งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rethinking Research Deane Neubauer Professor Emeritus, University of Hawaii, Manoa Presented to the School of Social Science and Languages King Mongkut’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rethinking Research Deane Neubauer Professor Emeritus, University of Hawaii, Manoa Presented to the School of Social Science and Languages King Mongkut’s."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rethinking Research Deane Neubauer Professor Emeritus, University of Hawaii, Manoa Presented to the School of Social Science and Languages King Mongkut’s University of Technology Thonburi August 27, 2006 Deane Neubauer Professor Emeritus, University of Hawaii, Manoa Presented to the School of Social Science and Languages King Mongkut’s University of Technology Thonburi August 27, 2006

2 Why Should We Rethink Research?  Lack of meaning in research  Tendency to do what we know, rather than to do what may be needed  การทำวิจัยที่ไม่เกิดประโยชน์  แนวโน้มที่จะทำวิจัยในสิ่งที่เรารู้มากกว่าสิ่งที่ จำเป็นต้องทำ  Lack of meaning in research  Tendency to do what we know, rather than to do what may be needed  การทำวิจัยที่ไม่เกิดประโยชน์  แนวโน้มที่จะทำวิจัยในสิ่งที่เรารู้มากกว่าสิ่งที่ จำเป็นต้องทำ

3 Why Should We Rethink Research?  New problems require new research questions  Good research is cumulative--as knowledge accumulates, we need to ask new questions  เมื่อพบปัญหาใหม่เราจำเป็นต้องตั้งคำถามวิจัยใหม่  งานวิจัยที่ดี เปรียบได้กับความรู้ซึ่งเป็นการสั่งสมคิด ค้นขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีการตั้งคำถามวิจัยใหม่  New problems require new research questions  Good research is cumulative--as knowledge accumulates, we need to ask new questions  เมื่อพบปัญหาใหม่เราจำเป็นต้องตั้งคำถามวิจัยใหม่  งานวิจัยที่ดี เปรียบได้กับความรู้ซึ่งเป็นการสั่งสมคิด ค้นขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีการตั้งคำถามวิจัยใหม่

4 Why Should We Rethink Research?  Keeping up: novelty and innovation in research care constant  การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่จำเป็นต้องมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  Keeping up: novelty and innovation in research care constant  การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่จำเป็นต้องมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5 Why Do Research?  Obviously--to gain knowledge. But…what kind of knowledge?  The centrality of the research question to the research endeavor.  เราต้องการความรู้ใหม่ แต่คือความรู้ประเภทใด  เพื่อพยายามตอบคำถามวิจัย  Obviously--to gain knowledge. But…what kind of knowledge?  The centrality of the research question to the research endeavor.  เราต้องการความรู้ใหม่ แต่คือความรู้ประเภทใด  เพื่อพยายามตอบคำถามวิจัย

6  What do you want to know?  Why do you want to know it?  How might you go about it?  เราต้องการรู้อะไร  เหตุใดเราจึงต้องการรู้สิ่งนั้น  เราจะใช้วิธีการใดเพื่อให้รู้สิ่งนั้น  What do you want to know?  Why do you want to know it?  How might you go about it?  เราต้องการรู้อะไร  เหตุใดเราจึงต้องการรู้สิ่งนั้น  เราจะใช้วิธีการใดเพื่อให้รู้สิ่งนั้น Why Do Research?

7 What Do You Want to Know?  Whatever the subject, it is critical to know whether others have done it before you. Research is done on the efforts of our predecessors.  ในการศึกษาเรื่องใดๆก็ตาม เราจำเป็นต้องทราบว่า ได้มีการศึกษาเรื่องนั้นๆ มาก่อนหรือไม่ เนื่องจาก การทำวิจัยเป็นการต่อยอดความรู้จากผู้วิจัยอื่นๆ ที่ ได้ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  Whatever the subject, it is critical to know whether others have done it before you. Research is done on the efforts of our predecessors.  ในการศึกษาเรื่องใดๆก็ตาม เราจำเป็นต้องทราบว่า ได้มีการศึกษาเรื่องนั้นๆ มาก่อนหรือไม่ เนื่องจาก การทำวิจัยเป็นการต่อยอดความรู้จากผู้วิจัยอื่นๆ ที่ ได้ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8  The first step always is researching the research question--then one can ask: how is my question similar or different? How can I build on what has been done?  ขั้นตอนแรกคือ ศึกษาคำถามวิจัยที่มีอยู่ก่อน แล้ว พิจารณาว่าคำถามวิจัยที่จะตั้งขึ้นใหม่นั้นเหมือนหรือ แตกต่างจากเดิมอย่างไร แล้วเราจะทำวิจัยต่อได้ อย่างไร  The first step always is researching the research question--then one can ask: how is my question similar or different? How can I build on what has been done?  ขั้นตอนแรกคือ ศึกษาคำถามวิจัยที่มีอยู่ก่อน แล้ว พิจารณาว่าคำถามวิจัยที่จะตั้งขึ้นใหม่นั้นเหมือนหรือ แตกต่างจากเดิมอย่างไร แล้วเราจะทำวิจัยต่อได้ อย่างไร What Do You Want to Know?

9 Yin’s Approach (1984)  Is it exploratory? Seek to describe the incidence or distribution of some phenomenon?  What is happening?  What are the salient themes, patterns, categories in participants’ meaning structures?  How are these patterns linked to one another  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงสำรวจหรือไม่ เราทำเพื่อต้องการอธิบายหรือ เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์บางอย่าง  กำลังเกิดอะไรขึ้นในปรากฏการณ์ที่เราต้องการศึกษา  อะไรคือ โครงสร้าง รูปแบบ ที่เด่นชัด ของผลที่ได้จากกลุ่มประชากร  รูปแบบลักษณะเหล่านี้สัมพันธ์กับรูปแบบอื่นๆอย่างไร  Is it exploratory? Seek to describe the incidence or distribution of some phenomenon?  What is happening?  What are the salient themes, patterns, categories in participants’ meaning structures?  How are these patterns linked to one another  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงสำรวจหรือไม่ เราทำเพื่อต้องการอธิบายหรือ เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์บางอย่าง  กำลังเกิดอะไรขึ้นในปรากฏการณ์ที่เราต้องการศึกษา  อะไรคือ โครงสร้าง รูปแบบ ที่เด่นชัด ของผลที่ได้จากกลุ่มประชากร  รูปแบบลักษณะเหล่านี้สัมพันธ์กับรูปแบบอื่นๆอย่างไร

10  Or, does it try to explain some phenomenon?  What events, beliefs, attitudes, policies etc. are shaping the environment  How do these forces interact to result in the phenomenon?  หรือ การวิจัยนี้ทำเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง  เหตุการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ หรือนโยบายใดที่มีผลต่อ สังคมหรือสิ่งรอบตัวเรา  สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ ต่างๆเหล่านั้นในสังคม  Or, does it try to explain some phenomenon?  What events, beliefs, attitudes, policies etc. are shaping the environment  How do these forces interact to result in the phenomenon?  หรือ การวิจัยนี้ทำเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง  เหตุการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ หรือนโยบายใดที่มีผลต่อ สังคมหรือสิ่งรอบตัวเรา  สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ ต่างๆเหล่านั้นในสังคม Yin’s Approach (1984)

11 Description and Prediction  Is it descriptive? What do you seek describe? Documenting the phenomenon.  What are the salient behaviors, events, beliefs, attitudes, structures, processes occurring in this phenomenon?  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงพรรณนาหรือไม่ สิ่งที่เราต้องการ ค้นหาคืออะไร การรวบรวมเอกสารและข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ  อะไรคือพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ โครงสร้างและ กระบวนการที่เด่นชัด ซึ่งเกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้นๆ  Is it descriptive? What do you seek describe? Documenting the phenomenon.  What are the salient behaviors, events, beliefs, attitudes, structures, processes occurring in this phenomenon?  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงพรรณนาหรือไม่ สิ่งที่เราต้องการ ค้นหาคืออะไร การรวบรวมเอกสารและข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ  อะไรคือพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ โครงสร้างและ กระบวนการที่เด่นชัด ซึ่งเกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้นๆ

12  Is it predictive? Predicting outcomes or forecasting events.  What will occur as a result of the phenomenon?  Who will be affected? In what ways?  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงพยากรณ์หรือไม่ การคาดเดาผลลัพธ์หรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  เมื่อเกิดปรากฏการณ์บางอย่าง อะไรจะเกิดตามมา  ใครจะได้รับผลกระทบ และกระทบในแง่ใดบ้าง  Is it predictive? Predicting outcomes or forecasting events.  What will occur as a result of the phenomenon?  Who will be affected? In what ways?  การวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงพยากรณ์หรือไม่ การคาดเดาผลลัพธ์หรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  เมื่อเกิดปรากฏการณ์บางอย่าง อะไรจะเกิดตามมา  ใครจะได้รับผลกระทบ และกระทบในแง่ใดบ้าง Description and Prediction

13 Research StrategyExamples of Data Exploratory Case study Field Study Participant observation, in-depth interviewing, elite interviewing, focus groups กรณีศึกษา การศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณ์แบบมี ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมภาษณ์ บุคคลระดับสูง การศึกษาเฉพาะกลุ่ม ExplanatoryMulti-site case study History Field study Ethnography Participant observation In-depth interviewing Survey questionnaire Document analysis กรณีศึกษาจากหลาย แหล่ง การศึกษา ประวัติศาสตร์ การศึกษาภาคสนาม การศึกษาชาติพันธุ์ วรรณา การสังเกตการณ์แบบมี ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เชิงลึก การใช้ แบบสอบถาม การ วิเคราะห์เอกสาร

14 Research StrategyExamples of Data DescriptiveField Study Case Study Ethnography Participant Observation In-depth interviewing Document analysis Unobtrusive measures Survey questionnaire การศึกษาภาคสนาม กรณีศึกษา การศึกษาชาติพันธุ์ วรรณา การสังเกตการณ์แบบ มีส่วนร่วม การ สัมภาษณ์เชิงลึก การ วิเคราะห์เอกสาร การ วัดแบบไม่แทรกแซง การใช้แบบสอบถาม PredictiveExperiment Quasi-experiment Survey questionnaire (large sample) Kinesics/proxemics Content analysis การทำการทดลอง การทำการกึ่งทดลอง การใช้แบบสอบถาม ( กลุ่มตัวอย่างขนาด ใหญ่ ) Kinesics/proxemics การวิเคราะห์เนื้อหา

15 Developing Research Proposals: Introducing the Study 1.Describe the substantive focus of research 2.Frame as larger theoretical, policy or practice problem--develop its significance 1.อธิบายจุดเน้นของงานวิจัย 2.สร้างโครงร่างของทฤษฎี นโยบาย และปัญหาที่ ต้องการศึกษา แล้วพัฒนาเพื่อให้ได้นัยสำคัญ ของงานวิจัย 1.Describe the substantive focus of research 2.Frame as larger theoretical, policy or practice problem--develop its significance 1.อธิบายจุดเน้นของงานวิจัย 2.สร้างโครงร่างของทฤษฎี นโยบาย และปัญหาที่ ต้องการศึกษา แล้วพัฒนาเพื่อให้ได้นัยสำคัญ ของงานวิจัย

16 Developing Research Proposals: Introducing the Study 3. Pose initial research questions 4. Forecast literature to be discussed in literature review 5.Discuss limitations of Study 3.ตั้งปัญหาหรือคำถามวิจัย 4.คาดการณ์วรรณกรรมที่ต้องนำมาใช้ในงานวิจัย 5.อภิปรายข้อจำกัดในงานวิจัย 3. Pose initial research questions 4. Forecast literature to be discussed in literature review 5.Discuss limitations of Study 3.ตั้งปัญหาหรือคำถามวิจัย 4.คาดการณ์วรรณกรรมที่ต้องนำมาใช้ในงานวิจัย 5.อภิปรายข้อจำกัดในงานวิจัย

17 Developing Research Proposals: Review of Related Literature Four functions of literature review: 1.Demonstrate underlying assumptions behind general research questions 2.Demonstrate knowledge of researcher in related research and its traditions จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม 1.แสดงสมมติฐานซึ่งเป็นที่มาของคำถามวิจัย 2.แสดงความรู้ของผู้วิจัยในเรื่องที่จะศึกษา Four functions of literature review: 1.Demonstrate underlying assumptions behind general research questions 2.Demonstrate knowledge of researcher in related research and its traditions จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม 1.แสดงสมมติฐานซึ่งเป็นที่มาของคำถามวิจัย 2.แสดงความรู้ของผู้วิจัยในเรื่องที่จะศึกษา

18 Developing Research Proposals: Review of Related Literature 3.Demonstrate that researcher has identified gaps and that proposal will fill needs 4.Refines and redefines the research question and any related hypotheses 3.แสดงถึงความจำเป็นในการทำวิจัยเพื่อที่จะเติม ส่วนขององค์ความรู้ที่ยังขาดหายไป 4.ช่วยในการปรับคำถามวิจัยและสมมติฐานที่ เกี่ยวข้อง 3.Demonstrate that researcher has identified gaps and that proposal will fill needs 4.Refines and redefines the research question and any related hypotheses 3.แสดงถึงความจำเป็นในการทำวิจัยเพื่อที่จะเติม ส่วนขององค์ความรู้ที่ยังขาดหายไป 4.ช่วยในการปรับคำถามวิจัยและสมมติฐานที่ เกี่ยวข้อง

19 Developing Research Proposals: Research Design and Research Methods  What is your research intended to do? What is it not intended to do? (Bounding the study.)  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาอะไรและไม่ ศึกษาอะไร (กำหนดขอบเขตของงานวิจัย)  What is your research intended to do? What is it not intended to do? (Bounding the study.)  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาอะไรและไม่ ศึกษาอะไร (กำหนดขอบเขตของงานวิจัย)

20 Developing Research Proposals: Research Design and Research Methods  Which methods will you employ?  Why these? Why not others?  วิธีและระเบียบวิจัยใดที่ควรนำมาใช้  ทำไมจึงใช้หรือไม่ใช้วิธีและระเบียบวิจัยนั้นๆ  Which methods will you employ?  Why these? Why not others?  วิธีและระเบียบวิจัยใดที่ควรนำมาใช้  ทำไมจึงใช้หรือไม่ใช้วิธีและระเบียบวิจัยนั้นๆ

21 The tension and complementary nature of quantitative and qualitative research approaches  Quantitative research of one variety very good for doing macro research in politics, sociology, economics, environment, etc.  การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสำหรับ งานวิจัยระดับมหัพภาค เช่น ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ  Quantitative research of one variety very good for doing macro research in politics, sociology, economics, environment, etc.  การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสำหรับ งานวิจัยระดับมหัพภาค เช่น ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

22 The tension and complementary nature of quantitative and qualitative research approaches  Quantitative survey research is very useful in identifying characteristics of populations, but requires care in control of sample size and representative nature of the sample. Power of significance dictated by the rigor of sample selection.  การวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจ เป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงลักษณะประชากร อย่างไรก็ตาม การเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่สำรวจจะต้องมี ความเหมาะสม สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้  Quantitative survey research is very useful in identifying characteristics of populations, but requires care in control of sample size and representative nature of the sample. Power of significance dictated by the rigor of sample selection.  การวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจ เป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงลักษณะประชากร อย่างไรก็ตาม การเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่สำรวจจะต้องมี ความเหมาะสม สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้

23 The tension and complementary nature of quantitative and qualitative research approaches  Critiques of survey biases.  การวิพากษ์อคติที่เกิดจากการสำรวจ  Critiques of survey biases.  การวิพากษ์อคติที่เกิดจากการสำรวจ

24 Complementary Nature of Qualitative Research  More detailed examination of survey characteristics  Deeper exploration of meanings  การทำวิจัยเชิงสำรวจทำให้เกิดการตรวจสอบ ในระดับรายละเอียด  ทำให้เกิดการค้นหาความหมายในเชิงลึก  More detailed examination of survey characteristics  Deeper exploration of meanings  การทำวิจัยเชิงสำรวจทำให้เกิดการตรวจสอบ ในระดับรายละเอียด  ทำให้เกิดการค้นหาความหมายในเชิงลึก

25 Complementary Nature of Qualitative Research  Ability to do micro level research--the focus in much qualitative research on “lived-life” issues and activities  สามารถสร้างงานวิจัยในระดับจุลภาค ซึ่งมุ่ง ศึกษาในหัวข้อที่เกิดขึ้นจริง  Ability to do micro level research--the focus in much qualitative research on “lived-life” issues and activities  สามารถสร้างงานวิจัยในระดับจุลภาค ซึ่งมุ่ง ศึกษาในหัวข้อที่เกิดขึ้นจริง

26 Complementary Nature of Qualitative Research  In general survey research tells us “what” and qualitative research can tell us “how” and “why”.  โดยทั่วไป การวิจัยเชิงสำรวจ จะอธิบาย “อะไร” และการวิจัยเชิงคุณภาพ จะอธิบาย “อย่างไร” และ “เพราะเหตุใด”  In general survey research tells us “what” and qualitative research can tell us “how” and “why”.  โดยทั่วไป การวิจัยเชิงสำรวจ จะอธิบาย “อะไร” และการวิจัยเชิงคุณภาพ จะอธิบาย “อย่างไร” และ “เพราะเหตุใด”


ดาวน์โหลด ppt Rethinking Research Deane Neubauer Professor Emeritus, University of Hawaii, Manoa Presented to the School of Social Science and Languages King Mongkut’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google