งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regulations for SoLA, KMUTT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regulations for SoLA, KMUTT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Regulations for SoLA, KMUTT
Research Ethics Regulations for SoLA, KMUTT ©2009 Richard Watson Todd

2 Key ethical principles
Obtain informed consent Avoid deception Minimise intrusion Ensure privacy and confidentiality Minimise risk of harm Avoid coercion or manipulation Reciprocate การได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัย การหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูล การลดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การรับรองสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัย การปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจัยจากความเสี่ยง ผลกระทบเชิงลบ หรือความเสียหายอันเกิดจากการทำวิจัย การหลีกเลี่ยงการบังคับข่มขู่หรือหลอกใช้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของผู้วิจัย การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการวิจัย ©2009 Richard Watson Todd

3 A case study You are interested in how the change to university autonomy has affected the ways in which universities operate You want to conduct in-depth interviews with senior administrators from 4 recently autonomous universities You also want to send a questionnaire to a sample of 60 teachers working at these universities ท่านสนใจศึกษาว่าการเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีผลกระทบต่อแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างไร ท่านต้องการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับอาวุโส ในมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ ท่านต้องการแจกแบบสอบถามให้แก่อาจารย์จำนวน 60 คนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ©2009 Richard Watson Todd 3

4 SoLA research requiring ethics approval
Obligatory ethics approval All PhD research All 12-credit Masters research Optional ethics approval SoLA funded research (if CRS Board requires approval) 6-credit and 3-credit Masters research (if supervisor requires approval) Any other research (if researcher asks for approval) ©2009 Richard Watson Todd


ดาวน์โหลด ppt Regulations for SoLA, KMUTT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google