งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุข ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุข ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุข ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง (อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(อยู่ระหว่างออก พรฎ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร กองการประกอบโรคศิลปะ - กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองแผนงานและวิชาการ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - กองควบคุมยา - กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมอาหาร - กองงานด่านอาหารและยา - กองแผนงานและวิชาการ - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มา : กฎกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง - สำนักบริหารกลาง - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร - สถาบันพระบรมราชชนก - สำนักตรวจและประเมินผล - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กองแผนงาน - สถาบันบำราศนราดูร - สถาบันราชประชาสมาสัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 - สำนักระบาดวิทยา - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ กรมอนามัย - กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง - กองทันตสาธารณสุข - กองแผนงาน - กองโภชนาการ - กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง กองแผนงาน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) - โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลสงฆ์ - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - สถาบันทันตกรรม สถาบันพยาธิวิทยา - สถาบันประสาทวิทยา - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ - สถาบันโรคทรวงอก - สถาบันโรคผิวหนัง - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - สำนักการพยาบาล - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง กองแผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล สำนักพัฒนาสุขภาพจิต ปลัดกระทรวง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(อยู่ระหว่างออก พ.ร.บ.) - สถาบันพระบรมราชชนก(อยู่ระหว่างจัดทำ พรบ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(อยู่ระหว่างออก พรบ.) - สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (มี พรบ.แล้ว) สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

2 Cluster of Public Health Services Support
Public Organizations: - Health facilities - Institute of Specialty Medicine(Royal decree being exacted) - Bureau of Emergency Medical Services(Royal decree being exacted) - The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation (HA - Thailand)(Royal decree being exacted) Department of Health Service Support - Bureau of Administration - Medical Registration Division - Division of Design and Construction - Medical of Engineering Division - Primary Health Care Division - Health Education Division - Bureau of Health Service System Development Department of Medical Sciences - Office of the Secretary - Division of Cosmetics and Hazardous Substances - Division of Biological Products - Division of Planning and Technical Coordination - Division of Radiation and Medical Devices - Regional Medical Sciences Center 1-12 - National Institute of Health - Medicinal Plant Research Institute - Bureau of Quality and Food Safety - Bureau of Laboratory Quality Standards - Bureau of Drug and Narcotics Food and Drug Administration - Medical Device Control Division - Drug Control Division - Narcotics Control Division - Food Control Division - Food and Drug Inspection Port Division - Technical and Policy Administration Division - Public and Consumer Affairs Division - Rural and Local Consumer Health Products Protection Promotion Division - Bureau of Cosmetic and Hazardous Substances Control Structure of Ministry of Public Health Source: Ministerial regulations of the Ministry of Public Health. Note: Public organizations and Agencies under the supervision of the MOPH are not under any of the cluster. Ministry of Public Health Cluster of Public Health Services Support Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary - Bureau of Central Administration - Information and Communication Technology Center - Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development - Bureau of Inspection and Evaluation - Bureau of Policy and Strategy Provincial Administration - Provincial Public Health Offices - District Health Offices State Enterprise: - The Government Pharmaceutical Organization Department of Disease Control - Personnel Division - Finance Division - Planning Division - Bamrasnaradura Institute - Rajprachasamasai Institute - Office of Disease Prevention and Control 1-12 - Bureau of Epidemiology - Bureau of Occupational and Environment Diseases - Bureau of General Communicable - Bureau of Vector-Borne Diseases - Bureau of Non-communicable Diseases - Bureau of AIDS, TB and STIs Department of Health - Dental Health Division - Nutrition Division - Community Sanitation and Health Impact Assessment Division - Food and Water Sanitation Division - Reproductive Health Division - Division of Physical Activities and Health - Health Promotion Center 1-12 - Bureau of Health Promotion - Bureau of Environmental Health Department of Medical Services - Office of the Secretary - Personnel Division - Finance Division Planning Division - Nopparat Rajathanee Hospital - Mettapracharak Hospital(Raiking Temple) - Rajavithi Hospital Lerdsin Hospital - Priest Hospital - The Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center - Institute of Dentistry Institute of Pathology - Prasat Neurological Institute - National Cancer Institute - Thanyarak Institute of Drug Abuse - Chest Institute Institute of Dermatology - Institute of Geriatric Medicine - Queen Sirikit National Institute of Child Health - Bureau of Nursing - Bureau of Medical Technical Development Department of Thai Traditional and Alternative Medicine Development - Division of Alternative Medicine - The Institute of Thai Traditional Medicine Department of Mental Health - Psycho-Social Division - Srithunya Psychiatric Hospital - Mental Health Regional 1-12 - Galyarajanagarindra Institute - Somdet Chaopraya Psychiatric Institute - Rajanukul Mental Retardation Institute - Mental Health Technical Development Bureau Permanent Secretary National Health Board Professional Councils Agencies under the Supervision of MOPH: - Health Systems Research Institute - National Health Insurance Office(Act being exacted.) - Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development(Act being drafted) - National Institute of Health(Act being exacted.) - Thai Health Promotion Foundation (Act exacted.) Office of the Minister Cluster of Medical Services Development Cluster of Public Health Development


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุข ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google