งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social Health) ปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual Health) การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social Health) ปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual Health) ความหมายสุขภาพ

3 ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่ อยู่รอบ ๆ มนุษย์ทั้งที่ดีและไม่ดี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542)

4 ความหมายของสิ่งแวดล้อม Environment มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า Environ แปลว่า Around คำว่า “Environment” หมายถึง “Totality of Man’s Surroundings” นั่นคือ ทุกสิ่ง ที่ล้อมรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มี ชีวิต สิ่งที่เป็นสสาร พลังงาน และสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นมา (ณรงค์ ณ เชียงใหม่, สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2530)

5 สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)

6 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดิน น้ำ อากาศ บ้านเรือน ถนนหนทาง เครื่องจักร อุปกรณ์ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฯลฯ

7 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งที่มีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และคนด้วยกัน เช่น ต้นไม้ พืชผักผลไม้ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์ พาหะนำโรค เชื้อโรค พืชสมุนไพร ฯลฯ

8 สิ่งแวดล้อมทางเคมี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นสารเคมี วัตถุ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น ก๊าสพิษ เขม่าควัน สารฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ

9 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย ฯลฯ

10 สิ่งแวดล้อมทางสังคม โครงสร้างของการอยู่ร่วมกัน รวมถึงผล สืบเนื่องจากความคิดหรือการกระทำที่มีต่อกัน ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี ฯลฯ

11 การควบคุมกระบวนการ อิทธิพลและปัจจัย ทั้งกายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทางกาย...จิตใจ...สังคม…และปัญญา (ทั้งทางตรง & ทางอ้อม) อนามัยสิ่งแวดล้อม 6

12 การควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง กายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ให้เอื้อต่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 6

13 สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม การกระทำโดยตรงของมนุษย์ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี การเพิ่มจำนวนของประชากร

14 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การระดมความมีส่วนร่วม การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การจัดหรืออำนวยความสะดวก การให้การศึกษากับประชาชน การใช้มาตรการทางกฎหมาย

15 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การระดมความมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมมีลักษณะหลากหลาย และซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ การกู้คืนยิ่งช้าและยุ่งยากกว่า เป็น เรื่องที่ต้องทำร่วมกันทั้งชุมชน และใช้ เวลานานจึงจะเห็นผล

16 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ หมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้ลด ความเสี่ยงด้านสุขภาพ จนอยู่ในระดับ ที่ปลอดภัย เครื่องมือที่ใช้วัดว่าควร ดำเนินการอย่างไร และเพียงใด จึงจะ ปลอดภัย คือ “เกณฑ์มาตรฐาน”

17 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดหรืออำนวยความสะดวก การจัดให้มีบริการ วิธีการ หรือ แนวทางอื่นใด เพื่อช่วยสนับสนุนการ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มี ที่รองรับขยะ มีส้วมสาธารณะ มีราง ระบายน้ำสาธารณะ ฯลฯ

18 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษากับประชาชน กระบวนการสร้างความร่วมมือใน การแก้ปัญหา จำเป็นต้องให้ประชาชน เกิดความรู้ก่อน เพื่อส่งผลให้เกิดความ ตระหนัก

19 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางกฎหมาย กฎหมาย เป็น กติกาของสังคม ที่ จะช่วยคุ้มครองความเป็นอยู่ปกติของ ประชาชน และควบคุมมิให้เกิดการเอา เปรียบซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำลาย สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติร่วมกัน

20 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ค้นหาปัญหาที่ เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ จากข้อมูลการ เฝ้าระวั ง จัดหาแนวทางคู่มือ เกณฑ์ กำหนดมาตรการ มาตรฐานงาน ต่างๆภายใต้กฎหมาย สาธารณสุข &กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ การดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับรองมาตรฐาน คุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม& คุณภาพชีวิต จัดระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล& จัดระบบการ เฝ้าระวังต่อเนื่อง พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม & ถ่ายทอดสู่ เครือข่าย / ชุมชน / ท้องถิ่น องค์กรภายใต้กลยุทธ์ เมืองน่าอยู่ 25

21

22 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานอนามัย สิ่งแวดล้อม จากอดีตสู่ปัจจุบัน 25 03

23 แนวคิด “ คน ” เป็น ศูนย์กลาง แนวคิด “ คน ” เป็น ศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพของโลก การเจริญเติบโตของเมือง การเจริญเติบโตของเมือง การกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจ การเจริญ / พัฒนาทาง Tech. การเจริญ / พัฒนาทาง Tech. แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าว แนวคิด “ คน ” เป็น ศูนย์กลาง แนวคิด “ คน ” เป็น ศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพของโลก การเจริญเติบโตของเมือง การเจริญเติบโตของเมือง การกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจ การเจริญ / พัฒนาทาง Tech. การเจริญ / พัฒนาทาง Tech. แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าว

24 โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ – ระดับของปัญหาเป็น Inter Country มากขึ้นเช่น SARS, Invasive species, การทิ้ง สารพิษ ไข้หวัดนก ฯลฯ – ผลกระทบของพันธะสัญญา ระหว่างประเทศ – ความร่วมมือระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ – ระดับของปัญหาเป็น Inter Country มากขึ้นเช่น SARS, Invasive species, การทิ้ง สารพิษ ไข้หวัดนก ฯลฯ – ผลกระทบของพันธะสัญญา ระหว่างประเทศ – ความร่วมมือระหว่างประเทศ

25  บริบทของงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ( สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ สุขภาพคน )  Tech ก้าวหน้ามากขึ้น องค์ความรู้ด้าน Env. H. ต้องพัฒนาให้ทัน  สร้างศูนย์กลางการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ผสมผสานภูมิปัญญา ตะวันตก + ตะวันออก  บริบทของงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ( สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ สุขภาพคน )  Tech ก้าวหน้ามากขึ้น องค์ความรู้ด้าน Env. H. ต้องพัฒนาให้ทัน  สร้างศูนย์กลางการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ผสมผสานภูมิปัญญา ตะวันตก + ตะวันออก

26  เปลี่ยนจากแก้ปัญหา ไปสู่การชี้นำและ จัดการสังคม  มองอนาคต ผ่าน EIA, HIA  IT ไปเร็ว ใช้ให้เกิด ประโยชน์  การเพิ่มขีด ความสามารถองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  การสร้างการมีส่วนร่วม  เปลี่ยนจากแก้ปัญหา ไปสู่การชี้นำและ จัดการสังคม  มองอนาคต ผ่าน EIA, HIA  IT ไปเร็ว ใช้ให้เกิด ประโยชน์  การเพิ่มขีด ความสามารถองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  การสร้างการมีส่วนร่วม

27 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ WHO กำหนด 17 เรื่อง 1. การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land-use Planning) 2. การจัดการด้านการ ขนส่ง (Transport Management) 3. การท่องเที่ยว & พักผ่อน หย่อนใจ (Tourism & Recreational Activities) 4. นิเวศวิทยาและการตั้งถิ่น ฐานมนุษย์ (Human Ecology and Settlements) 5. พลังงาน (Energy) 1. คุณภาพความปลอดภัยด้าน อาหาร (Food Quality & Safety) 2. การป้องกันอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ (Accidents & Injury Prevention) 3. การสุขาภิบาล (Sanitation) 4. คุณภาพน้ำบริโภค (Drinking Water Quality) 5. การจัดการของเสียและมลพิษ ทางดิน (Waste Management & Soil Pollution) 6. การควบคุมมลพิษทางเสียง (Noise Control) 7. การอาชีวอนามัย (Occupational Health) 8. การควบคุมสัตว์และแมลงนำ โรค (Vector Control) 9. คุณภาพอากาศ (Air Quality) 10. รังสีที่แตกตัว และ รังสีที่ไม่ แตกตัว (Ionizing & Non- ionizing Radiation) 1. นโยบายอนามัย สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Policy) 2. การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

28 - มลพิษทางน้ำ - อากาศเสีย - มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม - เขตอนุรักษ์ / ควบคุมมลพิษ - ที่ดิน - แร่ธาติ - แม่น้ำ ลำ คลอง - ป่าไม้ - พลังงาน - อากาศ - สัตว์ ป่า - ฯลฯ ทรัพยากรธร รมชาติ - สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช - ปุ๋ยเคมี / ปุ๋ย ชีวภาพ การผลิต ภาค การเกษตร กรรม การผลิต ภาค อุตสาหกร รม ธุรกิจ ภาค บริการ กิจการ SME. กิจการใน ชุมชน การ เพาะปลูก การปศุ สัตว์ - น้ำเสีย / มูล สัตว์ - สัตว์พาหะ นำโรค - มลพิษทางน้ำ - อากาศเสีย - กากของเสีย – สิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ฝุ่น ละออง เสียง แสง รังสี ความร้อน ความ สั่นสะเทือน ฯลฯ ผลกระทบ ต่อ คุณภาพ สวล. ทำล าย สภา พ แวด ล้อม ใน การ ทำงา น สภาพแวดล้อมของชุมชน / บริเวณที่หรือทาง สาธารณะ การจรา จร การสร้าง อาคาร ตลาด / ร้านอาหา ร หาบเร่ / แผงลอย โรงพย าบาล โรงเรี ยน สุขภาพ ประชา ชน กิจการ อื่นๆ กระทรว ง ทรัพยา กรฯ ( พรบ. สวล.) I - มาตรฐา น สิ่งแวดล้ อม กระทรว ง อุตสาห กรรม ( พรบ. โรงงงาน - มาตรฐาน น้ำ / อากาศ เสีย กระทรว ง แรงงาน ( พรบ. คุ้มครอง แรงงาน ) - สวัสดิการ / สภาพแวด ล้อมใน การ ทำงาน กระทรวง สาธารณสุข ( พรบ. สธ. / พรบ. อาหาร / พรบ. โรคติดต่อ พรบ. สถานพยาบาล ) อป ท. กระทรวง เกษตร ( พรบ. วัตถุอันตรา / พรบ. ฆ่าจำหน่าย เนื้อสัตว์ / พรบ. โรคระบาดสัตว์ ) - มาตรฐาน สารเคมี อันตราย - มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ / ที่พัก / กระทรวงมห าดไทย ( พรบ. อาคาร / พรบ. ผัง เมือง / พรบ. รักษาฯ / อป ท. กรมขนส่ง ทางบก / สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ( พรบ. ขนส่งฯ / จราจร )

29 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม 17 เรื่อง งาน ตาม กม. ส ธ. งานตาม กม. สวล. อื่นๆ งาน นอก เหนือ กม. Positioning ของกรมอนามัย Devel oper Facilit ator Coordin ator กลไก พรบ. สธ. อปท. + สสจ.( ภูมิภาค ) Supportive Env. For H. กลไก HIA. ภาคี ( กระทรวงอื่น ) จัดการให้ชุมชน / เมือง / ประชาชน อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี บทบาทของภาคีในขอบเขตงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ใช้ พรบ. สธ. เป็น เครื่องมือ ชี้แนะ นำเสนอ กรณี ปัญหา ที่ เกิดขึ้น ใน อนาค ต สร้าง องค์ ความรู้ 1 3 2

30 หนทางสู่..เมืองน่าอยู่ การทำ… “เมืองน่าอยู่” คือ การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สร้างความมั่นคงและ สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้ประชาชนอยู่ดีมี สุข โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ่ง ให้เกิดบูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกด้านและ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

31 สุขภาพกับเมืองน่าอยู่ แนวคิด – เป็นการพัฒนารูปแบบสุขภาพเชิงบวก (Positive Model of Health) – เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพ(Ecological Model of Health) กลยุทธ์ – มุ่งเน้นที่กระบวนการ(Focus on Process) – สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ(Healthy Public Policy) – สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน(Community Empowerment)

32 “ การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ” การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่คน ต้องร่วมคิด ร่วมทำ

33 คน กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์

34 เกณฑ์ด้านกระบวนการ 5 ข้อ 1. อ. ป. ท. มีนโยบายและแผนดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ด้านสุขภาพ 2. จ. น. ท. ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพได้รับการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หรือกฎหมายสาธารณสุข 3. ภาคีเครือข่าย หรือผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน 4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงาน 5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

35 เกณฑ์ด้าน ผลสัมฤทธิ์ 1. ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 1) ตลาดสดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 70% 2) ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT 70% 3) ระบบประปาในชุมชนได้มาตรฐานประปาดื่มได้ 100% 2. การจัดการของเสียชุมชน 4) มูลฝอยทั่วไป มีระบบจัดการตามลักสุขาภิบาล 5) รถดูดส้วมมีการควบคุม มีระบบขนถ่ายและกำจัดที่ถูก สุขลักษณะ 6) ส้วมสาธารณะใน วัด ปั๊มน้ำมัน ร. พ. โรงเรียน ได้มาตรฐาน HAS

36 เกณฑ์ด้าน ผลสัมฤทธิ์ 3. การคุ้มครองสุขภาพด้วยมาตรการ กฎหมายสาธารณสุข 7) มีการออกเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ อ. บ. ต. อย่าง น้อย 2 เรื่อง 8) มีระบบการจัดการเหตุรำคาญ และหากมีเหตุรำคาญ สามารถแก้ไขได้มากกว่า 60% ของเรื่องทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร นายสมโภชน์ ศรีอัสดร นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google