งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

2 GIN Conference คือ ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ภาครัฐ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยให้บริการจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุมที่เห็นภาพและได้ยิน เสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลาย คน รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารใน ที่ประชุม ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับการประชุมทางไกล การ เรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา
ใช้ในการประชุมระหว่างสาขา หรือ หน่วยงานพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือกับ หน่วยงานภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 ข้อดีของระบบ นัดหมายและเชิญประชุมผ่าน E- mail
สามารถรับ-ส่ง และ นำเสนอ เอกสารในที่ประชุมได้ รับ-ส่งข้อความสั้นระหว่างการประชุม ควบคุมการประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธานสามารถปิด - เปิด เสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

5 อุปกรณ์ที่ใช้(Hard ware)
การ์ดเสียง ไมโครโฟน กล้องเว็บแคม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 256kbps ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 ขั้นตอนการขอใช้บริการ
ส่งแบบฟอร์ม GIN-Conf01 พร้อมแนบ รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม และ เอกสารการประชุม ก่อนวันประชุมอย่าง น้อย 3 วันทำการ มายังศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศส่งชื่อ และรหัสผ่าน ห้องประชุมผ่านทาง ห้องประชุมจะถูกปิดเมื่อครบกำหนดใช้ งาน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

7 ขั้นตอนการใช้งาน ผู้ขอใช้บริการส่งชื่อห้อง และ รหัสผ่านให้ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมที่ สามารถโหลดคู่มืออย่างย่อ และ แบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

8 ขั้นตอนการใช้งาน แผนผังการใช้งาน แบบฟอร์มขอใช้บริการ
คู่มือการใช้งานอย่างย่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

9 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google