งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการฝึกซ้อมแผน ธนบดี ครองยุติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการฝึกซ้อมแผน ธนบดี ครองยุติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการฝึกซ้อมแผน ธนบดี ครองยุติ
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 ทำไมต้องซ้อมแผน การฝึกซ้อมทำให้ทราบจุดบกพร่องและข้อด้อยของแผนที่มีอยู่
การฝึกซ้อมเป็นการทดสอบความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน เป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจบทบาท ประเมินความพร้อมด้านทรัพยากร ทั้งบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อทราบความต้องการในการพัฒนาด้านบุคลากร ทดสอบข้อบกพร่องของกระบวนงาน สร้างความเป็นทีม

3 การฝึกซ้อมเชิงอภิปราย( Discussion Base Exercise)
ประเภทของการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมเชิงอภิปราย( Discussion Base Exercise) การสัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การเล่นเกมส์ (Game) การฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) การฝึกปฏิบัติ (Drill) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) การฝีกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise)

4 เปรียบเทียบการฝึกซ้อม
TTX FEX FSX ไม่จำกัดเวลา จำกัด ไม่เครียด กดดัน ไม่เสมือนจริง ค่อนข้างเหมือนจริง เหมือนจริง ห้องประขุม EOC EOC + พื้นที่อื่น วิทยากรกระบวนการ ผู้ควบคุม ผู้ควบคุมหลายคน ไม่เคลื่อนย้ายทรัพยากร เคลื่อนย้ายทรัพยากร

5 กระบวนการฝึกซ้อม การวางแผนการฝึกซ้อม การพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม
การจัดการฝึกซ้อม การประเมินผล การติดตามผลจากการฝึกซ้อม

6 ข้อตกลง วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม
รูปแบบ FEX (บก.ปภ.ช VS warroom สธ.) ประชุมทางไกล>ประชุมหา ข้อสรุป >ประขุมทางไกล สถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เวลา >อาหารว่าง คู่มือการฝึกซ้อม การประเมินผล

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการฝึกซ้อมแผน ธนบดี ครองยุติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google