งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554. สพถ. การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับ กรมฯและภาค มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554. สพถ. การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับ กรมฯและภาค มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554

2 สพถ. การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับ กรมฯและภาค มี สก. เป้าหมายที่เดินงานครบ ทุกระบบและต้องผ่านการปิด บัญชีแล้ว 1 รอบปีบัญชี ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL ดี คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับ กรมฯและภาค มี สก. เป้าหมายที่เดินงานครบ ทุกระบบและต้องผ่านการปิด บัญชีแล้ว 1 รอบปีบัญชี ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL ดี ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Audit ทีมปฏิบัติ IT Audit ระดับกรมฯ ทีมวิทยากร IT Audit ผู้ชำนาญการ ด้าน IT Audit ทีมปฏิบัติ IT Audit ระดับกรมฯ ทีมวิทยากร IT Audit สตท. ทีม IT Audit or ที่ผ่าน การ อบรม จาก กรม สตท. ทีม IT Audit or ที่ผ่าน การ อบรม จาก กรม การพัฒนาสมรรถนะการ ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATS Version 9) คุณสมบัติ ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี มี สก. เป้าหมายที่เดินงาน ครบทุกระบบและต้องผ่าน การปิดบัญชีแล้ว 1 รอบปี บัญชี มีประสบการณ์ในการ ให้บริการโปรแกรมฯ มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL คุณสมบัติ ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี มี สก. เป้าหมายที่เดินงาน ครบทุกระบบและต้องผ่าน การปิดบัญชีแล้ว 1 รอบปี บัญชี มีประสบการณ์ในการ ให้บริการโปรแกรมฯ มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL ผู้ปฏิบัติ IT Audit ระดับภาค ผู้ปฏิบัติ IT Audit ระดับภาค ดำเนิน การ หลักสูตร ผลลัพธ์ การพัฒนาสมรรถนะ IT Auditors ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการ ตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด ความเข้าใจ ผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบ นายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ. ค. 2553 ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน IT Audit ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการ ตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด ความเข้าใจ ผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบ นายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ. ค. 2553 ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน IT Audit ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการ ตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด ความเข้าใจ ผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบ นายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ. ค. 2553 ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการ ตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด ความเข้าใจ ผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบ นายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ. ค. 2553 วัตถุประสงค์

3 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร สพถ. จัดอบรม ประเมินผล ผ่านการทดสอบ สมรรถนะด้าน IT Audit ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors จำนวน 80 คน /2 รุ่น /5 วัน เป้าหมาย พิจารณาจากจำนวนสหกรณ์ ที่รับผิดชอบ และผู้สอบที่มี คุณสมบัติ โดยให้ สตส. คัดกรอง เพื่อรองรับ ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) - วิธีการติดตั้งโปรแกรม ACL Version 9 - วิธีการปรับเปลี่ยนจาก CATS Version 8 เป็น CATS Version 9 - โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี - กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐาน ขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษา ความปลอดภัย ฯ - วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IT Audit ระยะเวลา ดำเนินการ คุณสมบัติ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานสอบ ไม่น้อย 3 ปี ประสบการณ์ ในการใช้ CATS อย่างน้อย ๑ สก. มี สก. เป้าหมาย ที่เดินงานครบ ทุกระบบ และต้อง ผ่านการปิดบัญชี แล้ว 1 รอบปีบัญชี รุ่น 1 วันที่ 13-18 กพ.54 รุ่น 2 วันที่ 20-25 กพ.54 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ปี 2554

4 ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร สตภ. จัดอบรม ( ส่งแผนอบรม / ผลการอบรม ให้ สพถ.) ประเมินผล - ผลงานที่นำ เสนอ การพัฒนาสมรรถนะด้านการ ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATS Version 9) แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระบบตรวจสหกรณ์ฯ ระยะเวลา 2 วัน ระยะที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระยะที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเชิงลึก ระยะเวลา 3 วัน 1 ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) - โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี - กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลว. 17 ธันวาคม 2553 - วิธีการตรวจสอบโดยใช้ CATS Version 9 2. ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 3. สรุปผลการตรวจสอบเชิงลึก - นำเสนอผลการปฏิบัติงาน - นำเสนอกระดาษทำการ ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย คุณสมบัติ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานสอบ ไม่น้อย 2 ปี ผ่านการอบรม การใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ แบบครบวงจร ประสบการณ์ ในการใช้ CATS อย่างน้อย ๑ สก. มี สก. เป้าหมาย ที่เดินงานครบ ทุกระบบ และต้อง ผ่านการปิดบัญชี แล้ว 1 รอบปีบัญชี ระยะเวลา ดำเนินการ ระหว่าง เดือน กพ. – เมย.


ดาวน์โหลด ppt การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554. สพถ. การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับ กรมฯและภาค มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google