งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมวิเคราะห์ปัญหา กำหนด มาตรการและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการงาน NCD NCD and Aging to CCVD System Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมวิเคราะห์ปัญหา กำหนด มาตรการและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการงาน NCD NCD and Aging to CCVD System Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมวิเคราะห์ปัญหา กำหนด มาตรการและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการงาน NCD NCD and Aging to CCVD System Manager

2

3 ภาพที่ 2 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน โรค ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด สมองและโรคเบาหวาน ปี พ. ศ. 2540 - 2549 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข รวบรวมโดย : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรม ควบคุมโรค

4 ภาพที่ 3 แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสน คน ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ด้วย โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ พ. ศ. 2540 -2549 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดย : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

5

6 ร้อยละของการตรวจคัดกรองโรค เบาหวาน / ความ ดันโลหิตสูง (KPI ≥ ร้อยละ 90)

7 อำเภอ จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแยกรายประเภท DM HT DM+HT รวม เมือง 6,724 12,456 1,355 20,535 เขาย้อย 299 1,418 382 2,099 หนองหญ้าปล้อง 86 616 167 869 ชะอำ 564 2,356 1,579 4,499 ท่ายาง 448 2,677 920 4,045 บ้านลาด 578 2,612 2,018 5,208 บ้านแหลม 472 2,206 1,144 3,822 แก่งกระจาน 202 950 254 1,406 รวม 9,373 25,291 7,819 42,483 รายงานจำนวนผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับ การวินิจฉัยจากแพทย์

8 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง. (DM/HT และ DM+HT)..... จำแนกรายอำเภอ

9 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง. (DM/HT และ DM+HT).......... จังหวัดเพชรบุรี DM HT DM+HT รวม

10 อำเภอ จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแยกรายประเภท DM HT รวม เมือง 8,079 12,456 20,535 เขาย้อย 681 1,418 2,099 หนองหญ้าปล้อง 253 616 869 ชะอำ 2,143 2,356 4,499 ท่ายาง 1,368 2,677 4,045 บ้านลาด 2,596 2,612 5,208 บ้านแหลม 1,616 2,206 3,822 แก่งกระจาน 456 950 1,406 รวม 17,192 25,291 42,483 รายงานจำนวนผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับ การวินิจฉัยจากแพทย์

11 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)...... จำแนกรายอำเภอ

12 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT...... จังหวัดเพชรบุรี DM HT รวม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมวิเคราะห์ปัญหา กำหนด มาตรการและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการงาน NCD NCD and Aging to CCVD System Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google