งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔” “การรายงานผลตัวชี้วัดแบบออนไลน์” ผู้บรรยาย ทวีศักดิ์ ไชยวังราช ศูนย์สารสนเทศ 27 พฤษภาคม ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา

2 หัวข้อการบรรยาย การจำแนกระดับประเภทตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
27/05/54 หัวข้อการบรรยาย การจำแนกระดับประเภทตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำงานระบบติดตามฯ หลักปฏิบัติการใช้ระบบงาน ความต้องการของระบบติดตามฯ ขั้นตอนการรายงานผลข้อมูล แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา

3 การจำแนกระดับประเภทตัวชี้วัด
ระดับกรม ระดับสำนัก/กอง ระดับรายบุคคล

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ ตัวชี้วัดของกรม ตัวชี้วัดสำนัก/กอง สนับสนุนด้าน IT

5 สร้างตัวชี้วัดต้นแบบ
การทำงานระบบติดตามฯ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล ระบบติดตามฯ สร้างตัวชี้วัดต้นแบบ ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล แจ้งผล กพร.

6 ความสามารถของระบบติดตามฯ
สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งเครือข่าย Intranet และ Internet สามารถจัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้งานได้ สามารถเก็บประวัติการใช้งานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ สามารถออกแบบรายงานในหลายรูปแบบได้ (HTML, PDF, Excel) สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่านระบบอีเมลได้ สามารถสำรองข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานแบบอัตโนมัติตามวันเวลา ที่กำหนดได้

7 ความต้องการของระบบติดตามฯ
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Browsers) - Internet Explorer 8+, Firefox 2+, Google Chrome ความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Resolution) x768 pixel ขึ้นไป โปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องติดตั้งที่เครื่อง - Adobe Acrobat Reader 8+ - Microsoft Excel Adobe Flash player 9+

8 หลักปฏิบัติการใช้ระบบงาน
เข้าใช้ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานตัวเอง (รหัสหน่วยงาน RID001, รหัสผ่าน Rid001) บันทึกข้อมูลภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนด) ใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์และความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตามที่ระบบกำหนด (IE 8, Firefox, Chrome, 1600x900, 1280x678) เมื่อพบปัญหาแจ้งเจ้าหน้าโดยด่วน

9 ขั้นตอนการรายงานผลข้อมูล
บันทึกข้อมล ตรวจสอบข้อมูล แจ้งผล - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน หน่วยงานรับผิดชอบ - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แจ้งหน่วยงานให้แก้ไขข้อมูลถ้าไม่ถูกต้อง - ยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน กพร. ระบบติดตามฯ - แจ้งผลการรายงานข้อมูล - แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญ

10 แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
วิธีการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง - การป้อนภาษาอังกฤษตัวเล็กและตัวใหญ่มีค่าต่างกัน - ระวังการกด Shift หรือ Cap lock ที่แป้นคีย์บอร์ด บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร - อีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน - หมายเลขโทรศัพท์ พบปัญหาการใช้งาน - แจ้งผู้พัฒนาระบบ

11 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

12 บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วน

13 หน้าจอหลักในการจัดการข้อมูล

14 ทวีศักดิ์ ไชยวังราช

15 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google