งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การออกแบบระบบและ ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Database Design and Management Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การออกแบบระบบและ ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Database Design and Management Application."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การออกแบบระบบและ ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Database Design and Management Application

2 2 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 1. การศึกษาเบื้องต้น 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การติดตั้งระบบ 4. การทดสอบและประเมินผล 5. การดำเนินการ 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

3 3 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 1. การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 2. กำหนดปัญหาและข้อจำกัด 3. กำหนดจุดมุ่งหมาย 4. กำหนดขอบเขตของงาน

4 4 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 2. การออกแบบฐานข้อมูล 1. การออกแบบเชิงแนวคิด 2. การเลือกโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล 3. การออกแบบทางตรรกะ 4. การออกแบบทางกายภาพ

5 5 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 3. การติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบมาแล้ว ขึ้นอยู่กับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเริ่มต้น จากการสร้างฐานข้อมูล กำหนดผู้จัดการฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ที่ต้องการใช้ สร้างตารางต่าง ๆ ที่ต้อง ใช้ในระบบ

6 6 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 4. การทดสอบและประเมินผล การทดสอบและประเมินผลเป็นกระบวนการใน การตรวจสอบดูว่าระบบที่พัฒนามาสามารถทำงานได้ ตามที่ต้องการหรือไม่ ควรมีการเตรียมข้อมูลทดสอบ ไว้ล่วงหน้า

7 7 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 5. การดำเนินการ เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นการดำเนินการ เป็นระบบที่ สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน

8 8 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC) 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง 1. การป้องกันระบบ โดยการสำรองข้อมูลไว้ 2. การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน 3. การปรับปรุงระบบ โดยเพิ่มเอนทิตีและแอททริ บิวต์ และอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt 1 การออกแบบระบบและ ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Database Design and Management Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google