งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน ส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน ส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน ส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี

2 การนำ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การ ปฏิบัติ การควบคุมและ ประเมินผล (Evaluation & Control) (Strategic Implementation) การวางแผน ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

3 กระบวนการบริหารงานแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) การวางแผน ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์ (Result Based Budgeting) การประเมิน ผลลัพธ์ (Result Based Measurement/ Evaluation)

4 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PM : Performance Management) - พ. ร. ฎ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 - พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน 2551 แผน 4 ปี ( แผนยุทธศาสตร์ฯ ) งานใหม่ๆ งานพัฒนา งานประจำ (JD) KPI PI แผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน บุคคล เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ผลงาน สมรรถนะ องค์กร หน่วยงาน บุคคล KPI goal cascading Designed by Kes.

5 หน่วย บริหาร สสจ.8 กลุ่ม / ฝ่าย สสอ.10 แห่ง สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมิน ผล พัฒนา ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอด นโยบาย แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ บูรณาการ กิจกรรมเชิงรุก สป สช. นโยบา ย จังห วัด บริการเชิงรุก ( ชุมชน ) บริการ เชิงรับ ( สถาน บริการ ) สุขภาวะ จิตกาย สังคม ปัญญา ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล คุ้มครองฯ / ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างหลักประกันสุขภาพ ป้องกัน / ควบคุมโรค พื้นฟูสภาพ 3 o 1 รพศ. 2 o 11 รพช. 1 o 105 รพ. สต./119 PCU หน่วยบริการ กรม วิชากา ร กรมสป. อบจ. บูรณาการ พื้นที่ต้นแบบ บูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการ แผนงาน อบต./ เทศบาล กองทุน ตำบล แผน ยุทธศาสต ร์ฯ Designed by Kes. ฯลฯ ความเชื่อมโยงของระบบสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

6 กระทรวง สาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เป็นองค์กรหลัก ด้านสุขภาพ และหน่วยงาน ตัวแทน ของกระทรวง สาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค ภารกิจหลัก บริหารจัดการระบบ สุขภาพ สนับสนุน / ดำเนินงานเพื่อ สุขภาวะของ ประชาชนและสังคม หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

7 1. นำนโยบายของรัฐบาล และ ผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ 2. แก้ไขปัญหา + ความ ต้องการของประชาชน 3. เป็นเครื่องมือในการ พยากรณ์ : มองไปใน อนาคต 4. กำหนดทิศทางในการ ดำเนินงาน 5. กำหนดข้อตกลงของ ผู้บริหาร + ผู้ใต้บังคับบัญชา

8 6. ควบคุมการทำงาน เพื่อให้ เกิดผลสำเร็จ 7. ติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 8. ปรับปรุงการดำเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 9. บริหารเวลาอย่างชัดเจน 10. ช่วยตัดสินใจในการ บริหารงาน

9 11. เป็นการบริหาร คน เงิน ของ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 12. ช่วยลดปัญหาและความไม่ แน่นอนในการดำเนินงาน 13. เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การดำเนินงาน 14. ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุก ฝ่าย 15. เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ใน การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ฯลฯ

10 16. ช่วยประเมินผลการดำเนินงาน ว่าเกิดผลสำเร็จมากน้อย 17. ช่วยประเมินความคุ้มค่าของ การทำงาน 18. ประเมินศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ

11 แนวคิดที่ใช้ในกระบวนการ วางแผน ต้องตอบรับต่อปัญหาสุขภาพของ ประชาชน ต้องตอบสนองต่อนโยบายด้าน สุขภาพในระดับต่าง ๆ ( กระทรวง กรม สปสช. จังหวัด และอื่น ๆ ) ต้องสะดวกต่อการนำแผนไปปฏิบัติ ( การจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงาน และอื่น ๆ ) ต้องง่ายและสอดคล้องกับการ ติดตาม และวิธีการประเมินผล

12 นโยบายและ เป้าหมายของ กสธ นโยบายและ เป้าหมาย ของจังหวัด ปัญหาสาธารณสุขและ ความต้องการของพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สุขภาพจังหวัดจันทบุรี แผนปฏิบัติ การฯประจำปี กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ

13

14


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน ส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google