งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายการผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ บริหารงาน กลุ่มที่ 1… ประเมินความต้องการ จำเป็น Needs Assessment กลุ่มที่ 2… การวิจัยและพัฒนา ทางเลือกในการยกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายการผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ บริหารงาน กลุ่มที่ 1… ประเมินความต้องการ จำเป็น Needs Assessment กลุ่มที่ 2… การวิจัยและพัฒนา ทางเลือกในการยกระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สรุปรายการผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ บริหารงาน กลุ่มที่ 1… ประเมินความต้องการ จำเป็น Needs Assessment กลุ่มที่ 2… การวิจัยและพัฒนา ทางเลือกในการยกระดับ คุณภาพงาน Research and Development กลุ่มที่ 3… ประเมินความเป็นไปได้ของ นโยบาย แผนงาน / โครงการ หลักสูตร หรือ โปรแกรมใด ๆ Feasibility Studies

5

6 กลุ่มที่ 5 การประเมินสรุปผล การดำเนินงาน Summative Evaluation กลุ่มที่ 6… ติดตามผล / ศึกษา ผลกระทบต่าง ๆ Follow-up Studies Impacts Studies

7

8 การประเมินความต้องการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร ในสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน ของสถานีอนามัย 2. ศึกษาความต้องการ ความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อการดำเนินงานของ สถานีอนามัย

9 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ ผ่านเว็บไซด์ รายวิชา อารย ธรรมโลก หลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผ่านเว็ปไซด์ รายวิชา อารยธรรมโลก หลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ผ่านเว็ปไซด์

10 การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดหลักสูตรปริญญา ตรี สาขาเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1. ศึกษาความต้องการแรงงานด้านเคมีสิ่ง ทอของสถานประกอบการในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ศึกษาความต้องการศึกษาต่อ สาขาเคมี สิ่งทอ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 3. ประเมินความพร้อมของสถาบันในด้าน คณาจารย์ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่

11 การประเมินความก้าวหน้า โครงการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ปี 2537-2539 วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์เชิงบรรยายสภาพการ ดำเนินงานตามแผน 2. ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงาน 3. ศึกษาผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีแรกของโครงการ

12 การประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร / โรงงาน 1. ประเมิน ท่าทีความรู้สึก ของผู้ผ่านการ อบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2. ประเมิน การเรียนรู้ ของผู้รับการ อบรม ในด้านความรู้ ทักษะ และความ ตระหนักในความจำเป็นของการอนุรักษ์ พลังงาน 3. ประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติเพื่อการ อนุรักษ์พลังงานหลังอบรม 4. ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร / โรงงาน

13 การประเมินผลกระทบ โครงการผู้ช่วยสอนระดับ บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาสภาพการทำงานของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่าน ประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยสอน 2. ศึกษาผลงานทางวิชาการและ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ของ..... 3. ศึกษาความสำเร็จในวิชาชีพ การเป็นที่ ยอมรับทางสังคม การสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม ของผู้ผ่านประสบการณ์ช่วย สอน

14 การประเมินผลกระทบ โครงการสร้างมัคคุเทศก์รุ่น เยาว์ โรงเรียนอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาโอกาสการประยุกต์ใช้ความรู้ ของมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 2. ศึกษารายได้ และภาวะการดำรงชีพ ของมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 3. ประเมินความตื่นตัวของบรรยากาศ การท่องเที่ยว ในเขตอำเภออ่าวลึก

15


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายการผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ บริหารงาน กลุ่มที่ 1… ประเมินความต้องการ จำเป็น Needs Assessment กลุ่มที่ 2… การวิจัยและพัฒนา ทางเลือกในการยกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google