งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างคำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างคำถาม

2 เป็นที่มาของกรอบแนวคิด(conceptual) ซึ่งเป็นตัวกำหนด เค้าโครงหลักของเนื้อหาสาระในแบบสอบถาม

3 หลักของการสร้างคำถาม
1.คำถามแต่ละข้อควรมีเหตุผลในตัวเองที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงต้องมี คำถามนั้น 2.คำที่ใช้ในแบบสอบถามและการเรียงลำดับคำถาม ต้องจูงใจให้ผู้ตอบ ตอบต่อไปจนจบ และสามารถเรียกความจำกลับมาได้ 3.หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบยาก 4.จัดคำถามเป็นหมวดหมู่และเรียงลำดับกันไป

4 หลักการสร้างคำถาม (ต่อ)
5.ต้องมีความเคารพในสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีผู้ตอบ *ศึกษาสุขภาพมักต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ตอบ ผู้ตอบต้อง มีความมั่นใจได้ว่าผู้วิจัยจะไม่เอาเปรียบผู้ตอบ *แบบสอบถามอาจจะมีความแตกต่างจากการสัมภาษณ์ในทางจิตเวช ศาสตร์ 6.พัฒนาวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับได้ นักวิจัยมักใช้หมายเลขเฉพาะตัวของผู้ตอบ ( identification number หรือ ID )

5 ประเภทของคำถาม คำถามเปิด คือ คำถามที่ให้ตอบในลักษณะบรรยายหรือตอบให้ข้อมูล ทั้งหมดที่ทราบ ส่วนคำถามปิด คือ คำถามที่เป็นตัวเลือกที่มีคำตอบเสนอ ไว้ให้เลือกตามที่ผู้ตอบเห็นว่าสมควรที่สุด ไม่ควรใช้คำถามเปิดมากจนเกินสมควร เพราะจำทำให้ผู้ตอบหมด ความสนใจที่จะตอบ

6 คำถามเปิด ข้อดี คือ ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ เหมาะสำหรับการศึกษาที่มีจุดม่งหมายหลักเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือเพื่อพัตนาประเด็นต่างๆในการสร้างคำถามปิดสำหรับการสำรวจครั้งต่อไป ข้อเสีย คือผู้ตอบอาจจะคิดถึงประสบการณ์ในอดีต

7 คำถามปิดที่เป็นคำตอบเรียงลำดับ
ข้อดี ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้หลายชนิด ข้อเสีย ทำให้มีโอกาสที่จะขาดตกประเด็นสำคัญ

8 คำถามปิดที่ไม่มีลำดับ
ข้อดี ผู้ตอบไม่ได้ถูกจำกัดตัวเลือกให้ตอบ มีประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่างๆ ข้อเสีย มีความยุ่งยากกว่าประเภทที่มีคำตอบเรียงลำดับ

9 คำถามกึ่งปิดกึ่งเปิด
ข้อดี ครอบคลุมประเด็นที่นักวิจัยอาจมองข้ามไปได้และมีตัวเลือกอื่นๆซึ่งมี ความยืดหยุ่นให้ผู้ตอบได้ตอบนอกเหนือจากประเด็น ที่กำหนดให้ ข้อเสีย ตัวเลือก “อื่นๆ โปรดระบุ” มักมีผู้ตอบน้อย แต่ก็ไม่มีความเสียหายอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การสร้างคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google