งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

2  ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรม ผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) เป็นทฤษฎีที่ถือว่าความพอใจของผู้บริโภค สามารถวัดได้ ถือเป็น Cardinal Theory ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory) เป็นทฤษฎีที่ถือว่าความพอใจของผู้บริโภคไม่ สามารถวัดได้ จะบอกได้เพียงว่ามีความพอใจ มากกว่าหรือน้อยกว่า ถือเป็น Ordinary Theory

3  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ ผู้บริโภคได้รับจากการอุปโภคบริโภคสินค้า และบริการ ความพอใจที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าและ บริการสามารถวัดเป็นหน่วย ได้เรียกว่า util เศรษฐทรัพย์ (Economic goods) ทุกชนิดย่อมมี อรรถประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการใน สินค้า สินค้าชนิดเดียวกันจำนวนเท่ากันอาจให้ประโยชน์ ต่างกันได้ กรณีเวลาต่างกัน หรือผู้บริโภคต่างกัน

4  ความหมายของอรรถประโยชน์ เพิ่ม (MU) และอรรถประโยชน์รวม (TU) อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility :MU) ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นจากการ บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) ผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) ที่ ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้า ตั้งแต่ หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กำลังพิจารณา TU = MUi MUn = TUn – TUn-1  i=1 N

5  ความสัมพันธ์ระหว่าง TU และ MU

6  Relationship of Total and Marginal Utility (continued) MU > 0, TU MU = 0, max TU MU < 0, TU  กฏการลดน้อยลง อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นๆที่ ละหน่วยอรรถประโยชน์ ส่วนเพิ่มของสินค้า และบริการหน่วยที่เพิ่มนั้นจะลดลงตามลำดับ

7 ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium) เป็นการพิจารณาว่าผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงิน รายได้ที่มีอยู่จำกัดในการซื้อสินค้าและบริการ ชนิดต่างๆ อย่างไร จึงจะได้รับความพอใจ สูงสุด (Maximize Utility)

8  ดุลยภาพผู้บริโภค กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้ไม่จำกัด และสินค้า ทุกชนิดมีราคาเท่ากัน max TU เมื่อ MUa = MUb = ………= 0 กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้จำกัดและสินค้าทุก ชนิดราคาเท่ากัน max TU เมื่อ MUa = MUb = ……… = MUn = k กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้จำกัดและสินค้าทุก ชนิดราคาไม่เท่ากัน max TU เมื่อ MUa/Pa = MUb/Pb = ……… = MUn / Pn = k

9 เงื่อนไขการบริโภคที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ รายได้จำกัด สัดส่วนการบริโภคสินค้า a จำนวน Q 1 หน่วย และ b จำนวน Q 1 หน่วย ดีที่สุด เงื่อนไขนี้คือ Mu a = Mu b 0Q1 Q2 Q3 Mu b Mu a MU, TU

10  ข้อโต้แย้งทฤษฎี อรรถประโยชน์ ในการซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคไม่ได้ สนใจถึง MU ของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้ไม่ เกิดดุลยภาพ ผู้บริโภคมักซื้อสินค้าตามความเคยชิน ไม่ได้ คำนึงถึง MU ความพอใจของผู้บริโภคไม่สามารถวัดเป็น หน่วยได้

11  ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory) เส้นความพอใจเท่ากัน ( เส้น IC ) คือ เส้นที่แสดงสัดส่วนของสินค้าสองชนิดที่ แตกต่างกันแต่ให้ความพอใจแก่ผู้บริโภค เท่ากัน

12  แผนภาพเส้นความพอใจเท่ากัน เส้น IC ของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ มีได้หลาย เส้นเพราะความพอใจของผู้บริโภคมีหลาย ระดับ โดยเส้นที่อยู่เหนือกว่าย่อมให้ความ พอใจมากกว่า IC3 > IC2 > IC1

13  คุณสมบัติของเส้นความพอใจ เท่ากัน เป็นเส้นโค้งทอดลงจากซ้ายมาขวา เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด (origin) เส้นความพอใจเท่ากันตัดกันไม่ได้ เป็นเส้นที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

14 อัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกัน ของสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution : MRS) MRS: การลดลงของสินค้าชนิดหนึ่ง เมื่อ ผู้บริโภคได้รับสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่ง หน่วย โดยรักษาระดับความพอใจให้คงเดิม สมมุติให้ x และ y เป็นสินค้า 2 ชนิดนั้น ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า x เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยได้รับสินค้า y ลดลง ค่า MRSxy = - dY/dX คือค่า slope ของเส้น IC ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า y เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยบริโภคสินค้า x ลดลง ค่า MRSyx = - dX/dY

15  กฎการลดน้อยถอยลงของอัตราส่วน เพิ่มของ การทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution) เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เพิ่มขึ้นที่ละหน่วย ( สินค้า x) ค่า MRSxy จะมี ค่าลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสินค้าทั้งสองชนิด ทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ อธิบายว่าทำไมเส้น IC จึงโค้งเข้าหาจุดกำเนิด

16 ข้อยกเว้น 1. กรณี 2 ชนิดทดแทน กันได้สมบูรณ์ 0x y IC ค่า MRS xy, MRS yx มีค่าคงที่ ตลอดทั้งเส้น ค่า MRS x = ∞ ในช่วง IC ตั้งฉาก ค่า MRS x = 0 ในช่วง IC ขนานกับ แกนนอน 2. สินค้า 2 ชนิดใช้ ประกอบกัน y 0x IC

17  เส้นงบประมาณ (Budget Line) เส้นงบประมาณ (Budget Line) : เส้นที่ แสดงให้เห็นถึงจำนวนต่างๆของสินค้า 2 ชนิด ซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยเงินจำนวนหนึ่งที่ กำหนดให้ ณ ราคาตลาดขณะนั้น 0 สินค้า y สินค้า x เส้นงบประมาณ slope = -Px/Py

18 การเปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณ 1. รายได้เปลี่ยน, ราคาสินค้า x และ y คงที่ 2. รายได้คงที่, ราคา เปลี่ยน 2.1 รายได้คงที่, ราคา สินค้า x เปลี่ยน, ราคา y คงที่ 2.2 รายได้คงที่, ราคา สินค้า y เปลี่ยน, ราคา x คงที่ y y y 0 00 x xx

19  ดุลยภาพของผู้บริโภค ดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค ใช้เงินที่มีอยู่จำกัดซื้อสินค้า 2 ชนิด โดยทำ ให้เขาได้รับความพอใจสูงสุด

20  การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้ที่แท้จริง เปลี่ยน

21  การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาสินค้าชนิด หนึ่งเปลี่ยน อีกชนิดหนึ่งคงที่

22  การสร้างเส้นอุปสงค์จากการ วิเคราะห์เส้น IC Price demand : See page 79, 81 Income demand : See page page 81  Substitution Effect and Income Effect See page 82-84


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google