งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ภาวะ สุขภาพของ ผู้สูงอายุ 7 จังหวัด ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ภาวะ สุขภาพของ ผู้สูงอายุ 7 จังหวัด ภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ภาวะ สุขภาพของ ผู้สูงอายุ 7 จังหวัด ภาคใต้

2 ปี พ. ศ. จำนวนผู้สูงอายุ 60+ ( คน ) ร้อยละของผู้สูงอายุ รวมชายหญิงรวมชายหญิง 2538 615,00 0 293,00 0 322,00 0 7.837.438.24 2543 716,00 0 339,00 0 377,00 0 8.588.099.08 2548 807,00 0 378,00 0 429,00 0 9.218.589.84 2553 910,00 0 423,00 0 487,00 0 9.979.2310.73 ภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัด ระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพังงา จังหวัด ภูเก็ต วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุในภาคใต้ประเทศไทย พ. ศ. 2538-2553 จำแนกตามเพศ

3 ปัญหาอุปสรรคการจัดกิจกรรมของ ชมรมของผู้สูงอายุเขตภาคใต้ 1. สถานการณ์ความไม่สงบทำให้รูปแบบการ จัดกิจกรรมของชมรม แต่ละครั้งมีการ เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมสั้น ลง มีการรวมตัวของสมาชิกชมรมเป็นกลุ่ม เล็ก ๆ เพื่อออกกำลังกาย บริเวณใกล้บ้าน สมาชิกร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งน้อยลง จะใช้ วิธีสลับ สับเปลี่ยนกันมา เพราะความไม่ ปลอดภัยขณะเดินทางจากบ้านไปร่วม กิจกรรมที่จุดนัด หมายของกลุ่ม 2. ไม่สามารถเยี่ยมผู้สูงอายุตามแผนที่ กำหนดไว้ได้ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ เกิดขึ้น 3. ความชัดเจนในการเป็นโครงการ Vertical Program ค่อนข้างช้า ทำให้การดำเนินงาน ใน พื้นที่ล่าช้าไปด้วย

4 สรุปผลการสำรวจประชากรสูงอายุไทยปี 2550 1. ด้านสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินสุขภาพ ตนเองว่ามีสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 43.0 โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป พบว่ามีปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุ ช่วงอื่น 2. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สถานภาพของ ผู้สูงอายุในครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะ หัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56.4 ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีเพียงร้อยละ 7.7

5 ภาคใต้มีจำนวนผู้สูงอายุ ที่ทำงานสูงสุดและส่วนใหญ่ ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 3. ด้านการทำงาน รายได้ และการ ออมของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุที่ ทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.1 โดย ภาคใต้มีจำนวนผู้สูงอายุ ที่ทำงานสูงสุดและส่วนใหญ่ ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 4. ด้านการเข้าถึงข้อมูล การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้ารับ การศึกษาในลักษณะการศึกษานอก โรงเรียน ประมาณ 6 ล้านคน

6 5. สถานการณ์เด่นของผู้สูงอายุปี 2550 คือความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเตรียม สังคมไทยให้พร้อมรับกับการเป็นสังคม ผู้สูงอายุ จึงมีสถานการณ์เด่น 4 กิจกรรม ได้แก่ การสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2550 มาตรการทางภาษีสำหรับ ผู้สูงอายุ บทบาทท้องถิ่นในการดูแล ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ดูแล ผู้สูงอายุที่ควรให้ความสำคัญ การ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ การ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรับรู้สิทธิ ของผู้สูงอายุ และบทบาทท้องถิ่นในการ ดูแลและจัดการผู้สูงอายุในท้องถิ่น ตนเองได้

7 7. ผู้สูงอายุในภาคใต้ มีภาวะอารมณ์ ซึมเศร้าสูงสุด ( ร้อยละ 15.5) ผู้สูงอายุภาคเหนือ มีภาวะรู้สึก ตนเองไม่มีคุณค่ามากที่สุด ( ร้อยละ 10.9) ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มี ปัญหาภาวะสุขภาพจิตในภาวะ ต่างๆ มากกว่าผู้สูงอายุภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาวะคิดฆ่าตัวตายสูงถึง ร้อยละ 5.2 รองลงมาคือ ผู้สูงอายุ ภาคเหนือ ( ร้อยละ 4.1) ผู้สูงอายุในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาวะคิดฆ่า ตัวตาย ต่ำที่สุด ร้อยละ 1.4

8 สถานการณ์ภาวะสุขภาพของ ผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้จากการ ระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม โรคที่ผู้สูงอายุเป็นมากที่สุดในพื้นที่ ของท่านคือโรคอะไรบ้าง ผู้สูงอายุในพื้นที่ของท่านมีกลุ่มที่มี อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น หรือไม่ อย่างไร ผู้สูงอายุในพื้นที่ของท่านมีผู้สูงอายุที่ ต้องพึ่งพามีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร

9 เอกสารน่าสนใจ

10 ของฝาก


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ภาวะ สุขภาพของ ผู้สูงอายุ 7 จังหวัด ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google