งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชนและ การบริหารยาในเด็ก สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชนและ การบริหารยาในเด็ก สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชนและ การบริหารยาในเด็ก สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
พ.ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 มีนาคม 2557

2 การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชน
โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การดูแลต่อเนื่องโรคเรื้อรัง การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มีอุปกรณ์การแพทย์ การวางแผนดูแลสหสาขาวิชาชีพ

3 โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI)
การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ภาวะไข้ ภาวะโภชนาการผิดปกติ โรคโลหิตจาง การรับวัคซีน

4 โรคพื้นฐานที่พบบ่อย การจำแนกโรคร้ายแรง Sepsis Severe pneumonia
Meningitis

5 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

6 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

7 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

8 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

9 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

10 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

11 Integrated Management of Childhood Illness :
Caring for Newborns and Children in the Community _WHO2013

12

13

14 General Danger Signs 3. Blood in stool 4. Fever > 7 days
1. Cough > 14 days 2. Diarrhea > 14 days 3. Blood in stool 4. Fever > 7 days 5. Convulsion Chest indrawing 7. Not able to drink/eat 8. Vomit everything 9. Unable to sleep/unconscious 10. Severe wasting 11. Edema both feet

15 อาการหลักนำมา ไอ/หายใจลำบาก ท้องเสีย ไข้ อาการทางหู/ เจ็บหู
ประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินภาวะซีด/เลือดจาง ประเมินวัคซีน ประเมินภาวะวิตามิน เอ ประเมินการถ่ายพยาธิ ประเมินปัญหาอื่นๆ ถ้ามี

16 ไอ/หายใจลำบาก Severe pneumonia/severe disease(sepsis) Danger signs
Chest indrawing Stridor Pneumonia Fast breathing Cold/cough No danger signs or fast breathing

17 ท้องเสีย Diarrhea < 14 days Severe dehydration Some dehydration
No dehydration Diarrhea > 14 days Severe persistent diarrhea Persistent diarrhea Bloody stool dysentery

18 Fever Fever with high/low malarial risk Very severe febrile disease
Malaria unlikely Fever with measles/recent measles Severe complicated measles Measles with eyes/mouth complication measles

19 Ear problems Mastoiditis Acute ear infection Chronic ear infection
No ear infection

20 Malnutrition/anemia Severe malnutrition Very low weight
Not very low weight Anemia No anemia

21 Plan treatment Treat the child Follow up care Feeding Counseling
When to return

22

23 Danger signs Not feeding well Convulsion Fast breathing
Severe chest indraw Fever T>37.5 C Sub temperature T < 35.5 C Inactive / not moving

24 Check for jaundice Severe jaundice Jaundice age<24 hours
Jaundice at palms/soles Jaundice Jaundice age > 24 hours No palms/soles No jaundice

25 Diarrhea? Severe dehydration refer Some dehydration No dehydration
advice

26 others Feeding problems Low weight for age Immunization Vitamin status

27 การดูแลต่อเนื่องโรคเรื้อรังและ การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มีอุปกรณ์การแพทย์
โรคเลือดจาง โรคเลือดธาลัสซีเมีย โรคปอดเรื้อรัง โรค/ความพิการทางสมอง

28 โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

29 Treatment Iron treatment 6 mg/kg/day Iron supplement 1-3 mg/kg/day
Age 6 months - 3 years

30 ความชุกของธาสัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ประเภท ร้อยละในประชากร แอลฟ่า ธาลัสซีเมีย เบต้า ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน อี  ฮีโมโกลบีนคอนสแตน สปริง 20% ในคนกรุงเทพฯ 30% ในคนเชียงใหม่  3-9%  13% โดยเฉลี่ย 50% อีสานใต้  1-8%

31 โรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย
มี 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ       1. Hb Bart's hydrops fetalis       2. Hb H disease       3. Homozygous β-thalassemia       4. β-thalassemia / Hb E disease

32 การดูแลรักษา การรักษาอย่างพื้นฐาน ก. การให้เลือด ข. การให้ยาขับเหล็ก
การรักษาอย่างพื้นฐาน      ก. การให้เลือด  ข. การให้ยาขับเหล็ก  การรักษาอาการแทรกซ้อน - เป็นโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย, ความดันโลหิตสูงภายหลังจากการรับการถ่ายเลือดหลายยูนิต , การมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำและการอุดตันของหลอดเลือดแดงปอด การรักษาให้หายจากโรคธาลัสซีเมีย มี 2 แนวทางคือ      - การปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplantation)      - การรักษาด้วยยีน (gene therapy)

33 Thalassemia การเติมเลือด มักต้องการเติมเลือดหากมีค่าHb < 7 gm%
ชนิดที่ต้องการเติมเลือด ชนิดที่เติมเลือดเป็นครั้งคราว/ไม่ต้องการ การรักษาต่อเนื่องที่ชุมชน การให้ Folic acid การฉีดยาขับเหล็ก ชนิดพาหะ การติดตามที่ชุมชน

34 การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่มีอุปกรณ์การแพทย์ การวางแผนดูแลสหสาขาวิชาชีพ
โรค/ความพิการทางสมอง พัฒนาการ โรคระบบหายใจที่ใช่ท่อเจาะคอ โรคระบบหายใจที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ระบบการดูแลแบบองค์รวมและมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลระยะสุดท้าย

35 การดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ต้องการอุปกรณ์การแพทย์
การใช้ออกซิเจนที่บ้าน การใช้เครื่องดูดเสมหะที่บ้าน การให้อาหารทางสายยาง การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน/รพช.

36 การบริหารยาในเด็ก ยาที่ใช้บ่อย ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ยาแก้ไข้
ยารักษาโรคหวัดและระบบทางเดินหายใจ ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยาปฎิชีวนะ วิตามิน ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน Adrenaline Normal saline Glucose Antihistamine Asthma drugs

37 ยาแก้ไข้ Acetaminophen Dose 10-15 mg/kg/dose Liver toxicity Ibuprofen
ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ ในไข้เลือดออก

38 กลุ่มยารักษาหวัดไอ ยาแก้หวัดคัดจมูก ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ
วิธีใช้ยาและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ???

39 กลุ่มยารักษาโรคทางระบบทางเดินอาหาร
ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ท้องเสีย ผงเกลือแร่

40 วิตามินและยาธาตุเหล็ก
วิตามินรวม ยาธาตุเหล็ก ยาโฟลิค ข้อบ่งชี้และการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะขาดหรือเสริมวิตามิน

41 ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
Adreanline 0.01 mg/kg/dose NSS For shock ml/kg/dose load Glucose 50% glucose 1 ml/kg/dose Antihistamine Chlopheniramine 0.1 mg/kg/dose Salbutamol mg/kg/day

42 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยเด็กในชุมชนและ การบริหารยาในเด็ก สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google