งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2 ผลงานการตีพิมพ์ อาจารย์แพทย์ 4 เรื่อง แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 4 เรื่อง ; 100%, 50%, 60%

3 งานวิจัยภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ผลงานที่เรื่อง/ประเภทวารสารน้ำหนัก วารสาร จำนวน ผู้นิพนธ์ ทั้งหมด จำนวนผู้ นิพนธ์ใน ภาควิชา สัดส่วน การ ตีพิมพ์ แบ่ง เท่ากัน (F/E) สัดส่วนการ ตีพิมพ์เทียบ กับวารสาร นานาชาติที่ ได้รับจริง ปัจจัย ผลกระทบ วารสาร (Journal Impact Factor-JIF) ปี 2550 อาจารย์ 2 ท่าน โรคอะคาเลเซียในโรงพยาบาล สงขลานครินทร์:รายงานผู้ป่วย 60 ราย สงขลานครินทร์ เวชสาร / 3 0.5310.3330.1670.148 ปี2551 อาจา รย์ 4 ท่าน Gastropleural fistula following a splenectomy for splenic abscess:a case report. J Med Assoc Thai/2 0.75510.2000.1500.239 ปี 2552 อาจา รย์ 5 ท่าน ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคสมองขาด เลือดใช้ในการมารับการรักษาที่ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล สงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์ เวชสาร / 3 0.5320.6670.3330.148 ประสิทธิภาพของอัลตราซาวด์ เพื่อวินิจฉัยภาวะเลือดออกใน ช่องท้องในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา นครินทร์ สงขลานครินทร์ เวชสาร / 3 0.5111.0000.5000.148

4

5 งานวิจัยภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน KPI 1 : ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชาต่ออาจารย์ นักวิจัยในภาควิชา / จำนวนอาจารย์ นักวิจัย KPI 2 : ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของ ภาควิชาต่ออาจารย์นักวิจัย ในภาควิชา KPI 3 : ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชา KPI 4 : ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของ ภาควิชา

6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์ทำงานวิจัยสนับสนุนการรับทุนวิจัย สนับสนุนให้แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำ บ้านลงตีพิมพ์ สนับสนุนให้ผู้ช่วยวิจัยพัฒนาความรู้เรื่อง งานวิจัย

7 หัวข้อวิจัย ( มิ. ย.) หัวข้อวิจัย ( มิ. ย.) Proposal ( ก. ย.) Proposal ( ก. ย.) ส่ง ethic ( ต. ค.) ส่ง ethic ( ต. ค.) ดำเนินงาน ( ม. ค.) ดำเนินงาน ( ม. ค.) วิเคราะห์ข้อมูล ( ม. ค.) วิเคราะห์ข้อมูล ( ม. ค.) เขียนรายงาน ( ก. พ.) เขียนรายงาน ( ก. พ.) ตรวจสอบและแก้ไข ( มี. ค.- เม. ย.) ตรวจสอบและแก้ไข ( มี. ค.- เม. ย.) ส่งตีพิมพ์ ( พ. ค.) ส่งตีพิมพ์ ( พ. ค.) งานวิจัยแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นำเสนอ ( ส. ค.) นำเสนอ ( ส. ค.)

8 กิจ กรรม เดือน ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. งานวิจัย ( ปี 2) ดำเนินงา น 1 ปี และ วิเคราะห์ ข้อมูล เขียน รายงาน ตรวจและ แก้ไข ส่งตีพิมพ์หัวข้อ วิจัย นำเสนอ progress ส่ง proposal และ แก้ไข ส่ง Ethic

9 KPIs งานวิจัย อาจารย์แพทย์ ; 0.5/ คน / ปี แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้านตีพิมพ์ > 50 % สัดส่วนงานวิจัยนานาชาติเพิ่มขึ้น

10 จุดแข็ง จำนวนผู้ป่วยสาขาใหม่

11 จุดด้อย ภาควิชาใหม่ Young staffs- ขาดที่ปรึกษา ผู้ช่วยวิจัยใหม่งานบริการ ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ ค่าลงตีพิมพ์

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google