งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical Properties of Grain ผศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical Properties of Grain ผศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemical Properties of Grain ผศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น

2 Chemical Properties of Grain วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติการเก็บ รักษา การปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษา และอื่น ๆ การนำไปใช้ประโยชน์

3 องค์ประกอบทางเคมี 6. Tannin 7. Plant growth regulator 8. Mineral 9. Etc. 1. CHO (Carbohydrate) 2. Protein 3. Lipids 4. Vitamin 5. Pigment

4

5

6 องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดถั่วเขียวและแป้งถั่วเขียว สารอาหารเมล็ดถั่ว เขียว แป้งถั่วเขียว โปรตีน 25.9825.40 ไขมัน 1.302.52 เถ้า 3.803.16 เยื่อใย 4.791.01 คาร์โบไฮเดรต 64.1258.77 ( คิดเป็นร้อยละของ น้ำหนักแห้ง )

7

8 C H O ที่พบโดยทั่วไปในเมล็ดพืช 25- 27% ในเมล็ดธัญพืชหลายชนิดพบสูง ถึง 40-80% เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด Polysacc haride คาร์โบไ ฮเดรต

9 Structure * Polyhydroxy aldehyde * Polyhydroxy ketone คาร์โบไฮเดรต C H O (CH 2 O) n, n ≥3, n = จำนวนโมเลกุลที่จะ นำมาต่อกัน Polysaccha ride

10 * Polyhydroxy aldehyde * Polyhydroxy ketone (CH 2 O) n, n ≥3, n = จำนวน โมเลกุลที่จะนำมาต่อกัน คาร์โบไฮเดรต H C = O HC–OH D-glyceraldehyde H 2 C–OH CH 2 OH C = O CH 2 OH dihydroxy acetone

11 * C H O สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท * 1. Monosaccharide ( น้ำตาล โมเลกุลเดี่ยว ) ละลายในน้ำ แต่ไม่ละลายในตัวทำละลาย อินทรีย์ และมีรสหวาน เช่น Glucose Fructose, Galactose คาร์โบไฮเดรต ในเมล็ดพืชพบมากในส่วน ของ embryo และ bran (aluerone layer) Glucose เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญของ ขบวนการหายใจ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว พบเป็น สปก. ของกรดนิวคลีอิก & lipid complex

12 Four common monosaccharide hexoses (simple structure) gluc ose galac tose fructo se

13 Four common monosaccharides hexoses (ring structure) gluc ose galac tose fructo se

14 2. Oligosaccharid e monosaccharide 2-10 โมเลกุล ประกอบด้วย เชื่อมกันด้วยพันธะ glycosidic (glycosidic linkage) ละลาย ได้ดีในน้ำ ไม่ละลายในตัวทำละลาย อินทรีย์ และมีรสหวาน

15 Two common polysaccharides (ring structure) Lacto se Sucr ose

16  อาจมีโครงสร้างเชิงเส้น หรือ branch chain  ไม่มีรส ไม่ละลายน้ำ & มี มวลโมเลกุลสูง  เป็น polymer ของ monosaccharide 3. Polysacch aride มีคุณลักษณะดังนี้

17 3.1 Storage polysaccharide ในเมล็ด พืชที่เป็นอาหารสะสมส่วนใหญ่รูป ของ แป้ง (starch) และสะสมอยู่ใน plastid, amyloplast แป้ง เป็น Polysaccharide สาย ยาว ในเมล็ดพืชส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ชนิด 1. Amylose 2. Amylopec tin 3. Polysaccharide 3.1 Storage polysaccharide 3.2 Structural polysaccharide

18 Storage Starch * amylose ประกอบด้วย glucose ต่อ กันเป็นสายยาว  -1,4 glycosidic linkage ทำปฏิกิริยากับไอโอดีน (I 2 ) ให้สีน้ำ เงิน

19 * amylopectin ประกอบด้วย glucose ต่อกันเป็นสายยาว และมีสาขา มวลโมเลกุล ~1 ล้านดาล ตัน ทำปฏิกิริยากับไอโอดีน (I 2 ) ให้สีม่วง แดง Amylopec tin  -1,4 และ  -1,6 glycosidic linkage

20 พบ amylopectin มากในแป้งข้าว เหนียว ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง พบสูงถึง 60-100%

21

22 Starch grain

23 Granule size - 3- 10  m

24 Various protein bodies and compound starch granule in the endosperm subaleurone layer

25 3.2 Structural polysaccharide glucose ต่อกันด้วยพันธะ  -1,4 glycosidic 3.2.1 Cellulose โมเลกุลของ cellulose อยู่ใน ลักษณะยาวเรียงขนานกันแต่ละเส้น เชื่อมกันด้วยพันธะโฮโดรเจน เช่น เยื่อใย พบมากในส่วนของ เปลือกหุ้มเมล็ด

26 Rice (Japonica Type)

27

28

29

30

31

32  แป้งที่สะสม อยู่ในรูปที่ เรียกว่า Starch grain  น้ำตาล มีอยู่น้อยและส่วน ใหญ่อยู่ในคัพภะ 3.2.2 Pectin 3.2.3 Hemicellul oses ปกด. Arabinose galactose และ galacturonic เป็น polymer ของ xylose เชื่อมกันด้วย พันธะ β (1,4) glycosidic มีโซ่ข้าง ต่อเชื่อมด้วย arabinose และน้ำตาลชนิด อื่น

33 คำถา ม 1. องค์ประกอบทางเคของคาร์โบไฮเด รทมีอะไรบ้าง 2. คาร์โบไฮเดรทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 3. Polysaccharide แบ่งออกเป็นกี่ ประเภท อะไรบ้าง 4. Starch ที่พบในเมล็ดธัญพืช ประกอบด้วย Polysaccharide กี่ชนิด อะไรบ้าง 5. เมล็ดพืชตระกูลถั่วที่มีคาร์โบไฮเดรท สูงคือ อะไรและมีปริมาณเท่าไร

34 6. คาร์โบไฮเดรทพบมากในส่วน ใดของเมล็ดพืช 7. แป้งที่สะสม ในเมล็ดอยู่ในรูป ใด และมีประโยชน์ต่อการศึกษา เมล็ดพืชอย่างไร 8. น้ำตาล ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนไหน ของเมล็ด 9. น้ำตาลในเมล็ดพืชมีความสำคัญ ต่อเมล็ดพืชอย่างไรบ้าง 10. Cellulose คือ อะไร มีส่วน สำคัญต่อเมล็ดพืชอย่างไร 11. Pectin คืออะไร เกี่ยวข้องกับ เมล็ดพืชอย่างไร

35 เชิง เส้น มีสาขา

36

37 Amyl ose Amylopec tin


ดาวน์โหลด ppt Chemical Properties of Grain ผศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google