งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map Teenage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map Teenage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map Teenage

2

3

4 กระบวนการ จากตกไข่ ผสม ฝังตัว ตั้งครรภ์สมบูรณ์

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (1) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (7)
ตาราง 11 ช่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงเหลือร้อยละ 10 ในปี 2555 หรือ ลดลงจากฐานเดิม ร้อยละ 20 ในปี 2555 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธิ์สำคัญ (2) กิจกรรมสำคัญ (3) มาตรการทางวิชาการ (4) มาตรการทางสังคม (5) ตัวชีวัดผลงาน(PI) (6) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (7) มีโครงสร้างทีชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหา Teenage Pregnancy การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ (ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ และระดับหน่วยงาน) 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา 1.คณะกรรมการบูรณาการสุขภาพวัยเรียนและเยาวชน ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ กำหนดผู้ประสานงานการดูแลวัยรุ่นของโรงพยาบาล (Miss Teenage) คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการประชุม วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน ติดตามกำกับ และสนับสนุนทรัพยากร ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.มีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน ทั้งในระดับ หน่วยงาน/อำเภอ/จังหว้ด/เขต การบูรณาการแผน และการติดตามให้เป็นไปตามแผน (จังหวัดควรมีภาคีอื่นๆ เช่น ศึกษา ปกส. พม.ร่วมด้วย)


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map Teenage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google