งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น ลิตร ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 - 15 เม. ย. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 เม. ย. 51)

18 - อำเภอเมือง 6 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา 4 ครั้ง - อำกาบัง 5 ครั้ง - กรงปินัง 1 ครั้ง - อำเภออื่นๆ ไม่ได้รับรายงาน การประชุม ศตส. อ.

19 สรุปบัญชี ผู้ค้ายาเสพติดจังหวัด ยะลา ปีงบประมาณ 2551 ศตส. อ. ผู้ค้ายาเสพติด ตาม หมายจั บ รวมผู้ค้า ราย สำคัญ ราย ย่อย เมืองยะลา -10 (5) - เบตง - (8) - รามัน - 3 (7) - ยะหา - (7) - บันนังสตา - (5) - ธารโต - (1) - กาบัง - 2 (2) - กรงปินัง - 3 (2) - รวม -18 (37)- หมายเหตุ ข้อมูลตัวเลขสีดำ เป็นของ ศตส. อ. / สสอ./ ตร. พื้นที่ ข้อมูลตัวเลขทสีแดง เป็นของ ตร. ภ. จว.

20 สรุปบัญชี ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2551 ศต ส. อ. ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด รวมผู้ เสพผู้ ติด ผล ดำเนินกา ร เฮโร อีน ยา บ้า กัญ ชา ยา แก้ ไอ สาร ระเหย กระท่ อม วัตถุออก ฤทธิ์ 2 ชนิ ด 3 ชนิ ด อื่น ๆ ผู้ค้ า ผู้ เสพ เมือง ยะลา 2 21 (7) 28 (4)- - 4 (2)2 11 (11)- (1) 68 (13)- - เบตง - 2 (2) 25 (5)41 14 (6)- 1 (6)- 2 49 (12)- - รามัน - 62 (2)- - 19 (24)(2)(12)- 1 (1) 28 (25)- - ยะหา - - 1 (3)- - 36 (45)- 2 (3) 4 (4)- 43 (43)- - บันนัง สตา - - 1 (2)- (1) - 2 (1) 4 (2)- 7 (3)- - ธารโต - - 60 (73)- - 3 (3)- 1 (1) 5 (5)- 69 (69)- - กาบัง - - 1 (1)- - 9 (9)- - - - 10 (10)- - กรงปินั ง - 6 (5) 11 (9)- - 13 (14)- 18 (17)- - 48 (45)- - รวม 2 35 (14) 129 (99)41 (1)98 ()2 (2) 35 (51) 13 (11) 3 (2) 322 (284) 0 0 หมายเหตุ ข้อมูลตัวเลขสีดำ เป็นของ ศตส. อ. / สสอ./ ตร. พื้นที่ ข้อมูลตัวเลขทสีแดง เป็นของ ตร. ภ. จว.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google