งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมการวิจัย โดย รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1. หลักการเครารพในมนุษย์ (respect for person) 1.1 เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ (respect for human dignity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมการวิจัย โดย รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1. หลักการเครารพในมนุษย์ (respect for person) 1.1 เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ (respect for human dignity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมการวิจัย โดย รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1. หลักการเครารพในมนุษย์ (respect for person) 1.1 เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ (respect for human dignity) 1.2 การเคารพในการให้ คำอธิบายและเป็นอิสระในการ ตัดสินใจ (free and informed consent)

2 1.3 การเคารพในศักดิ์ศรีของกลุ่มเปาะปาง และอ่อนแอ (respect for vulnerable persons) 1.4 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและ รักษาความลับ (respect for privacy and confidentiality)

3 2. หลักคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย (beneficence) 2.1 การชั่งระหว่างความเสี่ยงและ คุณธรรม (balancing risks and benefits) 2.2 การลดอันตรายให้น้อยที่สุด (minimizing harm) 2.3 การสร้างประโยชน์ให้สูงสุด (maximizing benefits)

4 3. หลักความยุติธรรม (justice)

5 จริยธรรมสำหรับนักวิจัย 1. เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ นักวิจัยต้องมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ จะต้องยกย่อง ค่าแห่งความเป็นคน ความซื่อตรง และ ความรับผิดชอบ 2. เป็นบุคคลที่รักษาความลับได้ นักวิจัยเมื่อเก็บข้อมูลบางเรื่องเป็นเรื่องที่ ควรปิดบัง การไม่เปิดเผยนามเป็นวิธีหนึ่ง ที่จะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล ซึ่ง บางครั้งผู้ให้ข้อมูลเสียหาย

6 3. เป็นบุคคลที่ปกป้องสวัสดิภาพและเกียรติภูมิ ผู้ให้ข้อมูลได้ การปกป้องสวัสดิการและเกียรติแก่บุคคล องค์กร หรือชุมชน ที่ทำการวิจัยเป็นเรื่องที่ สำคัญที่สุด เช่น ปัญหาความขัดแย้งที่พบใน ชุมชนที่ศึกษา นักวิจัยควรที่จะต้องมีความ ระมัดระวังในการถ่ายทอดข้อมูลให้ทั้งสองฝ่าย อย่างรอบคอบ มิให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เสียหายได้

7 จริยธรรมในการรับผิดชอบ นักวิจัยเป็นบุคคลที่จะต้องเคารพในสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือ ชุมชน ที่ได้ทำการวิจัย ผลงานที่นักวิจัยได้ ทำเสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยควรที่จะนำไป เผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยความ รับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ วิเคราะห์ และการแปลความหมาย ซึ่ง อาจจะผิดพลาดได้ นักวิจัยจึงควรที่จะ พร้อมต่อการรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้นใน โอกาสต่อไป

8 หลักการพิจารณาจริยธรรมในการ วิจัย 1. การคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ ( beneficence ding good) 2. การคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ของนักวิจัย (fidelity- trust) 3. การคำนึงถึงการรักษาความลับ (confidentiality-safeguarding)


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมการวิจัย โดย รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1. หลักการเครารพในมนุษย์ (respect for person) 1.1 เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ (respect for human dignity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google