งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผน ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผน ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผน ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554

2 วัตถุประสงค์ - จัดระบบการรายงานผลของกรมให้มีรูปแบบที่ เหมาะสม ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน - ร่วมกำหนดแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบและ ประเมินผล - นำระบบ DATA Center มาเป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

3 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2553 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการระบบ การตรวจสอบ และประเมินผลของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการระบบ การตรวจสอบ และประเมินผลของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของภาคราชการ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของภาคราชการ นำเสนอภารกิจและรูปแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน นำเสนอภารกิจและรูปแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดมความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ระดมความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล

4 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี การบูรณาการด้านระบบการตรวจสอบและ ประเมินผล ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี การบูรณาการด้านระบบการตรวจสอบและ ประเมินผล ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) แนวคิดในการบูรณาการงานด้านติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล แนวคิดในการบูรณาการงานด้านติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ขั้นตอน / แผนการดำเนินงาน ขั้นตอน / แผนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการบูรณาการงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการบูรณาการงานด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบูรณาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบูรณาการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการงาน

5 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 ( ต่อ ) ประชุมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ( สพภ. และศพจ. ในเครือข่ายภาค 6) ประชุมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ( สพภ. และศพจ. ในเครือข่ายภาค 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ข้อดี ข้อด้อยของระบบรายงาน ข้อดี ข้อด้อยของระบบรายงาน ปัญหา และอุปสรรคในการรายงานผล ปัญหา และอุปสรรคในการรายงานผล ข้อเสนอแนะในระบบรายงานผล ข้อเสนอแนะในระบบรายงานผล

6 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผล ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและประเมินผล

7 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการด้าน การตรวจสอบและประเมินผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการด้าน การตรวจสอบและประเมินผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผล เช่น หลักการและแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการระบบตรวจสอบและ ประเมินผล ฯลฯ ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผล เช่น หลักการและแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการระบบตรวจสอบและ ประเมินผล ฯลฯ พิจารณาข้อมูลของระบบการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบูรณาการฯ พิจารณาข้อมูลของระบบการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบูรณาการฯ กำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล กำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบูร ณาการฯ นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบูร ณาการฯ

8 กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การ ตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงง งาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การ ตรวจสอบและประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงง งาน ระบบรายงานผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( DATA Center ) ระบบรายงานผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( DATA Center ) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 ระบบฐานข้อมูลการให้บริการตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 ระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในระบบ รายงานผล ระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในระบบ รายงานผล ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและ ประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบและ ประเมินผลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 แนวคิดและหลักการในการบูรณา การระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างการทำงานแบบ Work Collaboration โดย คำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้ สร้างการทำงานแบบ Work Collaboration โดย คำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงาน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงาน การตรวจสอบและประเมินผล (Online) การตรวจสอบและประเมินผล (Online)

10 วัตถุประสงค์ของการประเมินภาค ราชการระบบใหม่ ผลการดำเนินงานระดับองค์การ (Organization Performance) เพื่อประกอบในการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลการดำเนินงานระดับองค์การ (Organization Performance) เพื่อประกอบในการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลงานระดับบุคคล (Individual Performance) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เงินรางวัล ผลงานระดับบุคคล (Individual Performance) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เงินรางวัล


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผน ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google