีการบันทึกมี 3 วิธี คือ 1. บันทึกแบบ online 2. Download การบันทึกแบบ offline 3. Download แบบฟอร์ม excel ส่งกลับมา ทาง e-mail ** ท่านสามารถเลือกวิธีการบันทึก แบบใดแบบหนึ่ง

16 เข้าสู่การ บันทึกข้อมูล

17 การบันทึก ข้อมูล โครงการปีที่ ดำเนินการ

18 การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

19 ค้นหาโครงการที่มีการบันทึกไว้ click การบันทึกข้อมูล ( ต่อ ) ปีงบฯ ที่ค้นหา ค้นหาโครงการที่มีการบันทึกไว้ ปีงบฯ ที่ดำเนินการ

20 * บังคับกรอก การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

21 สาขาสถิติ 23 สาขา ด้านสังคม 1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและ เคหะ 2. สถิติแรงงาน 3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน 4. สถิติด้านสุขภาพ 5. สถิติสวัสดิการสังคม 6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย 7. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 8. สถิติด้านสังคม และสถิติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

22 ด้านเศรษฐกิจ 1. สถิติบัญชีประชาชาติ 2. สถิติการเกษตร การ ป่าไม้และการประมง 3. สถิติอุตสาหกรรมและ เหมืองแร่ 4. สถิติพลังงาน 5. สถิติการค้าส่ง ค้า ปลีก และการค้า ระหว่างประเทศ 6. สถิติการขนส่ง 7. สถิติการคมนาคม  สถิติการท่องเที่ยว  สถิติการเงิน การ ธนาคาร การ ประกันภัย และ ดุลการชำระเงิน  สถิติการคลัง  สถิติราคา  สถิติด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิทธิบัตร  สถิติด้าน เศรษฐกิจอื่น ๆ สาขาสถิติ 23 สาขา ( ต่อ )

23 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1. สถิติด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2. สถิติอุตุนิยมวิทยา สาขาสถิติ 23 สาขา ( ต่อ )

24 Click บันทึกชื่อข้อมูลที่จัดเก็บ / จัดทำ การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

25 บันทึกรายการข้อมูลที่จัดเก็บ / จำแนก Click การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

26 1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน สถิติ การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

27 2. จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการ ดำเนินงานสถิติ การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

28 โครงการปีที่ ขอตั้ง การบันทึกข้อมูล ( ต่อ )

29 การค้นหาและ แก้ไข

30 เลือกปีงบประมาณ และ เลือกเงื่อนไขอื่นๆ Click การค้นหาและ แก้ไข ( ต่อ )

31 แก้ไขได้เฉพาะโครงการของเจ้าของโครงการ ( หน่วยงานที่ log in)

32 ติดต่อทีมงาน การติดต่อเจ้าหน้าที่ บริหารระบบ

33 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ระบบฐานข้อมูล Data Directory ” : 4 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google