งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE : IMPACT ON THAI CHILDREN ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE : IMPACT ON THAI CHILDREN ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE : IMPACT ON THAI CHILDREN ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย นำเสนอโดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์

2 1 billion, most widespread problems Children & adults pandemic, >80% in some Asia countries, associated with very high rate of maternal death (~ 20%) Maternal IDA IN ASIA LBW most vulnerable Infants Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Pregnant Women in SEAR (1995) Prevalence (%)

3 PREGNANT WOMEN Hb<11g% = 37% SCHOOL CHILDRENHb<12g% = 17.3% Source : Nutrition Division, MOPH PRESCHOOL CHILDREN (Boy) Hb<12g% = 27.3% (Girl) Hb<12g% = 22.9% INFANT (Khonkaen) Anemia = 40.0% (Ubonrachatani) Anemia = 73.0% Source :Pattani et.al ID/IDA IN THAILAND 1993 1994 1995 1996

4 ภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนใน กรุงเทพมหานคร (2546) นักเรียนอายุ 6-14 ปีค่อนข้างเตี้ย ขาดอาหาร เริ่มอ้วน อ้วนท้วม (H/A)% (W/A)% (W/H)% โรงเรียน กทม. (368)5.47.617.4 โรงเรียน ส. พ. ฐ. (67)7.510.5 19.4 โรงเรียน ส. ก. อ. (84)01.220.2 โรงเรียน ส. ช. (365)2.21.622.2 หมายเหตุ : กทม. ( สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ) ส. พ. ฐ. ( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ) ส. ก. อ. ( สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ) ส. ช. ( สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน )

5 ภาวะโลหิตจาง (2546) นักเรียนอายุ 6-14 ปี Hb<12 mg/ml ชาย หญิง (%) โรงเรียน กทม. (368)20.313.325.7 โรงเรียน ส. พ. ฐ. (67)16.412.019.0 โรงเรียน ส. ก. อ. (84)7.110.84.2 โรงเรียน ส. ช. (365)9.24.014.0 หมายเหตุ : กทม. ( สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ) ส. พ. ฐ. ( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ) ส. ก. อ. ( สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ) ส. ช. ( สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน )

6 ID & IDAGlobal = 3.5 billions - Half is in Asia Total population = 60 million ID & IDAThailand = 26 million

7 “ID/IDA has a serious functional consequences on cognition and intelligence and learning performance” N ew knowledge during the past 2 decades. N ew knowledge during the past 2 decades. IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE

8 Immunity & morbidityPhysical performance Cognition & IntelligenceDevelopment FUNCTIONCONSEQUENCESFUNCTIONCONSEQUENCES

9   Other consequences of IDA : 1. Weakness and tiredness 2. Decreased physical capacity 3. Poor education/work performance 4. Reduced growth 5. Lowered immune status 6. Increased morbidity from infections   If IDA is not corrected within 12 month of life, infants’ cognitive performances are impaired permanently, resulted in lasting brain damage. IDA

10 Improved cognitive performance In girls, better iron stores for later pregnancies BENEFITS TO ADOLESCENTS

11 Much slower progress has been made in combating IDA Throughout the life cycle needs to be examined Even in communities with good dietary and hygienic conditions, women are vulnerable 10-15% IDA IDA

12 PREGNANCY Low weight gain WOMAN Malnourished ADOLESCENTStunted Causes:   Low gestation weight gain   Low pre-pregnancy body mass index   Short maternal stature  Maternal anemia   Gestro-intestinal and respiratory infections, malaria and cigarette smoking IUGR Poor cognitive and neurological development MATERNAL MALNUTRITION IS THE MAJOR DETERMINANT OF IUGR IN DEVELOPING COUNTRIES

13 Nutritionthroughout the life cycle Foetus Newborn baby Women/Pregnancy Children Adolescent Human embryo has the potential for developing into a unique individual with a long and healthy life

14 “Reported the impact of iron treatment on the IQ and Educational attainment” Am.J Clin Nutr 1989; 50 : 687-97. Iron Deficiency and educational achievement in Thailand : Ernesto Pollitt, Phongjan Hathirat, Nittaya Kotchabhakdi. Lavon Missell, and Aree Valyasevi. British Journal of Nutrition (1992)68,245-252. Effects of iron supplementation trial on the Fe status of Thai school children. Phongjan Hathirat, Aree valyasevi, Nittaya Kotchabhakdi, Nipa Rojroongwasinkul and Ernesto Pollitt.

15 Prof.Phongjan Hathirat, Prof. Aree Valyasevi, Asso.Prof.Nittaya Kotchabhakdi “Others important studies in 1985-2000 are from Indonesia 3 papers, Peru 1 paper, Guatamala and Costarica 3 papers, especially Prof. E. Pollitt et. al. study in Indonesia more than 10 papers during the year 2000” Reported the impact on the IQ and Educational attainment in 1989 Reported the impact on the IQ and Educational attainment in 1989 IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE

16 “ พบว่ากลุ่มที่ขาดเหล็กจะมีผลการทดสอบ ด้าน IQ ต่ำทำข้อสอบเลขและ ภาษาไทยได้น้อยกว่ากลุ่มปกติ ” นับเป็นงานวิจัยที่สำคัญยิ่งในการ กระตุ้นให้มี ผู้ศึกษาวิจัยในด้าน cognition and intelligence ปี 1989 ศ. พญ. พงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ และคณะ ศึกษาเกี่ยวกับการขาดเหล็กและโลหิตจางจากการขาดเหล็กกับการเรียนรู้เป็นครั้งแรกในเด็กนักเรียนที่จังหวัดชลบุรี ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้

17 เสริมธาตุเหล็กเป็น เวลา 8 สัปดาห์ ศึกษาในเด็กก่อน วัยเรียน 235 คน ที่อยู่ในภาวะ ID IDA และเด็กปกติ “ สภาวะ ID และ IDA ของเด็กกลุ่มนี้ดีขึ้น และการเรียนรู้ก็ เปลี่ยนแปลงไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น ” Soesodo.S และคณะ 1989 ร่วมกับ Prof.E.Pollitt ที่ อินโดนีเซีย

18 Soemantri และคณะ ร่วมกับ Prof.E.Pollitt (1985) ที่ อินโดนีเซีย เสริมธาตุเหล็กเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเด็ก IDA 78 คน และเด็กปกติ 41 คน ทำการถ่าย พยาธิก่อนและหลังการเสริมธาตุเหล็กด้วย ผลปรากฎว่าเด็กที่มีสภาวะ IDA ดีขึ้น และ การเรียนรู้ก็ดีขึ้น ศึกษาเด็กอายุ 6-12 ปี จำนวน 200 คน โดย มีเด็ก ID 100 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 100 คน พบว่า เด็กที่มี ID มีคะแนนทั้ง WISC-R items, Comprehension and Verbal และ IQ ต่ำกว่าเด็กกลุ่มปกติ และ activity ของ EEC ก็ช้ากว่าเด็กกลุ่มปกติ Otero และคณะ (1999)

19 ศึกษาด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ของ เด็ก และโรคขาดธาตุเหล็กแบบระยะ ยาว โดยติดตามเด็กคอสตาริก้า 191 คน ตั้งแต่ 12-23 เดือน “ พบว่าเด็ก IDA มีคะแนนทดสอบ mental และ motor ต่ำกว่าเด็กปกติ หลังจากการ เสริมธาตุเหล็ก 3 เดือน พบว่า เด็ก IDA 36% กลับเป็นปกติและมีคะแนน mental และ motor ดีขึ้น ” จากการศึกษาติดตามเด็ก 163 คน ที่ เคยเป็น IDA ไป จนถึงอายุ 5 ปี เด็กที่เคยมีประวัติ IDA ขั้นปานกลาง และรุนแรง มีคะแนนทดสอบต่ำกว่า เด็กอื่นๆ Lozoff และคณะ (1999) ที่คอสตาริก้า

20 ในการติดตามต่อมาเมื่อเด็กกลุ่ม นี้อายุ 11-14 ปี ซึ่งขณะนั้นเด็ก ทุกคนไม่มี IDA พบว่า เด็กที่เคย มีประวัติ IDA อย่างรุนแรง และ เรื้อรังได้คะแนนทดสอบที่ต่ำกว่า ทั้งคะแนน mental และ motor และผลการเรียนวิชาเลข การ เขียนบรรยาย และ ความสามารถ ในการจำก็ต่ำกว่าเด็กอื่นๆ Lozoff และคณะ (1999) ( ต่อ )

21 รายงานการศึกษาในเด็ก อินโดนีเซีย 18 คน ที่มี IDA และ กลุ่มเปรียบเทียบ 18 คน โดย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้อาหาร พลังงานสูงร่วมกับธาตุเหล็ก (E) กลุ่มที่ 2 ให้ธาตุเหล็ก (M) และกลุ่ม ที่ 3 ให้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (S) ผล พบว่า เด็กกลุ่มที่มีโลหิตจางจาก การขาดธาตเหล็กมี motor development เร็วกว่าและมี physical activity ดีกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบเมื่อได้รับการเสริมธาตุ เหล็กหรือธาตุเหล็กกับพลังงาน Harahap.H และคณะพร้อม ด้วย Prof.E.Pollitt (2000) ที่ อินโดนีเซีย

22 T i m e H Cognitive Outcomes A Developmental view of the undernourished child E. Pollitt ADietary Intake & Morbidity A1 A2 A3 A4 B Physical Growth B1 B2B3 B4B5 CMotorDevelopment C1 C2 C3 C4 D Motor Activity D1 D2 D3 EEmotionalRegulation E1 E2 F Caregiver Behavior F1 F2 GExploration G1 Proposed model of undernutrition and development

23 2. Increase Requirement 1. Dietary 3. Blood Loss - Low levels of iron - Low bioavailbility (inhibitors & enhancers) - Rapid growth :-infant, children, adolescence - Elevated need :-pregnancy, lactating - Parasites :- hookworm, trichuris etc. - Chronic blood loss :- haemorrhoids, peptic ulcer etc. CAUSES OF IRON DEFICIENCY

24 Use of oral iron supplements Dietary diversification Fortification of food with iron Advocacy and Communication for Behavioral Change PROGRAMMES TO PREVENT IDD/IDA

25 PAST NEW DEVELOPMENT 1. Consequences on body - Weakness - Tiredness 1. Functional consequences - Cognition & Intelligence - Learning performance 2. Iron treatment 2. Prevention of Iron Deficiency (ID) and Iron Deficiency Anemia (IDA) 3. Daily Iron Supplement 3. Weekly Iron Supplement 4. Individual 4. Population (women and children) 5. Patient acceptance 5. Need community participation 6. Long term behavioral changes by advocacy and IEC (Information Education Communication) 6. Short termINTERVENTION

26 Instant noodles (triple fortified : iron, iodine, vitamin A) Fish sauce (iron, iodine) F ortification1 Bioavailability of typical Thai diets Diet diversification2 Plant Breeding3 Food - based strategy

27 Avoids recurrent costs year after year Research in a central location can be leveraged across countries Reaches the poorest segments of the population, remote areas No behavioral change required Sustainable once in place; political support not a key requirement Advantages of Biofortification

28 “Iron dense rice” Potential inexpensive, cost- effective, sustainable, long- term delivery of nutrients (iron) to the poor.CONCLUSIONCONCLUSION Plant Breeding

29 Thank you


ดาวน์โหลด ppt IRON AND COGNITION & INTELLIGENCE : IMPACT ON THAI CHILDREN ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้ ผลกระทบต่อ คุณภาพเด็กไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google