งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นที่มาของกรอบแนวคิด (conceptual) ซึ่งเป็นตัวกำหนด เค้าโครงหลักของ เนื้อหาสาระในแบบสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นที่มาของกรอบแนวคิด (conceptual) ซึ่งเป็นตัวกำหนด เค้าโครงหลักของ เนื้อหาสาระในแบบสอบถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นที่มาของกรอบแนวคิด (conceptual) ซึ่งเป็นตัวกำหนด เค้าโครงหลักของ เนื้อหาสาระในแบบสอบถาม

3 1. คำถามแต่ละข้อควรมีเหตุผลในตัวเองที่จะอธิบาย ได้ว่าเหตุใดจึงต้องมี คำถามนั้น 2. คำที่ใช้ในแบบสอบถามและการเรียงลำดับคำถาม ต้องจูงใจให้ผู้ตอบ ตอบต่อไปจนจบ และสามารถ เรียกความจำกลับมาได้ 3. หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบยาก 4. จัดคำถามเป็นหมวดหมู่และเรียงลำดับกันไป

4 5. ต้องมีความเคารพในสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีผู้ตอบ * ศึกษาสุขภาพมักต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับ ของผู้ตอบ ผู้ตอบต้อง มีความมั่นใจได้ว่าผู้วิจัยจะไม่เอาเปรียบผู้ตอบ * แบบสอบถามอาจจะมีความแตกต่างจากการ สัมภาษณ์ในทางจิตเวช ศาสตร์ 6. พัฒนาวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจะต้องถูกเก็บ ไว้เป็นความลับได้ นักวิจัยมักใช้หมายเลข เฉพาะตัวของผู้ตอบ ( identification number หรือ ID )

5 คำถามเปิด คือ คำถามที่ให้ตอบในลักษณะบรรยาย หรือตอบให้ข้อมูล ทั้งหมดที่ทราบ ส่วนคำถามปิด คือ คำถามที่เป็น ตัวเลือกที่มีคำตอบเสนอ ไว้ให้เลือกตามที่ผู้ตอบเห็นว่าสมควรที่สุด ไม่ควรใช้คำถามเปิดมากจนเกินสมควร เพราะจำ ทำให้ผู้ตอบหมด ความสนใจที่จะตอบ

6 ข้อดี คือ ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ เหมาะสำหรับ การศึกษาที่มีจุดม่งหมายหลักเพื่อค้นหาองค์ความรู้ ใหม่ หรือเพื่อพัตนาประเด็นต่างๆในการสร้าง คำถามปิดสำหรับการสำรวจครั้งต่อไป ข้อเสีย คือผู้ตอบอาจจะคิดถึงประสบการณ์ในอดีต

7 ข้อดี ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้หลายชนิด ข้อเสีย ทำให้มีโอกาสที่จะขาดตกประเด็นสำคัญ

8  ข้อดี ผู้ตอบไม่ได้ถูกจำกัดตัวเลือกให้ตอบ มีประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญในประเด็น ต่างๆ  ข้อเสีย มีความยุ่งยากกว่าประเภทที่มีคำตอบเรียงลำดับ

9  ข้อดี ครอบคลุมประเด็นที่นักวิจัยอาจมองข้ามไปได้และมี ตัวเลือกอื่นๆซึ่งมี ความยืดหยุ่นให้ผู้ตอบได้ตอบนอกเหนือจากประเด็น ที่กำหนดให้  ข้อเสีย ตัวเลือก “ อื่นๆ โปรดระบุ ” มักมีผู้ตอบน้อย แต่ก็ไม่ มีความเสียหายอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เป็นที่มาของกรอบแนวคิด (conceptual) ซึ่งเป็นตัวกำหนด เค้าโครงหลักของ เนื้อหาสาระในแบบสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google