งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงขลา, ตรัง, พัทลุง, ยะลา, ปัตตานี, สตูล สคร 12 สงข ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงขลา, ตรัง, พัทลุง, ยะลา, ปัตตานี, สตูล สคร 12 สงข ลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงขลา, ตรัง, พัทลุง, ยะลา, ปัตตานี, สตูล สคร 12 สงข ลา

2 รายชื่อ 1. ร. ต. ต เกรียงไกรยุทธปักษาประธาน 2. นายชัยวัฒน์ ทับเที่ยงรอง ประธาน 3. นางสุวพรช่างนรินทร์ 4. นางสาวญารัชณี คงจันทร์ 5. นางสาวอานีลา เจ๊ะแฮ 6. นางจุไรอรุณรักษ์ 7. นายจตุรงค์อรุณรักษ์ 8. นายอัญชรีย์สายพัทลุง 9. คุณกัลป์ยกรพรเจริญ 10. นายสุพจน์อินมณเทียน 11. นางพิยา บุนนาค 12. นายโกศล แสงสุวรรณ ผู้นำเสนอ ที่ปรึกษากลุ่ม : นายแพทย์นภดล ไพบูลย์สิน

3 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ แบ่งดังนี้ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่อวิทยุกระจายเสียง - สื่อโทรทัศน์ CTV - สื่อบุคคล

4 Media สื่อบุคคล สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โทรทัศน์ CTV

5 สื่อบุคคล ศิลปะ พื้นบ้าน ดีเกฮูลู ลิเก หนังตะลุง มะโนราห์ หนังตะลุง มะโนราห์

6 สื่อ สิ่งพิมพ์ แหล่งที่มา ข้อมูล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข บทความ ต่างๆ โฆษณ า สกู๊ป สื่อค้นหา เอง อินเตอร์ เน็ต สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง การ วางแผน ปชส - การ คาดการณ์ - สถานการ ณ์ต่างๆของ โรคตาม ฤดูกาล - นอก ฤดูกาล - ภาวะ ฉุกเฉิน - การ คาดการณ์ - สถานการ ณ์ต่างๆของ โรคตาม ฤดูกาล - นอก ฤดูกาล - ภาวะ ฉุกเฉิน

7 สื่อวิทยุ - สปอต ( ภาษาเฉพาะถิ่น ) - สอดแทรกรายการ - บทความ, สารคดีสั้น - ถ่ายทอดสด - รายงานข่าว - โทรศัพท์สัมภาษณ์สดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง - ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นทางศาสนา - ร่วมจัดรายการ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) - ถ่ายทอดสดภาคสนาม - สปอต ( ภาษาเฉพาะถิ่น ) - สอดแทรกรายการ - บทความ, สารคดีสั้น - ถ่ายทอดสด - รายงานข่าว - โทรศัพท์สัมภาษณ์สดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง - ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นทางศาสนา - ร่วมจัดรายการ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) - ถ่ายทอดสดภาคสนาม ชุมชน, หลัก

8 ส่วนกลา ง - ข่าว ( ข่าวนำเสนอในช่วงข่าวท้องถิ่น ณ สถานีภูมิภาค - ส่งข่าว + ภาพข่าวผ่านดาวเทียมนำเสนอเผยแพร่ผ่านส่วนกลาง - สกู๊ปข่าว - รายการสดเชิงข่าวในห้องส่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสื่อสาร สองทาง - รายการสดนอกสถานที่ - อักษรวิ่ง - สปอตทีวี - รายงานข่าวย้อนสัญญาณเชื่อมโยง ( ท้องถื่น, ภูมิภาค ) - ข่าว ( ข่าวนำเสนอในช่วงข่าวท้องถิ่น ณ สถานีภูมิภาค - ส่งข่าว + ภาพข่าวผ่านดาวเทียมนำเสนอเผยแพร่ผ่านส่วนกลาง - สกู๊ปข่าว - รายการสดเชิงข่าวในห้องส่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสื่อสาร สองทาง - รายการสดนอกสถานที่ - อักษรวิ่ง - สปอตทีวี - รายงานข่าวย้อนสัญญาณเชื่อมโยง ( ท้องถื่น, ภูมิภาค ) ท้องถิ่น โทรทัศน์, ดาวเทียม สื่อโทรทัศน์, CTV

9 2. กรณีการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน - สื่อมวลชนทุกแขนงนั้นจะเป็นส่วนร่วมของ ทีมพัฒนาอำเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืนใน การประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ความรู้ของการป้องกัน โรคภัยสุขภาพสู่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก / อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพในทางที่ดีขึ้นอันจะนำไปสู่การ พัฒนาควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนต่อไป

10 3. วางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ - มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับ อำเภอ + ตำบล - ขยายผลโดยการดำเนินการจัด อบรม, ประชุม, สัมมนา - มีการเสริมสร้าง + ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรค แบบยั่งยืน - สื่อมวลชนในพื้นที่มีการติดต่อสื่อสารกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมี การส่งต่อข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำเว็บไซต์ - มีการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt สงขลา, ตรัง, พัทลุง, ยะลา, ปัตตานี, สตูล สคร 12 สงข ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google