งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map Teenage. กระบวนการ จากตกไข่ ผสม ฝัง ตัว ตั้งครรภ์สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map Teenage. กระบวนการ จากตกไข่ ผสม ฝัง ตัว ตั้งครรภ์สมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map Teenage

2

3

4 กระบวนการ จากตกไข่ ผสม ฝัง ตัว ตั้งครรภ์สมบูรณ์

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ตาราง 11 ช่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงเหลือร้อยละ 10 ในปี 2555 หรือ ลดลงจากฐานเดิม ร้อยละ 20 ในปี 2555 เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธิ์สำคัญ (2) กิจกรรมสำคัญ (3) มาตรการทางวิชาการ (4) มาตรการทาง สังคม (5) ตัวชีวัดผลงาน(PI) (6) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (7) มีโครงสร้างที ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพใน การบริหาร จัดการปัญหา Teenage Pregnancy การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ งานในทุกระดับ (ระดับเขต/ จังหวัด/อำเภอ และระดับ หน่วยงาน) 1.การแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการประชุมเพื่อ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา สาเหตุและจัดสรร ทรัพยากรที่เพียงพอต่อ การแก้ปัญหา 1.คณะกรรมการบูรณา การสุขภาพวัยเรียน และเยาวชน ระดับ เขต/จังหวัด/อำเภอ 2.กำหนดผู้ ประสานงานการดูแล วัยรุ่นของโรงพยาบาล (Miss Teenage) คณะกรรมการชุด ต่างๆ มีการประชุม วิเคราะห์ สถานการณ์ วางแผน ติดตาม กำกับ และ สนับสนุน ทรัพยากร ตาม เกณฑ์ที่กำหนด 3.มีการควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน ทั้งใน ระดับ หน่วยงาน/ อำเภอ/จังหว้ด/เขต การบูรณาการแผน และการติดตามให้ เป็นไปตามแผน (จังหวัดควรมีภาคีอื่นๆ เช่น ศึกษา ปกส. พม. ร่วมด้วย)


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map Teenage. กระบวนการ จากตกไข่ ผสม ฝัง ตัว ตั้งครรภ์สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google