งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร - กองการประกอบ โรคศิลปะ - กองแบบแผน - กองวิศวกรรม การแพทย์ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา - สำนักพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองแผนงานและวิชาการ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา - สำนักงานเลขานุการกรม - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - กอง ควบคุมยา - กองควบคุมวัตถุเสพติด - กอง ควบคุมอาหาร - กองงานด่านอาหารและยา - กอง แผนงานและวิชาการ - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย ภาพที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มา : กฎกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง สาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระทรวง สาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง - สำนักบริหารกลาง - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร - สถาบันพระบรมราชชนก - สำนักตรวจและประเมินผล - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด - สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กองแผนงาน - สถาบัน บำราศนราดูร - สถาบันราชประชา สมาสัย - สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 1-12 - สำนักระบาดวิทยา - สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อนำโดย แมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธุ์ กรมอนามัย - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กองทันตสาธารณสุข - กองแผนงาน - กองโภชนาการ - กองสุขาภิบาลชุมชนและ ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ - กองอนามัยการเจริญ พันธุ์ - กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กอง แผนงาน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง ) - โรงพยาบาลราชวิถี - โรง พยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลสงฆ์ - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - สถาบันทันตกรรม - สถาบัน พยาธิวิทยา - สถาบันประสาทวิทยา - สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ - สถาบันโรคทรวงอก - สถาบัน โรคผิวหนัง - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี - สำนักการพยาบาล - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง การเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กอง แผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล - สำนัก พัฒนาสุขภาพจิต ปลัดกระทรวง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( อยู่ ระหว่างออก พ. ร. บ.) - สถาบันพระบรมราชชนก ( อยู่ระหว่างจัดทำ พรบ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ( อยู่ ระหว่างออก พรบ.) - สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( มี พรบ. แล้ว ) สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา การแพทย์ รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ สาธารณสุข รองปลัดกระทรวง

2 Public Organizations : - Health facilities - Institute of Specialty Medicine(Royal decree being exacted) - Bureau of Emergency Medical Services(Royal decree being exacted) - The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation (HA - Thailand)(Royal decree being exacted) Department of Health Service Support - Bureau of Administration - Medical Registration Division - Division of Design and Construction - Medical of Engineering Division - Primary Health Care Division - Health Education Division - Bureau of Health Service System Development Department of Medical Sciences - Office of the Secretary - Division of Cosmetics and Hazardous Substances - Division of Biological Products - Division of Planning and Technical Coordination - Division of Radiation and Medical Devices - Regional Medical Sciences Center 1-12 - National Institute of Health - Medicinal Plant Research Institute - Bureau of Quality and Food Safety - Bureau of Laboratory Quality Standards - Bureau of Drug and Narcotics Food and Drug Administration - Office of the Secretary - Medical Device Control Division - Drug Control Division - Narcotics Control Division - Food Control Division - Food and Drug Inspection Port Division - Technical and Policy Administration Division - Public and Consumer Affairs Division - Rural and Local Consumer Health Products Protection Promotion Division - Bureau of Cosmetic and Hazardous Substances Control Structure of Ministry of Public Health Source: Ministerial regulations of the Ministry of Public Health. Note: Public organizations and Agencies under the supervision of the MOPH are not under any of the cluster. Ministry of Public Health Cluster of Public Health Services Support Deputy Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary - Bureau of Central Administration - Information and Communication Technology Center - Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development - Bureau of Inspection and Evaluation - Bureau of Policy and Strategy Provincial Administration - Provincial Public Health Offices - District Health Offices State Enterprise : - The Government Pharmaceutical Organization Department of Disease Control - Office of the Secretary - Personnel Division - Finance Division - Planning Division - Bamrasnaradura Institute - Rajprachasamasai Institute - Office of Disease Prevention and Control 1-12 - Bureau of Epidemiology - Bureau of Occupational and Environment Diseases - Bureau of General Communicable Diseases - Bureau of Vector-Borne Diseases - Bureau of Non-communicable Diseases - Bureau of AIDS, TB and STIs Department of Health - Office of the Secretary - Personnel Division - Finance Division - Dental Health Division - Planning Division - Nutrition Division - Community Sanitation and Health Impact Assessment Division - Food and Water Sanitation Division - Reproductive Health Division - Division of Physical Activities and Health - Health Promotion Center 1-12 - Bureau of Health Promotion - Bureau of Environmental Health Department of Medical Services - Office of the Secretary - Personnel Division - Finance Division - Planning Division - Nopparat Rajathanee Hospital - Mettapracharak Hospital(Raiking Temple) - Rajavithi Hospital - Lerdsin Hospital - Priest Hospital - The Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center - Institute of Dentistry - Institute of Pathology - Prasat Neurological Institute - National Cancer Institute - Thanyarak Institute of Drug Abuse - Chest Institute - Institute of Dermatology - Institute of Geriatric Medicine - Queen Sirikit National Institute of Child Health - Bureau of Nursing - Bureau of Medical Technical Development Department of Thai Traditional and Alternative Medicine Development - Office of the Secretary - Division of Alternative Medicine - The Institute of Thai Traditional Medicine Department of Mental Health - Office of the Secretary - Personnel Division - Finance Division - Planning Division - Psycho-Social Division - Srithunya Psychiatric Hospital - Mental Health Regional 1-12 - Galyarajanagarindra Institute - Somdet Chaopraya Psychiatric Institute - Rajanukul Mental Retardation Institute - Mental Health Technical Development Bureau Permanent Secretary National Health Board Professional Councils Agencies under the Supervision of MOPH : - Health Systems Research Institute - National Health Insurance Office(Act being exacted.) - Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development(Act being drafted) - National Institute of Health(Act being exacted.) - Thai Health Promotion Foundation (Act exacted.) Office of the Minister Cluster of Medical Services Development Deputy Permanent Secretary Cluster of Public Health Development Deputy Permanent Secretary


ดาวน์โหลด ppt องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google