งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนบดี ครองยุติ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนบดี ครองยุติ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนบดี ครองยุติ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2  การฝึกซ้อมทำให้ทราบจุดบกพร่องและข้อด้อยของ แผนที่มีอยู่  การฝึกซ้อมเป็นการทดสอบความราบรื่นในการทำงาน ร่วมกัน  เป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจ บทบาท  ประเมินความพร้อมด้านทรัพยากร ทั้งบุคลากรและ เครื่องมือ  เพื่อทราบความต้องการในการพัฒนาด้านบุคลากร  ทดสอบข้อบกพร่องของกระบวนงาน  สร้างความเป็นทีม

3 ประเภทของการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมเชิงอภิปราย ( Discussion Base Exercise) การสัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การเล่นเกมส์ (Game) การฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) การฝึกปฏิบัติ (Drill) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) การฝีกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise)

4 TTXFEXFSX ไม่จำกัดเวลาจำกัด ไม่เครียดกดดัน ไม่เสมือนจริงค่อนข้างเหมือนจริงเหมือนจริง ห้องประขุม EOC EOC + พื้นที่อื่น วิทยากรกระบวนการผู้ควบคุมผู้ควบคุมหลายคน ไม่เคลื่อนย้าย ทรัพยากร เคลื่อนย้ายทรัพยากร เปรียบเทียบการฝึกซ้อม

5 การ วางแผน การ ฝึกซ้อม การพัฒนา รูปแบบ การ ฝึกซ้อม การจัดการ ฝึกซ้อม การ ประเมินผล การ ติดตามผล จากการ ฝึกซ้อม

6  วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม  รูปแบบ FEX ( บก. ปภ. ช VS warroom สธ.) ประชุม ทางไกล > ประชุมหาข้อสรุป > ประขุมทางไกล  สถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  เวลา > อาหารว่าง  คู่มือการฝึกซ้อม  การประเมินผล

7


ดาวน์โหลด ppt ธนบดี ครองยุติ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google