งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
รายงานผลการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ความเป็นมา รัฐบาลอินเดียร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (UNICEF) จัดการประชุม The Second High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

3 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเด็กจากประเทศใน๓มิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 32 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 150 คน คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยข้าราชการ พม.จำนวน 6 คน และ Mr. Bijaya Rajbhandari ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะ

4 วัตถุประสงค์ การประชุมประกอบด้วยนำเสนอ/กล่าวถ้อยแถลงของประเทศต่างๆ ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. Aldolescents : Current Rights for Future Opportunities 2. Fulfiling Child Rights with Early Childhood Development 3. Urban Setting as an opportunity for Realizing all Child Rights ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Fulfiling Child Rights with Early Childhood Development (ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย)

5 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดภายใต้แนวคิดการพัฒนาคนทุกช่วงวัย(Life Cycle Approach) ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ ที่มุ่งเน้นให้ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์/แม่และเด็ก ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กโดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ

6 VDO Presentation

7 ที่ประชุมได้มีการรับรองปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายใต้ – ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก( The New Delhi Declaration on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific ) สาระสำคัญของปฏิญญานิวเดลีเพื่อเน้นย้ำให้ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งระดับประเทศของตนเองและระดับระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ใน 3 เรื่อง คือ 1)การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) วัยรุ่น : สิทธิในปัจจุบันสำหรับโอกาสในอนาคต และ 3) การพัฒนาเมืองเพื่อสิทธิเด็ก

8 การประชุมหารือทวิภาคี ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว
นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับ นางเข็มแพง พนเสนา Minister to Government Office และ President of National Commission for Mothers and Children สปป.ลาว

9 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้แทนไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี
(นายพิศาล มาณวพัฒน์) และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google