งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล

4 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า

5 โครงสร้างองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการ รองผู้ว่า การ นโยบาย และแผน รองผู้ว่า การ บัญชีและ การเงิน รองผู้ว่า การ บริหาร รองผู้ว่า การ พัฒนา รองผู้ว่า การ ผลิต ไฟฟ้า รองผู้ว่า ก าร เชื้อเพลิง รองผู้ว่า การ ระบบส่ง รองผู้ว่า การ ควบคุม ระบบ รวม.. 170.. ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงาน 24,000 คน

6 การเตรียมความพร้อมรับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ

7 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ คณะกรรมการวางแผนรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กฟผ รองผู้ว่าการบริหาร รวพ. รวผ. รวช. รวค. รวบ. รวฟ. รวห. รวส. อทบ. อรป. อปท. อพอ. อบก. อปช. ฝ่ายแพทย์และอนามัย ( อพอ.) เลขานุการ / FLU MANAGER กฟผ

8 คณะกรรมการ วางแผนรับการ ระบาดใหญ่ของโรค ไข้หวัดใหญ่ กฟผ

9 แนวทางเตรียมความพร้อมรับ การระบาดฯ วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันพนักงานมิให้เจ็บป่วย 2. ให้การดำเนินการขององค์กรยังคงมี ต่อเนื่องระหว่าง การระบาดใหญ่ 3. ร่วมมือกับภาครัฐในการลดผลกระทบ จากการระบาดในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

10 กิจกรรม 1. การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยง 2. การเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน 3. สุขวิทยาความปลอดภัยในที่ทำงาน 4. วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการ สนับสนุน แนวทางเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดฯ ป้องกันและควบคุมโรค

11 กิจกรรม ( ต่อ ) 5. การติดต่อสื่อสาร 6. ด้านพนักงานและการปฏิบัติงาน 7. ด้านแรงงาน 8. แผนฉุกเฉิน ( แผนปฏิบัติการในช่วงระบาด ) ด้านวัตถุดิบ ขนส่ง ผู้ติดต่อฯ 9. การฝึกซ้อมแผนและปรับปรุง 9. การฝึกซ้อมแผนและปรับปรุง แนวทางเตรียมความพร้อมรับ การระบาดฯ การดำเนินงานยังคงต่อเนื่องระหว่างการระบาด

12 WHO PANDEMIC RISK AND PLANNING PANDEMIC FLU WHO PANDEMIC RISK Situation Circumstance ระยะ แนวทางเตรียมความ พร้อมรับไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ ( กฟผ.) Inter-Pandemic Phase Low risk of human cases 1 เตรียมการ ( เตรียมแผนและเตือน ภัย ) New virus in animals ; no human cases Higher risk of human cases2 PANDEMIC ALERT Virus causes human cases No or very limited human –to-human transmission 3 Evidence of increased human-to-human transmission 4 ก่อนวิกฤต ( เฝ้าระวังและติดตาม ) Evidence of significant human-to-human transmission 5 วิกฤต ( ปฏิบัติตามแผน ) Pandemic Efficient & sustained human-to-human transmission 6 Post Pandemic วิกฤตสงบ ( ฟื้นฟูหลังการระบาด )

13 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย )

14 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ( ต่อ ) ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ( ต่อ )

15 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ( ต่อ )

16 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ( ต่อ ) ( ระยะเตรียมการและเตือนภัย ) ( ต่อ )

17 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ ) ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ )

18 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ ) ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ )

19 ตารางที่ 4 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 3 ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ ) ( ระยะเตรียมการและเตือน ภัย ) ( ต่อ )

20 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต )

21 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

22 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

23 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

24 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

25 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

26 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

27 ตารางที่ 5 แนวทางเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ ) ระยะ 4 ( ระยะก่อนวิกฤต ) ( ต่อ )

28 ตารางที่ 6 แผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ระยะ 5-6 ( ระยะวิกฤต ) ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมระยะ 4 เพิ่มมาตรการลดการชุมนุมและเฝ้าระวังทางการแพทย์

29 เผยแพร่สถานการณ์และความเสี่ยง

30 ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์

31 นำเสนอผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับฯ

32 สวัสดี

33 เอกสารประกอบ 1. แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับ ภาคธุรกิจ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข 2. คู่มือการปฎิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข 3 ข้อมูลจาก http:www.who.int 4 ข้อมูลจาก http:www.cdc.gov


ดาวน์โหลด ppt การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google