งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานวัณโรครอบ 3 เดือน โรงพยาบาล.............................. ผู้นำเสนอ ชื่อ........................................ ตำแหน่ง.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานวัณโรครอบ 3 เดือน โรงพยาบาล.............................. ผู้นำเสนอ ชื่อ........................................ ตำแหน่ง......................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานวัณโรครอบ 3 เดือน โรงพยาบาล.............................. ผู้นำเสนอ ชื่อ........................................ ตำแหน่ง....................................... วันที่.......................

2 2 รายงานรอบ 3 เดือน “ การค้นหา ผู้ป่วยวัณโรค ” รอบ 0-3 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... ขึ้นทะเบียนรักษาที่ รพ. Refer out Refer in ผู้ป่วยเสมหะบวก (AFB+) ที่ตรวจพบ ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคและส่งตรวจเสมหะ AFB จำนวน ( ราย ) Positivity rate = ……..% หมายเหตุ....................

3 3 รายงานรอบ 3 เดือน “ การค้นหาผู้ป่วย วัณโรค ” รอบ 0-3 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... กิน เอง ญา ติ รวม อื่นๆ ระบุ อส ม. จนท.PCU / สอ. จนท. รพ. รวม Other + TI 4 TAD 3 TAF 2 EP 1 New sm- Relapse New sm+ จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามประเภทพี่เลี้ยง ( ราย ) ประเภท ผู้ป่วย อัตราส่วน [New sm+ve] : [(New sm-ve) + EP] =..… : 1 หมายเหตุ 1 Extrapulmonary TB, 2 Treatment after failure, 3 Treatment after default (sm+), 4 Transfer in

4 4 รายงานรอบ 3 เดือน “ การค้นหา ผู้ป่วยวัณโรค ” รอบ 0-3 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... รวม 65 + 55- 64 45- 54 35- 44 25- 34 15- 24 กลุ่มอายุ ( ปี ) จำนว น ( ราย ) 0- 14 การจำแนกกลุ่มอายุผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะ บวก

5 5 รายงานรอบ 3 เดือน “ การค้นหา ผู้ป่วยวัณโรค ” รอบ 0-3 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... จำนวนตรวจ HIV 1 ( ราย ) ผป. วัณโรคทุก ประเภท New sm+ จำนวนผล HIV+ 1 ( ราย ) 1 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการตรวจ HIV ในระหว่างการรักษาวัณโรคใน รอบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคนั้น รวมถึงผู้ที่ทราบผล HIV มาก่อนการรักษาวัณโรคด้วย

6 6 แนวโน้มของผู้ป่วยวัณโรคราย ใหม่เสมหะพบเชื้อ ปีงบประมาณ 2545 - 2549 ปีงบประมา ณ จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) อัตราต่อแสน

7 7 รายงานรอบ 3 เดือน “ ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุด ระยะเข้มข้น ” รอบ 6-9 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... โอ น ขาด ยา ตา ย ภายในระยะ เข้มข้น ไม่มีบวกลบ ผลเสมหะจำนว น ประ เมิน จำนว น ขึ้น ทะเบี ยน TAD TAF Relap se New sm+ หมายเหตุ....................

8 8 รายงานรอบ 3 เดือน “ ผลการรักษาวัณโรค ” รอบ 12-15 เดือนที่ผ่านมา รอบ ที่...../25..... กำ ลัง รัก ษา TAD โอ น ขา ด ยา ตา ย ล้มเ หล ว คร บ - หา ย จำนว น ประ เมิน จำนว น ขึ้น ทะเบี ยน TAF Relap se New sm- New sm+ หมายเหตุ Cure rate ของ New sm+ = ……… %, หมายเหตุ อื่นๆ........

9 9 รายงานรอบ 3 เดือน “TB/HIV” รอบ 3-6 เดือนที่ผ่านมา รอบ ที่...../25..... 8. TB/HIV+ with CD4 <200 และได้รับ ยา ARV 7. TB/HIV+ ที่มีผล CD4 ต่ำกว่า 200/mm 3 6. TB/HIV+ ที่ได้รับการตรวจ CD4 5. TB/HIV+ ที่ได้รับยา Co-trimoxazole 4. ผล HIV+ 3. สมัครใจตรวจ HIV 2. ได้รับ VCT 1. ผป. วัณโรคทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียน รักษา จำนวน ( ราย ) ผป. วัณโรค

10 10 รายงานรอบ 3 เดือน “TB/HIV” รอบ 3-6 เดือนที่ผ่านมา รอบที่...../25..... 6. ได้รับ IPT (INH preventive therapy) 5. พบว่าป่วยเป็นวัณโรค 4. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( ตรวจวัณ โรค ) 3. ได้รับการสัมภาษณ์คัดกรองวัณโรค 2. ได้รับคำปรึกษาเรื่องวัณโรค 1. ผู้มารับบริการตรวจเลือดและผล HIV+ รายใหม่ จำนวน ( ราย ) ผู้ติดเชื้อ HIV/ ผู้ป่วยเอดส์

11 11 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ 3. 2. 1. ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานวัณโรครอบ 3 เดือน โรงพยาบาล.............................. ผู้นำเสนอ ชื่อ........................................ ตำแหน่ง.......................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google