งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

2 ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) เป็นทฤษฎีที่ถือว่าความพอใจของผู้บริโภคสามารถวัดได้ ถือเป็น Cardinal Theory ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory) เป็นทฤษฎีที่ถือว่าความพอใจของผู้บริโภคไม่สามารถวัดได้ จะบอกได้เพียงว่ามีความพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่า ถือเป็น Ordinary Theory

3 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ อรรถประโยชน์ (Utility) : ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ ความพอใจที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการสามารถวัดเป็นหน่วย ได้เรียกว่า util เศรษฐทรัพย์ (Economic goods) ทุกชนิดย่อมมีอรรถประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในสินค้า สินค้าชนิดเดียวกันจำนวนเท่ากันอาจให้ประโยชน์ต่างกันได้ กรณีเวลาต่างกัน หรือผู้บริโภคต่างกัน

4 ความหมายของอรรถประโยชน์เพิ่ม(MU) และอรรถประโยชน์รวม (TU)
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility :MU) ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นจากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย อรรถประโยชน์รวม(Total Utility : TU) ผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้า ตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กำลังพิจารณา TU = MUi MUn = TUn – TUn-1 N i=1

5 ความสัมพันธ์ระหว่าง TU และ MU

6 Relationship of Total and Marginal Utility (continued)
MU > 0 , TU MU = 0 , max TU MU < 0 , TU กฏการลดน้อยลงอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นๆที่ละหน่วยอรรถประโยชน์ ส่วนเพิ่มของสินค้าและบริการหน่วยที่เพิ่มนั้นจะลดลงตามลำดับ

7 ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumer Equilibrium)
เป็นการพิจารณาว่าผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินรายได้ที่มีอยู่จำกัดในการซื้อสินค้าและบริการชนิดต่างๆ อย่างไร จึงจะได้รับความพอใจสูงสุด (Maximize Utility)

8 ดุลยภาพผู้บริโภค กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้ไม่จำกัด และสินค้าทุกชนิดมีราคาเท่ากัน max TU เมื่อ MUa = MUb = ………= 0 กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้จำกัดและสินค้าทุกชนิดราคาเท่ากัน max TU เมื่อ MUa = MUb = ……… = MUn = k กรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้จำกัดและสินค้าทุกชนิดราคาไม่เท่ากัน max TU เมื่อ MUa/Pa = MUb/Pb = ……… = MUn / Pn = k

9 เงื่อนไขการบริโภคที่เหมาะสมที่สุดภายใต้รายได้จำกัด
MU , TU Mub Mua Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q3 สัดส่วนการบริโภคสินค้า a จำนวน Q1 หน่วย และ b จำนวน Q1 หน่วย ดีที่สุด เงื่อนไขนี้คือ Mua = Mub

10 ข้อโต้แย้งทฤษฎีอรรถประโยชน์
ในการซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคไม่ได้สนใจถึง MU ของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้ไม่เกิดดุลยภาพ ผู้บริโภคมักซื้อสินค้าตามความเคยชิน ไม่ได้คำนึงถึง MU ความพอใจของผู้บริโภคไม่สามารถวัดเป็นหน่วยได้

11 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve Theory)
เส้นความพอใจเท่ากัน (เส้นIC ) คือ เส้นที่แสดงสัดส่วนของสินค้าสองชนิดที่แตกต่างกันแต่ให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคเท่ากัน

12 แผนภาพเส้นความพอใจเท่ากัน
เส้น IC ของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ มีได้หลายเส้นเพราะความพอใจของผู้บริโภคมีหลายระดับ โดยเส้นที่อยู่เหนือกว่าย่อมให้ความพอใจมากกว่า IC3 > IC2 > IC1

13 คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน
เป็นเส้นโค้งทอดลงจากซ้ายมาขวา เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด (origin) เส้นความพอใจเท่ากันตัดกันไม่ได้ เป็นเส้นที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

14 อัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution : MRS)
สมมุติให้ x และ y เป็นสินค้า 2 ชนิดนั้น ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า x เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยได้รับสินค้า y ลดลง ค่าMRSxy = -dY/dX คือค่า slope ของเส้น IC ถ้าผู้บริโภคได้รับสินค้า y เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยบริโภคสินค้า x ลดลง ค่า MRSyx = -dX/dY

15 กฎการลดน้อยถอยลงของอัตราส่วนเพิ่มของ การทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution) เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นที่ละหน่วย (สินค้า x) ค่า MRSxy จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสินค้าทั้งสองชนิดทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมเส้น IC จึงโค้งเข้าหาจุดกำเนิด

16 ข้อยกเว้น 1. กรณี 2 ชนิดทดแทนกันได้สมบูรณ์ x y IC
1. กรณี 2 ชนิดทดแทนกันได้สมบูรณ์ x y IC ค่า MRSxy , MRSyx มีค่าคงที่ตลอดทั้งเส้น ค่า MRSx = ∞ ในช่วง IC ตั้งฉาก ค่า MRSx = ในช่วง IC ขนานกับ แกนนอน 2. สินค้า 2 ชนิดใช้ประกอบกัน y x IC

17 เส้นงบประมาณ (Budget Line)
สินค้า y เส้นงบประมาณ slope = -Px/Py สินค้า x

18 การเปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณ
1. รายได้เปลี่ยน , ราคาสินค้า x และ y คงที่ y x 2. รายได้คงที่ , ราคาเปลี่ยน 2.2 รายได้คงที่ , ราคาสินค้า y เปลี่ยน , ราคา x คงที่ 2.1 รายได้คงที่ , ราคาสินค้า x เปลี่ยน , ราคา y คงที่ y y x x

19 ดุลยภาพของผู้บริโภค ดุลยภาพของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคใช้เงินที่มีอยู่จำกัดซื้อสินค้า 2 ชนิด โดยทำให้เขาได้รับความพอใจสูงสุด

20 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ
ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้ที่แท้จริงเปลี่ยน

21 การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ
ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยน อีกชนิดหนึ่งคงที่

22 การสร้างเส้นอุปสงค์จากการวิเคราะห์เส้น IC
Price demand : See page 79, 81 Income demand : See page page 81 Substitution Effect and Income Effect See page 82-84


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google