งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทางสังคมศาสตร์ (Ethical Issues in Quantitative Methodology in Social Research ) ธีรเดช ฉายอรุณ หลักสูตรประชากรศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทางสังคมศาสตร์ (Ethical Issues in Quantitative Methodology in Social Research ) ธีรเดช ฉายอรุณ หลักสูตรประชากรศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทางสังคมศาสตร์ (Ethical Issues in Quantitative Methodology in Social Research ) ธีรเดช ฉายอรุณ หลักสูตรประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Adapted from Teddlie C., and Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research.  เชื่อในเรื่อง “Single reality” ปรากฎการณ์ทางสังคมนั้นมีความเป็น สากล เหมือนกันทั้งหมด เช่นเดียวกับ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( วัด ควบคุม ทดลอง ทดสอบ ) จึงใช้ศึกษา ปรากฎการณ์ทางสังคมได้ ( ลดความลำเอียงจากผู้วิจัย )  Design, Measurement, Statistics เป็น กลไกหลักในการเข้าถึงความรู้ความจริง ( ลดความลำเอียงจากผู้วิจัย )  ประเด็นทางจริยธรรมจึงใช้วิธีคิดเดียวกับ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในคนทั่วไป การวิจัยเชิงปริมาณทาง สังคมศาสตร์

3 ความเชื่อเรื่องจริยธรรมของการวิจัยเชิงปริมาณ   เป็นจริยธรรมเชิงสัมบูรณ์ (Ethical absolutism)   มีกฎเกณฑ์ตายตัว (single standard) ว่าด้วยเรื่อง ของ การเคารพมนุษย์ ความเสี่ยง และประโยชน์ ใน การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย   ไม่ขึ้นกับบริบท ความเชื่อของผู้วิจัย หรือสังคมนั้นๆ คือมีความเป็นสากล   ช่วยให้เราตัดสินเชิงจริยธรรมได้ง่ายขึ้น (มี code of conduct)   มักถูกโต้แย้งว่า บางครั้งเราก็ไม่อาจพูดได้ชัดเจน 100% ว่าอะไรถูกหรือผิดเสมอไป

4 การตัดสินเชิงจริยธรรมการวิจัยเชิง ปริมาณ ความเสี่ยง ประโยชน์ ต่ำสูง ต่ำ สูง AB CD Adapted from: Panter, A.T., & Sterba, S.K. (2011).Handbook of Ethics in Quantitative Methodology. New York: Routledge. Ethical Dilemmas

5   เชื่อว่าคุณภาพของวิธีวิทยา (Methodological quality) สะท้อน การมีจริยธรรมการวิจัย   คุณภาพของวิธีวิทยานั้นครอบคลุม   การกำหนดประเด็นปัญหา / คำถามใน การวิจัย   การออกแบบการวิจัยและการสุ่ม ตัวอย่าง   กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล   การวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัย   งานวิจัยที่ได้แสดง / นำเสนอว่า ใช้วิธี วิทยาอย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน ถือ ว่าได้ควบคุมความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้ว การตัดสินใจมีแนวโน้มไปทาง Zone D Panter, A.T., & Sterba, S.K. (2011). Handbook of Ethics in Quantitative Methodology. New York: Routledge. การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการวิจัยเชิง ปริมาณ ( ต่อ )

6 การกำหนดประเด็นปัญหา/ คำถามการวิจัย   คำถามเชิงจริยธรรม คือ การวิจัยนี้ควรทำ หรือไม่? หรือการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อใคร?   แม้จะเกิดจากความคิดริเริ่มของผู้วิจัย แต่ก็ ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้   ผลกระทบในทางบวกที่จะเกิดขึ้นจาก ผลการวิจัยนี้   มีสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา   เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม หรือสอดคล้อง กับนโยบาย (ท้องถิ่น รัฐ/ประเทศ โลก) และมี การขับเคลื่อน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งมีมาก อาจไปอยู่ใน พื้นที่ B หรือ D ขึ้นอยู่กับ ระดับความ เสี่ยง แต่ก็มี แนวโน้นที่ น่าจะทำ

7 การออกแบบการวิจัย   บนประโยชน์ที่ไม่ต่างกันมาก การออกแบบ การวิจัยที่ต่างกันช่วยเพิ่มความเสี่ยง (เข้าสู่ พื้นที่ B) หรือลดความเสี่ยง (เข้าสู่พื้นที่ D) ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย เช่น   Survey vs. Experiment   Single treatment vs. Combined treatment   Single measure vs. Repeated measures   การวิจัยที่ศึกษากับกลุ่มเปราะบาง เพิ่มความ เสี่ยงให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย แต่เรามักจะเลี่ยง ได้ยาก

8 แม้ว่าจะเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากร ผลที่ได้อาจไม่แม่นยำ เพราะมี Nonsampling Error ขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจริยธรรมการวิจัย (1)

9 ขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจริยธรรมการวิจัย (2)   ขาดกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมาก และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม ทำ ให้ข้อสรุปของการวิจัยขาดความน่าเชื่อถือ   ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนให้เกิด Statistical power และ Accuracy   Statistical power ความน่าจะเป็นที่เราสรุปได้อย่างถูกต้องว่าตัว แปรมีความสัมพันธ์กันหรือ treatment นั้นได้ผล (กลุ่มตัวอย่าง มาก power มาก)   Accuracy ความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างค่าสถิติ และ พารามิเตอร์ (ดูจากค่า Min-Max ของพารามิเตอร์ใน Confidence interval ที่กำหนด)   มีเครื่องช่วยในการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างมากมาย และควรเลือกให้เหมาะสม

10 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล   คำถามเชิงจริยธรรมคือ ผู้วิจัยได้ลดความ เสี่ยง หรือ การคุกคาม (กายภาพ จิตใจ สังคม) ที่จะมีต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยให้น้อยที่สุด ได้อย่างไร?   กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ระยะ   ต้นน้ำ: การพัฒนาเครื่องมือวิจัย   กลางน้ำ: การเก็บข้อมูล   ปลายน้ำ: การบันทึกข้อมูล การเก็บ/ทำลาย ข้อมูล

11 จริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล (กลางน้ำ)   กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย   การชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบถึง โครงการวิจัยโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูล   การขอความยินยอมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง   การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยง   การดำเนินการหากมีผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัว ออกจากการวิจัย

12 จริยธรรมในการวิเคราะห์ข้อมูล   เลือกเทคนิคที่ช่วยตอบคำถาม/ วัตถุประสงค์การวิจัย สอดคล้องกับข้อมูล และ “พอเพียง”   การเลือกใช้ Parametric statistics มีผลให้ Statistical power มากกว่า Non-parametric statistics   การเลือกใช้ Multivariate statistics ช่วยควบคุม Type I error และเพิ่ม Statistical power ได้ดีกว่า Bivariate statistics   ควรทำ Data screening ก่อนการวิเคราะห์   กรณีมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Missing data) ควรเลือก/ อธิบายวิธีการจัดการที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางลบน้อย ที่สุด

13 จากหลักการมาสู่หลัก ปฏิบัติ  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ( วิธี วิทยาการวิจัย, จริยธรรมการวิจัย )  การมี IRB (Institution Review Board)


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทางสังคมศาสตร์ (Ethical Issues in Quantitative Methodology in Social Research ) ธีรเดช ฉายอรุณ หลักสูตรประชากรศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google