งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 ความเป็นมา 2 รัฐบาลอินเดียร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง สหประชาติ (UNICEF) จัดการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556 ณ กรุงนิ วเดลี ประเทศอินเดีย

3 ผู้เข้าร่วมประชุม 3 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเด็ก จากประเทศใน๓มิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 32 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 150 คน คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยข้าราชการ พม. จำนวน 6 คน และ Mr. Bijaya Rajbhandari ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น หัวหน้าคณะ

4 วัตถุประสงค์ 4 การประชุมประกอบด้วยนำเสนอ / กล่าวถ้อยแถลงของประเทศ ต่างๆ ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. Aldolescents : Current Rights for Future Opportunities 2. Fulfiling Child Rights with Early Childhood Development 3. Urban Setting as an opportunity for Realizing all Child Rights ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Fulfiling Child Rights with Early Childhood Development ( ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย )

5 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่แรก เกิดภายใต้แนวคิดการพัฒนาคนทุกช่วง วัย (Life Cycle Approach) ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ. ศ.2555-2559 ที่มุ่งเน้นให้ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ / แม่และเด็ก ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กโดยมีหน่วยงาน ส่วนกลางให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานศูนย์ เด็กเล็กแห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มี คุณภาพ 5 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6 VDO Presentation 6

7 สาระสำคัญของปฏิญญานิวเดลีเพื่อเน้นย้ำให้ประเทศที่เข้า ร่วมการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิเด็กทั้งระดับประเทศของตนเองและระดับระหว่างประเทศใน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ใน 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) วัยรุ่น : สิทธิในปัจจุบันสำหรับโอกาสในอนาคต และ 3) การ พัฒนาเมืองเพื่อสิทธิเด็ก 7 ที่ประชุมได้มีการรับรองปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายใต้ – ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก ( The New Delhi Declaration on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific )

8 การประชุมหารือทวิภาคี ระหว่าง ไทย - สปป. ลาว 8 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับ นางเข็มแพง พนเสนา Minister to Government Office และ President of National Commission for Mothers and Children สปป. ลาว

9 9 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้แทนไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ( นายพิศาล มาณวพัฒน์ ) และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการ ดำเนินงานภารกิจของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

10 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google