งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของ
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของ นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีระดับ แตกต่างกัน

2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - ระดับชั้นเรียน - ศาสนา - การอยู่อาศัย / จำนวน บุคคลในครอบครัว - สภาพครอบครัว - อาชีพบิดา/มารดา - การศึกษาบิดา/มารดา สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ 1. การบริโภคอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. การดูแลสุขภาพตนเอง และความสะอาดทั่วไปของ ร่างกาย และเสื้อผ้า 4. อารมณ์และความรู้สึก คุณลักษณะของโรงเรียน - ระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ทอง เงิน ทองแดง,ไม่ผ่าน) - ประเภทโรงเรียน (ประถม, มัธยม) - ที่ตั้งของโรงเรียน ภาวะสุขภาพ 1. ภาวะการเจริญเติบโต - น้ำหนัก/อายุ - น้ำหนัก / ส่วนสูง - ส่วนสูง/อายุ 2. โรคฟันผุ เหงือกอักเสบ 3. โรคจากสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี (เหา หิด กลาก เกลื้อน) 4. ภาวะสายตา

3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียน 2. แบบบันทึกภาวะสุขภาพนักเรียน

4 จังหวัด เ ท ศ บาล ช น บ ท ทอง เงิน ทองแดง ไม่ผ่านเกณฑ์ ทอง เงิน ทองแดง
ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม

5 กลุ่มตัวอย่าง 1. นักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 ในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับประถมศึกษา 2. นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6 ในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษา

6 จำนวนห้องเรียนต่อชั้น
การสุ่มเลือกนักเรียน สุ่มนักเรียนตามแผนภูมิ จำนวนห้องเรียนต่อชั้น 1 ห้องเรียน มากกว่า 1 ห้องเรียน สุ่มนักเรียน 12 คน/ห้อง สุ่มมา 1 ห้องเรียน โดยสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มแบบง่าย หรือสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ตรวจร่างกาย / ตอบแบบสอบถาม

7 เขตที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนและภาค ภาค เขตที่ตั้งของโรงเรียน รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ภาคเหนือ 864 1,062 1,926 ภาคกลาง 961 1,269 2,230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 801 1,235 2,036 ภาคใต้ 447 530 977 3,073 4,096 7,169

8 จำแนกตามเพศและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามเพศและเขตที่ตั้งของโรงเรียน จำแนกตามศาสนาและเขตที่ตั้งของโรงเรียน

9 จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับปัญหาเรื่องเหงือก
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับปัญหาเรื่องเหงือก จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับปัญหาเรื่องฟัน

10 จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มพฤติกรรมอารมณ์ ความรู้สึก
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มพฤติกรรมอารมณ์ ความรู้สึก จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการตรวจร่างกาย

11 จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภค

12 จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

13 จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง จำแนกตามระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการออกกำลังกายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google