งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Ethics Regulations for SoLA, KMUTT ©2009 Richard Watson Todd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Ethics Regulations for SoLA, KMUTT ©2009 Richard Watson Todd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Ethics Regulations for SoLA, KMUTT ©2009 Richard Watson Todd

2 Key ethical principles Obtain informed consent Avoid deception Minimise intrusion Ensure privacy and confidentiality Minimise risk of harm Avoid coercion or manipulation Reciprocate การได้รับความยินยอมจาก ผู้เข้าร่วมวิจัย การหลีกเลี่ยงการบิดเบือน ข้อมูล การลดการล่วงละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล การรับรองสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของ ผู้เข้าร่วมการวิจัย การปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจัย จากความเสี่ยง ผลกระทบ เชิงลบ หรือความเสียหายอัน เกิดจากการทำวิจัย การหลีกเลี่ยงการบังคับข่มขู่ หรือหลอกใช้ผู้เข้าร่วมการ วิจัยเพื่อผลประโยชน์ของ ผู้วิจัย การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและ กันระหว่างผู้วิจัยและ ผู้เข้าร่วมการวิจัย ©2009 Richard Watson Todd

3 A case study You are interested in how the change to university autonomy has affected the ways in which universities operate –You want to conduct in-depth interviews with senior administrators from 4 recently autonomous universities –You also want to send a questionnaire to a sample of 60 teachers working at these universities ท่านสนใจศึกษาว่าการ เปลี่ยนสถานะของ มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐมีผลกระทบต่อแนว ทางการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยอย่างไร – ท่านต้องการเก็บข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เชิงลึก จาก ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหาร ระดับอาวุโส ในมหาวิทยาลัย ที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 4 แห่ง – นอกจากนี้ ท่านต้องการแจก แบบสอบถามให้แก่อาจารย์ จำนวน 60 คนที่ทำงานใน มหาวิทยาลัยดังกล่าว ©2009 Richard Watson Todd

4 SoLA research requiring ethics approval Obligatory ethics approval –All PhD research –All 12-credit Masters research Optional ethics approval –SoLA funded research (if CRS Board requires approval) –6-credit and 3-credit Masters research (if supervisor requires approval) –Any other research (if researcher asks for approval) ©2009 Richard Watson Todd


ดาวน์โหลด ppt Research Ethics Regulations for SoLA, KMUTT ©2009 Richard Watson Todd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google