งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ........................................... ( ณ ตค. -31 มีค. 2552) กลุ่ม เป้าหมา ยคัด กรอง (80%) ผลงานส่งเสมหะตรวจพบเสมหะบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ........................................... ( ณ ตค. -31 มีค. 2552) กลุ่ม เป้าหมา ยคัด กรอง (80%) ผลงานส่งเสมหะตรวจพบเสมหะบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ........................................... ( ณ ตค. -31 มีค. 2552) กลุ่ม เป้าหมา ยคัด กรอง (80%) ผลงานส่งเสมหะตรวจพบเสมหะบวก คัด กรอง ร้อย ละ ส่ง ทั้งหม ด ตรวจ เสมหะ แล้ว ร้อย ละ รายร้อยละ 1. DM 2. COPD และ Asthma 3. HIV/AIDS 4. ผู้ต้องขัง 5. แรงงานต่าง ด้าว 6. ผู้สูงอายุ 7. ผู้สัมผัสร่วม บ้าน 8. ผู้พิการที่ ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ 9. อื่นๆ ระบุ.................. รวม 1

2 2 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ( ตค.51 – 31 มีค.52) จำนวน ผู้ป่วย เสมะหะ บวก ที่ ขึ้น ทะเบียน การ Admit ผู้ป่วย เหตุผลที่ไม่ได้ Admit Admit ( ราย ) ไม่ได้ Adm it ครบ 14 วัน ไม่ครบ 14 วัน อำเภอ.................................

3 3 Case notification of new PTB SS positive ระหว่างเดือน ต. ค – มี. ค 52 Month/Ye ar PTB.SS pos (HIV Neg or unknown) (A) PTB.SS. pos with HIV+ (B) PTB. SS. Pos with DM (C) PTB. SS. Pos with other chronic diseases (D) PTB. SS. Pos in Migrants (E) PTB. SS. Pos with multiple diseases/ Conditions (F) PTB. SS. Pos in Prison total ตค 51 พย 51 ธค 51 มค 52 กพ 52 มีค 52 รวม Admit in categories (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) =… จน. ผู้ป่วยที่ Admit ?. Note..... ที่ไม่ Admit เพราะ ?........ “ Final Version” 3

4 Sputum conversion rate ระหว่างเดือน ต. ค – มี. ค 52 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค ปอด เสมหะบวกที่ขึ้น ทะเบียน ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะ เข้มข้น เป็นลบ ( ราย : %) ยังเป็นบวก ( ราย : %) ต. ค 51.................... ราย พ. ย 51.................... ราย ธ. ค 51................... ราย ม.ค52ม.ค52 ยังไม่ต้อง ประเมิน ก. พ 52................... ราย ยังไม่ต้อง ประเมิน มี. ค 52................... ราย ยังไม่ต้อง ประเมิน รวม 4 “ Final Version”

5 การรายงาน TB/HIV ระหว่างเดือน ต. ค – มี. ค 52 จำนวนผู้ป่วย วัณโรคทุก ประเภทที่ขึ้น ทะเบียน (a) กิจกรรม ได้รับการตรวจ Anti HIV (b) ( ราย : %) มีผลตรวจ HIV เป็น + ( ราย ) ได้รับยา ARV (d) ( ราย : %) (b/a x100)(c) (d/c x100) ต. ค 51............ ราย พ. ย 51........... ราย ธ. ค 51........... ราย ม. ค 52........... ราย ก. พ 52........... ราย ยังไม่ต้องประเมิน มี. ค 52........... ราย ยังไม่ต้องประเมิน รวม 5 “ Final Version”


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดกรอง ค้นหาวัณโรค อำเภอ........................................... ( ณ ตค. -31 มีค. 2552) กลุ่ม เป้าหมา ยคัด กรอง (80%) ผลงานส่งเสมหะตรวจพบเสมหะบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google