งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ พ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ พ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ พ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

2 การพ่น สารเคมี เพื่อ ลดการ แพร่กระจาย ของโรคใน ชุมชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

3 เทคนิคการพ่นสารเคมี ควบคุมแมลงนำโรค Residual Spray เป็นการพ่น สารเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้าง Space Spray หรือ Active Spray เป็นการพ่นสารเคมีให้ฟุ้งกระจาย ไปในบรรยากาศ เพื่อให้สารเคมีที่ พ่นในขณะนั้นสัมผัสกับแมลง เป้าหมายโดยเร็วที่สุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

4 ปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิค การพ่นสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี ต้องเหมาะกับ เทคนิคและแมลงเป้าหมาย สารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง วิธีการพ่นที่ถูกต้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

5 แมลงพาหะที่จะควบคุม มี ชีวนิสัยอย่างไร เวลาหากิน แหล่งเพาะ พันธ์ ระยะบินไกล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

6 สภาพภูมิอากาศ และภูมิ ประเทศของพื้นที่เป้าหมาย แผนที่ ทิศทางลม อุปสรรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

7 การเตรียมการก่อนการ ดำเนินการ สารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่อง พ่น อุปกรณ์, สารละลายที่ต้อง เตรียม เครื่องพ่น / น้ำมันเชื้อเพลิง และการตรวจเช็คเครื่องพ่นให้ พร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการใช้ เครื่องพ่นและการบำรุงรักษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

8 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการพ่น ฝอยละอองในอากาศ เวลาที่ควรพ่นขึ้นอยู่กับชนิด ของแมลงเป้าหมาย ความถี่ในการพ่น สารเคมี / เครื่องพ่นที่เลือกใช้ ความเร็วลมการกระจายของ ละอองน้ำยาและทิศทางลม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

9 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน การพ่นหมอกควันต้องพ่นภายในบ้าน ก่อนทำการพ่นต้องแจ้งให้ประชาชน ทราบ และร่วมมือ ย้ายคนหรือสัตว์ ปกปิดอาหาร ปิดประตูหน้าต่างทุก บานเว้นประตูหนึ่งบานเพื่อให้คนพ่น เข้าออก - ได้ ถ้าเป็นบ้าน 2 หรือ 3 ชั้น ให้พ่นชั้นบนสุดก่อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

10 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน ( ต่อ ) เวลาพ่นให้ปลายท่อพ่นห่างฝาบ้าน ประมาณ 2 เมตร เครื่องพ่นเอียง ในแนว 45 องศา เปิดน้ำยาพร้อม ส่ายปลายเครื่องพ่น 180 องศา เดินถอยหลังช้าๆจนถึงประตู เมื่อ เห็นควันเต็มห้องปิดน้ำยาพร้อมปิด ประตูอบใว้ 10-20 นาที

11 เทคนิคการพ่นเคมี ฝอยละออง ( ต่อ ) ก่อนดำเนินการพ่นควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและป้องกันตนเอง เปิดประตูหน้าต่างทุกๆบาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

12 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน ( ต่อ ) นำผู้ป่วย เด็กและสัตว์เลี้ยง ออกดมานอกบ้าน ปกปิดอาหารเครื่องดื่ม หลัง พ่น 1 ชั่วโมง หากพบผู้สงสัยว่ามีอาการ ผิดปกติจากสารเคมีให้รีบไป พบแพทย์

13 ข้อควรระวังในการพ่น สารเคมี การเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับ เครื่องพ่นที่มี การใช้ตัวทำละลายถูกต้องกับ สารเคมีและเครื่องพ่นที่มี ใช้ความเข้มข้นของสารเคมีที่ เหมาะสม

14 ตัวอย่างสารเคมี

15 ความเข้มข้นและการใช้ตัว ทำละลาย

16 เปรียบเทียบหมอกควันของ สารเคมีสูตรน้ำและน้ำมัน

17 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วย 1 ราย

18 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วยกระจายหลายราย

19 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน เม็ดน้ำยาขนาดใหญ่จะตกพื้นเร็ว เม็ดน้ำยาขนาดเล็กจะลอยหายไป เม็ดน้ำยาขนาดเหมาะสม จะลอยคลุมพื้นที่อยู่นาน พอที่ยุงบินมาสัมผัสเม็ด น้ำยาได้

20


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ พ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google