งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

2 1. สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นภารกิจหนึ่งในกลุ่มงานประกันสุขภาพ 2. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด สุโขทัย อยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย เป็นศูนย์การ ปฏิบัติงาน 3. เครือข่ายในการดำเนินงาน หน่วย ปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) 10 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (BLS) 22 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 56 หน่วย จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบ บริการ การแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547

3     จุดเกิด เหตุ ภายในเวลา 10 – 15 นาที ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ โรงพยาบาลสุโขทัย หน่วย ปฏิบัติการ ALS/BLS/FR นำส่ง โรงพยาบาล ที่เหมาะสม / รักษาได้  สำนักระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย ( สสจ.) โทรแจ้ง เหตุ สายด่วน 1669,191 เขียนรายงานผลการปฏิบัติการ ตามแบบรายงาน ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดสุโขทัย

4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช. เขตพื้นที่ ( พิษณุโลก ) ปี 2551 แบ่งเป็น งบพัฒนา EMS 858,615.00 งบบริการ EMS 2,634,145.80 ใช้ไป 782,544.00 บาท คงเหลือ 76,071.00 บาท ใช้ไป 2,328,350.00 บาท คงเหลือ 305,795.80 บาท

5 ผลการดำเนินงาน - อบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น (FR) 12 หน่วย - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หน่วย FR 12 ชุด - สนับสนุนเสื้อ, กรวยสะท้อนแสง หน่วยปฏิบัติการ ทุกหน่วย - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 จำนวน 200 ป้าย - อบรมฟื้นฟูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน (BLS) - Audit Case EMS ร่วมกับเขต - อบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น (FR) 12 หน่วย - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หน่วย FR 12 ชุด - สนับสนุนเสื้อ, กรวยสะท้อนแสง หน่วยปฏิบัติการ ทุกหน่วย - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 จำนวน 200 ป้าย - อบรมฟื้นฟูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน (BLS) - Audit Case EMS ร่วมกับเขต

6 ร้อยละ อปท. ที่เข้าระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

7 ร้อยละผลการดำเนินงานในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

8 จำนวน / ร้อยละการปฏิบัติการในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับหน่วยบริการ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51) (37.7 1%) (45.3 7%) (16.9 2%)

9 จำนวนผู้ที่ได้รับการ Admit ในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51) (61.1 2%) (34.2 0%) (25.8 2%)

10 ร้อยละการให้บริการในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับความรุนแรง จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

11 วิธีการแจ้งเหตุ ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51) รับแจ้งจากประชาชนทาง 1669 : 1448 ราย หรือร้อยละ 42.45 รับแจ้งจากประชาชนทางหมายเลขอื่น : 792 ราย หรือร้อยละ 23.22 รับแจ้งจากเครือข่ายตำรวจ : 877 ราย หรือร้อยละ 25.71 รับแจ้งทางวิธีอื่น ๆ : 294 ราย หรือ ร้อยละ 8.62

12 การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่ เกิดเหตุ ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51) Response Time ภายใน 10 นาที = : 2,541 ราย หรือร้อยละ 74.49 On Scene Time ภายใน 10 นาที = : 3,108 ราย หรือร้อยละ 91.12 ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม. = : 2,786 ราย หรือร้อยละ 81.68 ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม. = : 2,236 ราย หรือร้อยละ 65.55


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 50 – ก. ย. 51)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google