งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมการวิจัย โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมการวิจัย โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมการวิจัย โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
1.หลักการเครารพในมนุษย์ (respect for person) 1.1 เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ (respect for human dignity) 1.2 การเคารพในการให้คำอธิบายและเป็นอิสระในการตัดสินใจ (free and informed consent)

2 1.3 การเคารพในศักดิ์ศรีของกลุ่มเปาะปางและอ่อนแอ
(respect for vulnerable persons) 1.4 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ (respect for privacy and confidentiality)

3 2. หลักคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย(beneficence)
2.1 การชั่งระหว่างความเสี่ยงและคุณธรรม(balancing risks and benefits) 2.2 การลดอันตรายให้น้อยที่สุด (minimizing harm) 2.3 การสร้างประโยชน์ให้สูงสุด (maximizing benefits)

4 3. หลักความยุติธรรม (justice)

5 จริยธรรมสำหรับนักวิจัย
1.เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ นักวิจัยต้องมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ จะต้องยกย่องค่าแห่งความเป็นคน ความซื่อตรง และความรับผิดชอบ 2. เป็นบุคคลที่รักษาความลับได้ นักวิจัยเมื่อเก็บข้อมูลบางเรื่องเป็นเรื่องที่ควรปิดบัง การไม่เปิดเผยนามเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งบางครั้งผู้ให้ข้อมูลเสียหาย

6 3. เป็นบุคคลที่ปกป้องสวัสดิภาพและเกียรติภูมิผู้ให้ข้อมูลได้
การปกป้องสวัสดิการและเกียรติแก่บุคคล องค์กร หรือชุมชน ที่ทำการวิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เช่น ปัญหาความขัดแย้งที่พบในชุมชนที่ศึกษา นักวิจัยควรที่จะต้องมีความระมัดระวังในการถ่ายทอดข้อมูลให้ทั้งสองฝ่ายอย่างรอบคอบ มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้

7 จริยธรรมในการรับผิดชอบ
นักวิจัยเป็นบุคคลที่จะต้องเคารพในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน ที่ได้ทำการวิจัย ผลงานที่นักวิจัยได้ทำเสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยควรที่จะนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยความรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ และการแปลความหมาย ซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ นักวิจัยจึงควรที่จะพร้อมต่อการรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

8 หลักการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย
1.การคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ ( beneficence ding good) 2.การคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ของนักวิจัย(fidelity- trust) 3.การคำนึงถึงการรักษาความลับ (confidentiality-safeguarding)


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมการวิจัย โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google