งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NCD and Aging to CCVD System Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NCD and Aging to CCVD System Manager"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NCD and Aging to CCVD System Manager

2 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ

3 ภาพที่ 2 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน ปี พ.ศ ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดย : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

4 ภาพที่ 3 แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ พ.ศ ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดย : กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

5

6 ร้อยละของการตรวจคัดกรองโรค เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง (KPI ≥ ร้อยละ 90)

7 รายงานจำนวนผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ อำเภอ
จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแยกรายประเภท DM HT DM+HT รวม เมือง 6,724 12,456 1,355 20,535 เขาย้อย 299 1,418 382 2,099 หนองหญ้าปล้อง 86 616 167 869 ชะอำ 564 2,356 1,579 4,499 ท่ายาง 448 2,677 920 4,045 บ้านลาด 578 2,612 2,018 5,208 บ้านแหลม 472 2,206 1,144 3,822 แก่งกระจาน 202 950 254 1,406 9,373 25,291 7,819 42,483

8 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง. (DM/HTและ DM+HT).....จำแนกรายอำเภอ

9 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง. (DM/HTและ DM+HT)..........จังหวัดเพชรบุรี

10 รายงานจำนวนผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแยกรายประเภท DM HT รวม เมือง 8,079 12,456 20,535 เขาย้อย 681 1,418 2,099 หนองหญ้าปล้อง 253 616 869 ชะอำ 2,143 2,356 4,499 ท่ายาง 1,368 2,677 4,045 บ้านลาด 2,596 2,612 5,208 บ้านแหลม 1,616 2,206 3,822 แก่งกระจาน 456 950 1,406 17,192 25,291 42,483

11 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)......จำแนกรายอำเภอ

12 ผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT......จังหวัดเพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt NCD and Aging to CCVD System Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google