งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 มีนาคม 2557

2 การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชน โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การดูแลต่อเนื่องโรคเรื้อรัง การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มี อุปกรณ์การแพทย์ การวางแผนดูแลสหสาขาวิชาชีพ

3 โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI) การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ภาวะไข้ ภาวะโภชนาการผิดปกติ โรคโลหิตจาง การรับวัคซีน

4 โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การจำแนกโรคร้ายแรง Sepsis Severe pneumonia Meningitis

5 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _ WHO2013

6 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

7 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

8 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

9 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

10 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

11 Integrated Management of Childhood Illness : Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

12

13

14 General Danger Signs 1. Cough > 14 days2. Diarrhea > 14 days 3. Blood in stool4. Fever > 7 days 5. Convulsion6. Chest indrawing 7. Not able to drink/eat8. Vomit everything 9. Unable to sleep/unconscious10. Severe wasting 11. Edema both feet

15 อาการหลักนำมา ไอ / หายใจ ลำบาก ท้องเสีย ไข้ อาการทางหู / เจ็บหู ประเมินภาวะ โภชนาการ ประเมินภาวะซีด / เลือดจาง ประเมินวัคซีน ประเมินภาวะ วิตามิน เอ ประเมินการถ่าย พยาธิ ประเมินปัญหาอื่นๆ ถ้ามี

16 ไอ / หายใจลำบาก Severe pneumonia/severe disease(sepsis) Danger signs Chest indrawing Stridor Pneumonia Fast breathing Cold/cough No danger signs or fast breathing

17 ท้องเสีย Diarrhea < 14 days Severe dehydration Some dehydration No dehydration Diarrhea > 14 days Severe persistent diarrhea Persistent diarrhea Bloody stool dysentery

18 Fever Fever with high/low malarial risk Very severe febrile disease Malaria Malaria unlikely Fever with measles/recent measles Severe complicated measles Measles with eyes/mouth complication measles

19 Ear problems Mastoiditis Acute ear infection Chronic ear infection No ear infection

20 Malnutrition/anemia Severe malnutrition Very low weight Not very low weight Anemia No anemia

21 Plan treatment Treat the child Follow up care Feeding Counseling When to return

22

23 Danger signs Not feeding well Convulsion Fast breathing Severe chest indraw Fever T>37.5 C Sub temperature T < 35.5 C Inactive / not moving

24 Check for jaundice Severe jaundice Jaundice age<24 hours Jaundice at palms/soles Jaundice Jaundice age > 24 hours No palms/soles No jaundice

25 Diarrhea? Severe dehydration refer Some dehydration refer No dehydration advice

26 others Feeding problems Low weight for age Immunization Vitamin status

27 การดูแลต่อเนื่องโรคเรื้อรังและ การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มี อุปกรณ์การแพทย์ โรคเลือดจาง โรคเลือดธาลัสซีเมีย โรคปอดเรื้อรัง โรค / ความพิการทางสมอง

28 โรคโลหิตจางจากการขาด ธาตุเหล็ก

29 Treatment Iron treatment 6 mg/kg/day Iron supplement 1-3 mg/kg/day Age 6 months - 3 years

30 ความชุกของธาสัสซีเมียและ ฮีโมโกลบินผิดปกติ ประเภทร้อยละในประชากร แอลฟ่า ธาลัสซีเมีย เบต้า ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน อี ฮีโมโกลบี นคอนสแตน สปริง 20% ในคนกรุงเทพฯ 30% ในคนเชียงใหม่ 3-9% 13% โดยเฉลี่ย 50% อีสานใต้ 1-8%

31 โรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อย ในประเทศไทย มี 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. Hb Bart's hydrops fetalis 2. Hb H disease 3. Homozygous β- thalassemia 4. β- thalassemia / Hb E disease

32 การดูแลรักษา การรักษาอย่างพื้นฐาน ก. การให้เลือด ข. การให้ยาขับเหล็ก การรักษาอาการแทรกซ้อน - เป็นโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย, ความดันโลหิตสูงภายหลัง จากการรับการถ่ายเลือดหลายยูนิต, การมีระดับออกซิเจน ในเลือดต่ำและการอุดตันของหลอดเลือดแดงปอด การรักษาให้หายจากโรคธาลัสซีเมีย มี 2 แนวทางคือ - การปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplantation) - การรักษาด้วยยีน (gene therapy)

33 Thalassemia การเติมเลือด มักต้องการเติมเลือดหากมีค่า Hb < 7 gm% ชนิดที่ต้องการเติมเลือด ชนิดที่เติมเลือดเป็นครั้งคราว / ไม่ต้องการ การรักษาต่อเนื่องที่ชุมชน การให้ Folic acid การฉีดยาขับเหล็ก ชนิดพาหะ การติดตามที่ชุมชน

34 การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มี อุปกรณ์การแพทย์ การวางแผนดูแลสหสาขา วิชาชีพ โรค / ความพิการทางสมอง พัฒนาการ โรคระบบหายใจที่ใช่ท่อเจาะคอ โรคระบบหายใจที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ระบบการดูแลแบบองค์รวมและมีส่วนร่วม ของชุมชน การดูแลระยะสุดท้าย

35 การดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ ต้องการอุปกรณ์การแพทย์ การใช้ออกซิเจนที่บ้าน การใช้เครื่องดูดเสมหะที่บ้าน การให้อาหารทางสายยาง การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน / รพช.

36 การบริหารยาในเด็ก ยาที่ใช้บ่อย ยาแก้ไข้ ยารักษาโรคหวัดและระบบทางเดินหายใจ ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยาปฎิชีวนะ วิตามิน ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน Adrenaline Normal saline Glucose Antihistamine Asthma drugs

37 ยาแก้ไข้ Acetaminophen Dose 10-15 mg/kg/dose Liver toxicity Ibuprofen ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ ในไข้เลือดออก

38 กลุ่มยารักษาหวัดไอ ยาแก้หวัดคัดจมูก ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ วิธีใช้ยาและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ???

39 กลุ่มยารักษาโรคทางระบบ ทางเดินอาหาร ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ท้องเสีย ผงเกลือแร่

40 วิตามินและยาธาตุเหล็ก วิตามินรวม ยาธาตุเหล็ก ยาโฟลิค ข้อบ่งชี้และการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะขาด หรือเสริมวิตามิน

41 ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน Adreanline 0.01 mg/kg/dose NSS For shock 10-20 ml/kg/dose load Glucose 50% glucose 1 ml/kg/dose Antihistamine Chlopheniramine 0.1 mg/kg/dose Salbutamol 0.1-0.3 mg/kg/day

42 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt พ. ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google