งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประส งค์ 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ ภาวะสุขภาพของ นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประส งค์ 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ ภาวะสุขภาพของ นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ ภาวะสุขภาพของ นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพที่มีระดับ แตกต่างกัน

2 คุณลักษณะส่วน บุคคล - เพศ - อายุ - ระดับชั้นเรียน - ศาสนา - การอยู่อาศัย / จำนวน บุคคลในครอบครัว - สภาพครอบครัว - อาชีพบิดา / มารดา - การศึกษาบิดา / มารดา - สัมพันธภาพใน ครอบครัว พฤติกรรม สุขภาพ 1. การบริโภค อาหาร 2. การออกกำลัง กาย 3. การดูแลสุขภาพ ตนเอง และความสะอาด ทั่วไปของ ร่างกาย และ เสื้อผ้า 4. อารมณ์และ ความรู้สึก คุณลักษณะของ โรงเรียน - ระดับโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ( ทอง เงิน ทองแดง, ไม่ผ่าน ) - ประเภทโรงเรียน ( ประถม, มัธยม ) - ที่ตั้งของโรงเรียน ภาวะสุขภาพ 1. ภาวะการเจริญเติบโต - น้ำหนัก / อายุ - น้ำหนัก / ส่วนสูง - ส่วนสูง / อายุ 2. โรคฟันผุ เหงือกอักเสบ 3. โรคจากสุขวิทยาส่วน บุคคลไม่ดี ( เหา หิด กลาก เกลื้อน ) 4. ภาวะสายตา

3 1. แบบสอบถาม พฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียน 2. แบบบันทึกภาวะ สุขภาพนักเรียน

4 จังหวัด เ ท ศ บาล ช น บทช น บท ทอ ง เงินไม่ผ่าน เกณฑ์ เงิ น ทอง ประถ ม มัธ ยม ประถ ม มัธ ยม ประ ถม มัธ ยม ประถ ม มัธ ยม ประ ถม มัธ ยม ทอง แดง ประถ ม มัธ ยม ประ ถม มัธ ยม

5 1. นักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 ใน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับประถมศึกษา 2. นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6 ใน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษา

6 การสุ่มเลือกนักเรียน สุ่ม นักเรียนตามแผนภูมิ จำนวน ห้องเรียนต่อชั้น 1 ห้องเรียน มากกว่า 1 ห้องเรียน สุ่มนักเรียน 12 คน / ห้อง สุ่มมา 1 ห้องเรียน โดยสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) หรือสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยสุ่ม แบบง่าย ตรวจร่างกาย / ตอบ แบบสอบถาม

7 จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามเขตที่ตั้งของ โรงเรียนและภาค ภาค เขตที่ตั้งของ โรงเรียน รวม ใน เขต เทศบ าล นอก เขต เทศบา ล ภาคเหนือ 8641,0621,926 ภาคกลาง 9611,2692,230 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 8011,2352,036 ภาคใต้ 447530977 รวม 3,07 3 4,09 67,169

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประส งค์ 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ ภาวะสุขภาพของ นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google