งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การรายงานผลตัวชี้วัด แบบออนไลน์ ” การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “ การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การรายงานผลตัวชี้วัด แบบออนไลน์ ” การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “ การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การรายงานผลตัวชี้วัด แบบออนไลน์ ” การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “ การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ” ผู้บรรยาย ทวีศักดิ์ ไชยวังราช ศูนย์สารสนเทศ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ จ. สงขลา

2 หัวข้อการบรรยาย การจำแนกระดับประเภทตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำงานระบบติดตามฯ หลักปฏิบัติการใช้ระบบงาน ขั้นตอนการรายงานผลข้อมูล ความต้องการของระบบติดตามฯ แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา

3 การจำแนกระดับประเภท ตัวชี้วัด ระดับกรม ระดับสำนัก / กอง ระดับรายบุคคล

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กอง แผนงาน ศูนย์ สารสนเทศ ตัวชี้วัดของ กรม สนับสนุนด้าน IT ตัวชี้วัด สำนัก / กอง

5 การทำงานระบบติดตามฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามฯ กพร.

6 ความสามารถของระบบ ติดตามฯ  สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งเครือข่าย Intranet และ Internet  สามารถจัดเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้งานได้  สามารถเก็บประวัติการใช้งานเพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบ  สามารถออกแบบรายงานในหลายรูปแบบได้ (HTML, PDF, Excel)  สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหวได้  สามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่าน ระบบอีเมลได้  สามารถสำรองข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ  สามารถทำงานแบบอัตโนมัติตามวันเวลา ที่กำหนดได้

7 ความต้องการของระบบ ติดตามฯ  โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Browsers) - Internet Explorer 8+, Firefox 2+, Google Chrome  ความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Resolution) - 1024x768 pixel ขึ้นไป  โปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องติดตั้งที่เครื่อง - Adobe Acrobat Reader 8+ - Microsoft Excel 2003+ - Adobe Flash player 9+

8 หลักปฏิบัติการใช้ระบบงาน  เข้าใช้ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงาน ตัวเอง ( รหัสหน่วยงาน RID001, รหัสผ่าน Rid001)  บันทึกข้อมูลภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ( ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเลย ระยะเวลาที่กำหนด )  ใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์และความละเอียด หน้าจอคอมพิวเตอร์ ตามที่ระบบกำหนด (IE 8, Firefox, Chrome, 1600x900, 1280x678)  เมื่อพบปัญหาแจ้งเจ้าหน้าโดยด่วน

9 ขั้นตอนการรายงานผลข้อมูล หน่วยงาน รับผิดชอบ กพร. ระบบติดตามฯ - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แจ้งหน่วยงานให้แก้ไขข้อมูลถ้าไม่ถูกต้อง - ยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง - แจ้งหน่วยงานให้แก้ไขข้อมูลถ้าไม่ถูกต้อง - ยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในระยะเวลาที่กำหนด - พิมพ์และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน - แจ้งผลการรายงานข้อมูล - แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญ

10 แนวทาง เพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหา  วิธีการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง - การป้อนภาษาอังกฤษตัวเล็กและตัวใหญ่มีค่า ต่างกัน - ระวังการกด Shift หรือ Cap lock ที่แป้นคีย์ บอร์ด  บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วน  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร - อีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน - หมายเลขโทรศัพท์  พบปัญหาการใช้งาน - แจ้งผู้พัฒนาระบบ

11 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

12 บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานให้ ครบถ้วน

13 หน้าจอหลักในการจัดการข้อมูล

14 http://pmqa.rid.go.th 089-8115657 ทวีศักดิ์ ไชยวังราช

15


ดาวน์โหลด ppt “ การรายงานผลตัวชี้วัด แบบออนไลน์ ” การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “ การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google