งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกว.
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2 ผลงานการตีพิมพ์ อาจารย์แพทย์ 4 เรื่อง
อาจารย์แพทย์ 4 เรื่อง แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน 4 เรื่อง; 100%, 50%, 60%

3 งานวิจัยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานที่ เรื่อง /ประเภทวารสาร น้ำหนักวารสาร จำนวนผู้นิพนธ์ทั้งหมด จำนวนผู้นิพนธ์ในภาควิชา สัดส่วนการตีพิมพ์ แบ่งเท่ากัน (F/E) สัดส่วนการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติที่ได้รับจริง ปัจจัยผลกระทบวารสาร (Journal Impact Factor-JIF) ปี 2550 อาจารย์ 2 ท่าน โรคอะคาเลเซียในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์:รายงานผู้ป่วย 60 ราย สงขลานครินทร์เวชสาร / 3 0.5 3 1 0.333 0.167 0.148 ปี2551อาจารย์ 4 ท่าน Gastropleural fistula following a splenectomy for splenic abscess:a case report. J Med Assoc Thai/2 0.75 5 0.200 0.150 0.239 ปี 2552อาจารย์ 5 ท่าน ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดใช้ในการมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 0.667 ประสิทธิภาพของอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยภาวะเลือดออกในช่องท้องในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1.000 0.500

4

5 งานวิจัยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
KPI 1 : ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติของภาควิชาต่ออาจารย์ นักวิจัยในภาควิชา/จำนวนอาจารย์ นักวิจัย KPI 2 : ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชาต่ออาจารย์นักวิจัย ในภาควิชา KPI 3 : ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติของภาควิชา KPI 4 : ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชา

6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์ทำงานวิจัย
สนับสนุนการรับทุนวิจัย สนับสนุนให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านลงตีพิมพ์ สนับสนุนให้ผู้ช่วยวิจัยพัฒนาความรู้เรื่องงานวิจัย

7 งานวิจัยแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน
หัวข้อวิจัย (มิ.ย.) Proposal (ก.ย.) ส่ง ethic (ต.ค.) เขียนรายงาน (ก.พ.) วิเคราะห์ข้อมูล (ม.ค.) ดำเนินงาน (ม.ค.) ตรวจสอบและแก้ไข (มี.ค.- เม.ย.) ส่งตีพิมพ์ (พ.ค.) นำเสนอ (ส.ค.)

8 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กิจ
กรรม เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. งานวิจัย (ปี2) ดำเนินงาน 1 ปี และ วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน ตรวจและแก้ไข ส่งตีพิมพ์ หัวข้อวิจัย นำเสนอ progress ส่ง proposal และแก้ไข ส่ง Ethic

9 KPIs งานวิจัย อาจารย์แพทย์; 0.5/คน/ปี
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านตีพิมพ์ > 50 % สัดส่วนงานวิจัยนานาชาติเพิ่มขึ้น

10 จุดแข็ง จำนวนผู้ป่วย สาขาใหม่

11 จุดด้อย ภาควิชาใหม่ Young staffs-ขาดที่ปรึกษา ผู้ช่วยวิจัยใหม่
งานบริการ ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ ค่าลงตีพิมพ์

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google