งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประชุมทางไกลผ่าน เครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประชุมทางไกลผ่าน เครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประชุมทางไกลผ่าน เครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

2 GIN Conference คือ  ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ภาครัฐ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยให้บริการจากสำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการประชุมที่เห็นภาพและได้ยิน เสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลาย คน รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารในที่ ประชุม ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 วัตถุประสงค์  ใช้สำหรับการประชุมทางไกล การ เรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา  ใช้ในการประชุมระหว่างสาขา หรือ หน่วยงานพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือกับ หน่วยงานภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 ข้อดีของระบบ  นัดหมายและเชิญประชุมผ่าน E-mail  สามารถรับ - ส่ง และ นำเสนอเอกสาร ในที่ประชุมได้  รับ - ส่งข้อความสั้นระหว่างการประชุม  ควบคุมการประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธานสามารถปิด - เปิดเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

5 อุปกรณ์ที่ใช้ (Hard ware)  การ์ดเสียง  ไมโครโฟน  กล้องเว็บแคม  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 256kbps ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 ขั้นตอนการขอใช้บริการ  ส่งแบบฟอร์ม GIN-Conf01 พร้อมแนบ รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม และ เอกสารการประชุม ก่อนวันประชุมอย่าง น้อย 3 วันทำการ มายังศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศส่งชื่อ และรหัสผ่าน ห้องประชุมผ่านทาง e-mail  ห้องประชุมจะถูกปิดเมื่อครบกำหนดใช้ งาน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

7 ขั้นตอนการใช้งาน  ผู้ขอใช้บริการส่งชื่อห้อง และ รหัสผ่านให้ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมที่ www.ginconference.com  สามารถโหลดคู่มืออย่างย่อ และ แบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ ของศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

8 ขั้นตอนการใช้งาน  แผนผังการใช้งาน แผนผังการใช้งาน  แบบฟอร์มขอใช้บริการ แบบฟอร์มขอใช้บริการ  คู่มือการใช้งานอย่างย่อ คู่มือการใช้งานอย่างย่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

9


ดาวน์โหลด ppt ระบบประชุมทางไกลผ่าน เครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google