งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคระบาด อำเภอเมืองสตูล งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค คปสอ. เมืองสตูล วันที่ 19 เมษายน 2553 วันที่ 19 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคระบาด อำเภอเมืองสตูล งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค คปสอ. เมืองสตูล วันที่ 19 เมษายน 2553 วันที่ 19 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคระบาด อำเภอเมืองสตูล งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค คปสอ. เมืองสตูล วันที่ 19 เมษายน 2553 วันที่ 19 เมษายน 2553

2 1 - 16 เม. ย 2553 1 - 16 เม. ย 2553 1 มกราคม 53 – 16 เมษายน 2553 ข้อมูล 5 ลำดับโรค อำเภอเมือง สตูล

3 งานระบาดวิทยา ควบคุมโรค เวช กรรมสังคม รพ. สตูล สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 มกราคม 2553 – 16 เมษายน 2553 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 มกราคม 2553 – 16 เมษายน 2553 จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 74.01 ต่อ ประชากรแสนคน

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง รายตำบล ตำบ ล / แสน อัตราป่วย จำนวน * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง จำแนกตามกลุ่มอายุ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง จำแนกตามกลุ่มอายุ * ข้อมูล 1 มค - 16 ม. ย 52

6 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2553 เปรียบเทียบ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อ. เมือง จ. สตูลปี 2553 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 52 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 52 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

8 ผู้ป่วยเข้าข่าย 2 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 2 ราย อัตราป่วย 1.93 ต่อแสน ประชากร อัตราป่วย 1.93 ต่อแสน ประชากร ผู้ป่วย R/O 2 ราย ผู้ป่วย R/O 2 ราย R506 รพ. สตูล R506 รพ. สตูล สถานการณ์โรคชิคุณ กุนยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สถานการณ์โรคชิคุณ กุนยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

9 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง อำเภอ เมือง รายตำบล อัตราป่วย จำนวน * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

10 โรคอุจจาระร่วง รายเดือน อำเภอเมือง สตูล ปี 2553 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

11 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อ. เมือง จ. สตูล เปรียบเทียบข้อมูลปี 2553 กับ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง เปรียบเทียบข้อมูลปี 2553 กับ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

12 โรคอุจจาระร่วง จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอ เมืองสตูล ปี 2553 * ข้อมูล 1 มค - 16 เม. ย 53

13  จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.98 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษอำเภอเมือง รายตำบล อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ อำเภอเมือง รายตำบล อัตราป่วย จำนวน

14 โรคอาหารเป็นพิษ รายเดือน อำเภอเมือง สตูล ปี 2553 โรคอาหารเป็นพิษ รายเดือน อำเภอเมือง สตูล ปี 2553เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

15 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็น พิษ อ. เมือง จ. สตูล เปรียบเทียบข้อมูลปี 2553 กับ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง เปรียบเทียบข้อมูลปี 2553 กับ ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

16 โรคอาหารเป็นพิษ จำแนกกลุ่มอายุ อำเภอ เมืองสตูล ปี 2553

17 เดือ น ตค.ตค. พย.พย. ธค.ธค. มค.มค. กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค. มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. รว ม NM + 4444344-----2727 TB รายใหม่เสมหะบวก ตค. – เมย. 53 รพ. สตูล สถานการณ์ วัณโรค ข้อมูลถึง 9 เม. ย.53  Estimate 65 ราย  คิดเป็น 41.53

18 TB รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทุกประเภท ( สอ ) ประเภท NM+NM-REPTAFTITAD รวม PCU 142000006 PCU232000005 สอ. คลองขุด 60020008 สอ. บ้านควน 1 21000003 สอ. บ้านควน 2 11000002 สอ. ควนขัน 21000003 สอ. ฉลุง 02010003 สอ. บ้านทุ่ง 10000001 สอ. เกาะสาหร่าย 10000001 สอ. เกาะอาดัง 10000001 สอ. ตันหยงโป 20000002 สอ. เจ๊ะบิลัง 12020005 สอ. ปาเต๊ะ 00000000 สอ. ตำมะลัง 00000000 สอ. ปูยู 00000000 สอ. ควนโพธิ์ 21000003 สอ. เกตรี 10000102 ต่างอำเภอ 01000001 รวม 27130501046

19 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะ บวกราย สอ.

20 สัดส่วนผู้ป่วย ILI กับจำนวนผู้ป่วย นอกทั้งหมดที่มารับการรักษาที่ รพ. สตูล ปี 2553

21 สัดส่วนผู้ป่วย ILI กับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่มารับการรักษาที่ รพ. สตูล ปี 2553 (7 วันย้อนหลัง )


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคระบาด อำเภอเมืองสตูล งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค คปสอ. เมืองสตูล วันที่ 19 เมษายน 2553 วันที่ 19 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google