งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การกรอกแบบรายงานผล การดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดย กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมสรรพสามิต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การกรอกแบบรายงานผล การดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดย กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมสรรพสามิต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การกรอกแบบรายงานผล การดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดย กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมสรรพสามิต 1

2 ขั้นตอนในการกรอกรายงานผลฯ 1. ระบุเดือนที่รายงานผลฯ หน่วยงาน และ ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 2. ระบุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ 3. ระบุเกณฑ์ความเสี่ยง 4. ระบุปัจจัยเสี่ยงและการควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน 5. ระบุสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ( หากมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า เป้าหมาย ) 6. ลงชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งหัวหน้า หน่วยงานลงชื่อรับทราบ 2

3 1. ระบุเดือนที่รายงานผลฯ หน่วยงาน และชื่อแผนฯ ให้หน่วยงานระบุ - เดือนที่รายงานผลการดำเนินงาน - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 3

4 2. ระบุผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดต่างๆ ให้หน่วยงานระบุผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของแต่ละแผน - ช่องที่ 1 ให้ระบุผลการดำเนินงานในเดือน ปัจจุบัน - ช่องที่ 2 ให้ระบุเป้าหมายที่หน่วยงานได้ กำหนดไว้ในแต่ละเดือน - ช่องที่ 3 นำผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย มาเปรียบเทียบกัน = ( ผล – เป้า ) X 100 เป้า 4

5 3. ระบุเกณฑ์ความเสี่ยง ให้หน่วยงานระบุ 1. ตัวชี้วัดในแต่ละแผนบริหารความเสี่ยง 2. ให้ระบุเกณฑ์ความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จาก โอกาสเกิดและผลกระทบ 5

6 3.1 การคิดคะแนนโอกาสเกิด (Likelihood) ต. ค. 51 พ. ย. 51 ธ. ค. 51 ม. ค. 52 ผลการ ดำเนินการ ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย เป็นไปตาม เป้าหมาย ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย จำนวนครั้งที่ ไม่สามารถ ดำเนินการ ตาม เป้าหมาย 1 ครั้ง 2 ครั้ง - ( ไม่นับ ) 3 ครั้ง ค่าคะแนน โอกาสเกิด น้อยมาก = 1 คะแนน น้อย = 2 คะแนน น้อยมาก = 1 คะแนน น้อยมาก = 3 คะแนน พิจารณาจากผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนควบคุมการจัดเก็บภาษี สุราชุมชน ตัวชี้วัดคือผลการ จัดเก็บภาษีสุราชุมชนดังนั้น จะนับความถี่ในการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 6

7 3.2 การคิดคะแนนผลกระทบ (Impacts) สำหรับค่าผลกระทบนั้น คิด จากช่องร้อยละเปรียบเทียบ ในแต่ละตัวชี้วัดนั่นเอง จากนั้น นำค่าร้อยละมา เปรียบเทียบระดับคะแนน ในตารางผลกระทบ = ( ผล – เป้า ) X 100 เป้า 7

8 3.2 การคิดคะแนนผลกระทบ (Impacts) ( ต่อ ) ต. ค. 51 พ. ย. 51 ธ. ค. 51 ม. ค. 52 ผลการจัดเก็บ ภาษีสุราชุมชน 8806501200400 เป้าหมาย 1000 ร้อยละ เปรียบเทียบ กับเป้าหมาย -12.00 %-35.00 %+20.00 % -60.00 % ค่าคะแนน ผลกระทบ น้อย = 2 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อยมาก = 1 คะแนน สูงมาก = 5 คะแนน 8

9 3.3 การกรอกเกณฑ์ความเสี่ยง ในตาราง Risk Matrix ต. ค. 51 พ. ย. 51 ธ. ค. 51 ม. ค. 52 ค่าคะแนน โอกาสเกิด 1 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน ค่าคะแนน ผลกระทบ 2 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน 5 คะแนน เกณฑ์ความ เสี่ยง 1 X 2 = 2 2 X 3 = 6 1 X 1 = 1 3 X 5 = 15 ระดับความ เสี่ยง น้อยมากปานกลางน้อยมากสูงมาก 9

10 4. ระบุปัจจัยเสี่ยงและการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานจะต้องระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบันของในแต่ละปัจจัยเสี่ยงด้วย 10

11 5. ระบุสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้ง แผนการปรับปรุงฯ ( กรณีต่ำกว่าเป้าฯ ) หากหน่วยงานมีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย หรือมีร้อยละ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็น ลบนั้น ให้ระบุสาเหตุที่ ทำให้การดำเนินการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 11

12 6. ลงชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อรับทราบ ในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุก ครั้ง หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรับทราบผลการ รายงานก่อน ที่จะส่งให้ กพร. ทุกครั้ง 12

13 L/O/G/O การกรอกแบบรายงานผล การดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดย กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมสรรพสามิต (11 สิงหาคม 2552) จบการ บรรยาย 13


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การกรอกแบบรายงานผล การดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดย กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมสรรพสามิต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google